" class="part-icon-bars">

El futur de l'aigua a Catalunya (2022-2027)

#tercercicleaigua Processos participatius per al tercer cicle de la planificació hidrològica al Districte de Conca Fluvial de Catalunya

Fase 4 de 4
Fase 4. Sessions de Retorn 01/04/2022 - 31/05/2022
Fases del procés

B1_05_12_Prevenció del risc d’inundació

20/05/2021 12:57  
Rebutjada

Nova proposta. Actualitzar Pla Director d’Aigües Pluvials de l’AMB del 2003, i a nivell competencial estudiar com vincular-se amb els municipis, donat que sempre es parla de risc fluvial i la inundabilitat diguem “municipal” queda en segon terme.

Aquesta proposta ha estat rebutjada perquè:

No és competència de l'ACA. Es trasllada a l'òrgan competent. La planificació, execució, manteniment i conservació dels sistemes de drenatge urbà és una competència municipal. No obstant, l’Agència Catalana de l’Aigua, en aquest proper cicle de planificació (2022 – 2027), té prevista la convocatòria de línies de subvenció específiques en règim de cofinançament per a la introducció de sistemes de drenatge sostenible i per a la millora de la xarxa de pluvials en els municipis del districte de conca fluvial de Catalunya. Per altra banda, el Pla de Gestió del Risc d’Inundació (PGRI), que s’elabora en compliment de la Directiva 2007/60/CE d’Inundacions (DI) i de la seva transposició a l’ordenament jurídic espanyol (Reial Decret 903/2010, de 9 de juliol), és un pla intersectorial que integra els programes de mesures que cadascuna de les administracions competents han de dur a terme, en l’àmbit de les seves competències, per a reduir el risc d’inundació, inclosos els municipis. Així doncs, el PGRI constitueix una eina de coordinació i governança entre els diferents agents implicats en l’avaluació i gestió del risc d’inundació.

Trobades relacionades:

TAULA 5. Inundabilitat (BARCELONA 1)
29 Abril 2021
18:00 - 20:30
Taller en línia per treballar les propostes sobre "Inundabilitat - planificació i gestió del risc d'inundacions" en l'àmbit de BARCELONA 1. Conques de Tordera, Besòs i Maresme, i les rieres de Pla de Barcelona Aquí pots veure la dinàmica de treball de la sessió. Documents de referència per a la consulta prèvia al taller: • Esborrany Pla de Mesures Taula 5 • Esborrany de Pla de Gestió Taula 5
Referència: II-PROP-2021-05-82253
Versió 2 (de 2) veure altres versions

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/tercercicleaigua/f/3088/proposals/82253/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/tercercicleaigua/f/3088/proposals/82253/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Comentaris més votats

0 a favor (0%)

Cap comentari amb vots

0 en contra (0%)

Cap comentari amb vots