" class="part-icon-bars">

El futur de l'aigua a Catalunya (2022-2027)

#tercercicleaigua Processos participatius per al tercer cicle de la planificació hidrològica al Districte de Conca Fluvial de Catalunya

Fase 4 de 4
Fase 4. Sessions de Retorn 01/04/2022 - 31/05/2022
Fases del procés

B1_05_16_Prevenció del risc d’inundació

20/05/2021 12:58  
Acceptades

Nova proposta. Seria bo que l’Agència rebés la informació del planejament urbanístic, inclosos els planejaments urbanístics no afectats per inundabilitatper donar el vistiplau a tot el planejament urbanístic.

Aquesta proposta ha estat acceptada perquè:

Tal i com estableix l’article 25.4 del text refós de la llei d’aigües (Reial Decret Legislatiu 1/2001, de 20 de juliol, pel que s’aprova el text refós de la Llei d’Aigües), els organismes de conca, és a dir l’Agència Catalana de l’Aigua en el cas del districte de conca fluvial de Catalunya, emetran informe previ sobre els actes i plans que les Comunitats Autònomes hagin d’aprovar en l’exercici de les seves competències quan aquests afectin al règim i aprofitament de les aigües continentals o als usos permesos en terrenys de domini públic hidràulic i les seves zones de servitud i policia. Així doncs, l’ACA informa tot el planejament urbanístic que es promou al districte de conca fluvial de Catalunya, pronunciant-se no únicament sobre els aspectes referents als usos permesos en les zones inundables, sinó sobre tots aquells aspectes que poden tenir una incidència sobre el vector aigua com podria ser l’abastament o el sanejament.

Trobades relacionades:

TAULA 5. Inundabilitat (BARCELONA 1)
29 Abril 2021
18:00 - 20:30
Taller en línia per treballar les propostes sobre "Inundabilitat - planificació i gestió del risc d'inundacions" en l'àmbit de BARCELONA 1. Conques de Tordera, Besòs i Maresme, i les rieres de Pla de Barcelona Aquí pots veure la dinàmica de treball de la sessió. Documents de referència per a la consulta prèvia al taller: • Esborrany Pla de Mesures Taula 5 • Esborrany de Pla de Gestió Taula 5
Referència: II-PROP-2021-05-82257
Versió 2 (de 2) veure altres versions

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/tercercicleaigua/f/3088/proposals/82257/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/tercercicleaigua/f/3088/proposals/82257/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Comentaris més votats

0 a favor (0%)

Cap comentari amb vots

0 en contra (0%)

Cap comentari amb vots