" class="part-icon-bars">

Pla estratègic de la Ramaderia Extensiva a Catalunya 2021-2030

Procés participatiu per validar el document de bases per al desenvolupament d’un Pla Estratègic de la Ramaderia Extensiva a Catalunya 2021-2030

Fase 3 de 3
Retorn 18/12/2021 - 31/01/2022
Fases del procés

El procés participatiu es focalitzarà en 6 eixos de debat, vinculats cadascun d’ells a un dels objectius estratègics en què es proposa estructurar l’estratègia. Aquesta estructura facilita la identificació dels àmbits d’interès preferent, i permet que les persones participants puguin centrar-se en aquells aspectes en què se senten especialment implicades.

Per tal d’afrontar els reptes que encara la ramaderia extensiva a Catalunya i poder dissenyar estratègies per millorar la seva situació, inicialment es proposen sis eixos d’actuació, i una sèrie de preguntes que poden ajudar a centrar els debats:

Eix 1 – Producció ramadera sostenible - Aborda el model productiu de la ramaderia extensiva, fent especial èmfasi en la necessitat que sigui sostenible a tots els nivells: econòmic, social i ambientalment.

Com ha de ser la producció ramadera?
Com millorem els sistemes de producció?
Com garantim la vida digna dels pagesos i pageses?

Eix 2 – Cadena de valor – Incideix especialment en tots el sistemes relacionals que poden contribuir a millorar l’impacte que té la producció en tota la cadena de valor, així com sobre l’estratègia territorial.

Com expliquem el producte de la ramaderia extensiva?
Com donem més valor a la pràctica que hi ha darrera del producte?
Com s’han de relacionar els diferents agents de la cadena de valor?

Eix 3 – Gestió del Territori – Pretén abordar la relació entre la ramaderia extensiva i el seu impacte en el territori per tal d’aconseguir una gestió sostenible d’aquest.

Quina gestió del territori hem de fer?
Aprofitem suficientment els recursos existents?
Quins serveis creiem que presta a la societat en general la ramaderia extensiva?
Quins canvis de marc legal necessitem per poder prestar serveis de prevenció d’incendis?

Eix transversal 1. Participació i governança – Aborda els mecanismes de participació necessaris per afrontar de manera conjunta els reptes que presenta la ramaderia extensiva i generar una governança compartida que permeti implementar les mesures necessàries per a la seva millora.

Quins espais de decisió on participi el sector manquen?
Quin és el tipus de participació que necessita el sector?
Quant i com vol decidir les polítiques que es fan?

 Eix transversal 2. Valorització, comunicació, promoció – Recull totes aquelles accions que poden incidir de manera més específica sobre la imatge que es projecta de la ramaderia extensiva i el seu posicionament com a model sostenible de qualitat i que promouen una ruralitat més resilient i circular.

Com donem a conèixer els productes que provenen de la ramaderia extensiva?
Com diferenciem la ramaderia extensiva?

Eix transversal 3. Generació de coneixement i innovació – Recull de totes les accions que incideixen sobre la innovació en les empreses ramaderes, la millora competencial, la investigació i la transferència de coneixement en la ramaderia extensiva.  

Com garantim que el coneixement que es genera en grups de recerca reverteixi efectivament en el sector?
Quines innovacions necessita el sector?