" class="part-icon-bars">

El futur de l'aigua a Catalunya (2022-2027)

#tercercicleaigua Processos participatius per al tercer cicle de la planificació hidrològica al Districte de Conca Fluvial de Catalunya

Fase 4 de 4
Fase 4. Sessions de Retorn 01/04/2022 - 31/05/2022
Fases del procés

B1_05_22_Protecció davant d’inundacions

20/05/2021 13:02  
Acceptades

Nova proposta. Hauria d’existir un figura, si no existeix ja, que limités el cabal que s'aboca a medi després d’una urbanització. Això obligaria a prendre les mesures de drenatge necessàries per adequar el cabal.

Aquesta proposta ha estat acceptada perquè:

L’article 126ter.7 del Reglament del Domini Públic Hidràulic (Reial Decret 849/1986, d’11 d’abril, pel que s’aprova el Reglament del Domini Públic Hidràulic, que desenvolupa els títols preliminar I, IV, V, VI i VII de la Llei 29/1985, de 2 d’agost, d’Aigües), estableix que les noves urbanitzacions, polígons industrials i desenvolupaments urbanístics en general, hauran d’introduir sistemes de drenatge sostenible per tal de mitigar el possible increment del risc d’inundació associat a l’increment de la superfície impermeable. A tal efecte, el mateix article 126ter.7 estableix la necessitat d’aportar un estudi hidrològic i hidràulic justificatiu. D’aquesta manera, el cabal d’escolament generat pels nous desenvolupaments urbanístics queda regulat pel Reglament del Domini Públic Hidràulic.

Trobades relacionades:

TAULA 5. Inundabilitat (BARCELONA 1)
29 Abril 2021
18:00 - 20:30
Taller en línia per treballar les propostes sobre "Inundabilitat - planificació i gestió del risc d'inundacions" en l'àmbit de BARCELONA 1. Conques de Tordera, Besòs i Maresme, i les rieres de Pla de Barcelona Aquí pots veure la dinàmica de treball de la sessió. Documents de referència per a la consulta prèvia al taller: • Esborrany Pla de Mesures Taula 5 • Esborrany de Pla de Gestió Taula 5
Referència: II-PROP-2021-05-82263
Versió 2 (de 2) veure altres versions

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/tercercicleaigua/f/3088/proposals/82263/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/tercercicleaigua/f/3088/proposals/82263/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Comentaris més votats

0 a favor (0%)

Cap comentari amb vots

0 en contra (0%)

Cap comentari amb vots