" class="part-icon-bars">
avatar Angel

Angel
@ABB
  Contacte

Mostrar:
16/01/2022 14:35
Obligació de publicar resultats abans de fer següent prova Moltes vegades es manipulen els resultats de les proves dels processos fent-les ...
16/01/2022 14:27
Regular i clarificar els canvis de jornada per necessitat permanent del servei Regular i clarificar els canvis de jornada per una necessitat permanent del serv...
16/01/2022 14:25
Compensacions, indemnitzacions i retribucions de l'Adm Local Regular de forma clara, per a tothom, el següent:Les hores extraordinàries i el ...
16/01/2022 14:18
Compensació i permisos per assistència a tribunals Caldria aclarir les compensacions econòmiques dels funcionaris que assisteixen a...
16/01/2022 14:13
Organigrama del personal clar i definit Molts funcionaris, especialment de l'Administració local, no tenen clar qui és e...
16/01/2022 14:10
Perfil adeqüat per mobilitat interna S'hauria d'establir l'obligació de fer unes proves similars a les de les oposici...
16/01/2022 14:06
Dies de vacances No té cap tipus de sentit que els dies d'afers o vacances, per ex per antigüitat...
16/01/2022 14:02
Jornada laboral dels funcionaris La jornada laboral dels funcionaris hauria de ser per a tots la mateixa.No té ca...
16/01/2022 13:58
Excedències voluntàries per interès personal Establim un període d'un any per poder demanar l'excedència voluntària per inter...
16/01/2022 13:53
Llengües estrangeres En un món globalitzat com vivim és necessari establir l'obligació de puntuar add...
16/01/2022 13:50
Formació anual obligatòria per l'actualització dels funcionaris La constant aprovació de normativa, dins del dret públic, fa que moltes vegades ...
16/01/2022 13:45
Salaris de les convocatòries Obliguem a publicar els salaris a les convocatòries dels processos per a major t...
16/01/2022 13:43
Incompatibilitats Permetem que als funcionaris se'ls reconegui la major part de les compatibilitat...
16/01/2022 13:38
Òrgan de control de l'assetjament laboral Establim un òrgan extern i independent, similar al Síndic, pel control de l'asse...
16/01/2022 13:31
Eliminem les taxes als processos de selecció Eliminem la possibilitat d'establir una taxa als processos de selecció ja que de...
16/01/2022 13:29
Proves psicotècniques objectives i transparents Establim l'obligació de fer proves psicotècniques similars a les que fa la Unió ...
16/01/2022 13:21
Obliguem a que els exàmens es centrin en les funcions pròpies del lloc de trebal... Les proves de selecció s'enfoquin a les matèries i competències del lloc de treb...
16/01/2022 13:17
Selecció del personal autonòmica Es proposa que els processos de selecció siguin:Realitzats a nivell autonòmic, t...