" class="part-icon-bars">

El futur de l'aigua a Catalunya (2022-2027)

#tercercicleaigua Processos participatius per al tercer cicle de la planificació hidrològica al Districte de Conca Fluvial de Catalunya

Fase 4 de 4
Fase 4. Sessions de Retorn 01/04/2022 - 31/05/2022
Fases del procés

B2_05_15_Sistemes de predicció, suport a la decisió i gestió d’avisos hidrològics

20/05/2021 12:47  
Rebutjada

Nova proposta. Estimular els municipis a complir que totes les edificacions que estiguin en zones de flux preferent s’haurien de inscriure en el registre de la propietat posant de manifest aquesta situació.

Aquesta proposta ha estat rebutjada perquè:

No és competència de l'ACA. Es trasllada a l'òrgan competent. El Reglament del Domini Públic Hidràulic (Reial Decret 849/1986, d’11 d’abril, pel que s’aprova el Reglament del Domini Públic Hidràulic, que desenvolupa els títols preliminar I, IV, V, VI y VII de la Llei 29/1985, de 2 d’agost, d’Aigües) ja contempla, en els seus articles 9ter, 9quàter i 14 bis, la necessitat de que el promotor i/o titular indiqui al Registre de la Propietat, mitjançant anotació registral, que una construcció es troba en zona de flux preferent i/o en zona inundable.

Trobades relacionades:

TAULA 5. Inundabilitat (BARCELONA 2)
22 Abril 2021
18:00 - 20:30
Taller en línia per treballar les propostes sobre "Inundabilitat - planificació i gestió del risc d'inundacions" en l'àmbit de BARCELONA 2. Conques d’El Foix i el Llobregat i les rieres d’El Prat de Llobregat i el Garraf Aquí pots veure la dinàmica de treball de la sessió. Documents de referència per a la consulta prèvia al taller: • Esborrany Pla de Mesures Taula 5  • Esborrany de Pla de Gestió Taula 5
Referència: II-PROP-2021-05-82233
Versió 2 (de 2) veure altres versions

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/tercercicleaigua/f/3088/proposals/82233/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/tercercicleaigua/f/3088/proposals/82233/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Comentaris més votats

0 a favor (0%)

Cap comentari amb vots

0 en contra (0%)

Cap comentari amb vots