" class="part-icon-bars">
avatar Grup d'estudiants

Grup d'estudiants
@grup_d_estudiants
  Contacte

Proposta
Si uns estudis exigeixen a l’alumn@ el domini d’un idioma estranger per a poder obtenir el títol,...
Proposta
És absurd que un alumn@ provinent d’uns estudis de grau universitari, havent superat les PAU, se...
Proposta
El català hauria de ser l’idioma de comunicació habitual en l’activitat docent a l’ESDAP...
Proposta
Hi ha alumn@s que han d’esperar dos semestres per a poder recuperar una assignatura, no es...
Proposta
La normativa d’assistència, obliga a un mínim del 80% de presència a l’assignatura, això no...
Proposta
El professor@ ha de deixar clar l’enunciat dels treballs i els criteris d’avaluació. No es poden...
Proposta
Els professor@s desconeixen el pla d’estudis i el que es fa en altres assignatures.
No hi ha...
Proposta
En el primer curs del títol l’alumn@ que ha cursat el batxillerat d’art es troba amb les mateixes...
Proposta
A partir de segon curs l'alumn@ es troba amb la realització de projectes coincidents amb el cicle...
Proposta
Els estudiants del grau universitari (títol superior) estem compartint centre i espais amb...
Proposta
La poca flexibilitat del pla d'estudis fa que estudiants que voldrien o podrien iniciar les...