" class="part-icon-bars">

Reglament de la planificació hidrològica de Catalunya

#planificacioaigua Consulta pública prèvia a l’elaboració del Projecte de decret pel qual s’aprova el Reglament de la planificació hidrològica de Catalunya

Fase 1 de 1
D'aportacions 14/02/2022 - 15/03/2022
Fases del procés


La finalitat principal que es pretén assolir amb l’adopció d’una nova regulació relativa al contingut i als procediment d’elaboració dels instruments de la planificació hidrològica és la de disposar d’uns plans i programes hidrològics adaptats a la normativa comunitària i a les disposicions de la normativa bàsica estatal vigents de manera que permetin el compliment dels objectius que aquesta ordena:


- Assolir el bon estat de les masses d’aigua, evitar-ne la degradació i lluitar contra la contaminació.


- Garantir de forma efectiva la suficiència de recursos hídrics a les activitats econòmiques i a la població en general.


- Assegurar la preservació dels recursos aqüífers repartits arreu del país davant del repte del canvi climàtic.


L’assoliment d’aquestes fites contribuiria al seu torn a complir un dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) que guien la implementació de l’Agenda 2030 de les Nacions Unides per al Desenvolupament Sostenible, aprovada el 25 de setembre del 2015 com és Garantir la disponibilitat i la gestió sostenible de l’aigua i el sanejament per a tothom (objectiu 6).


Aquesta finalitat principal de la nova regulació pot ésser assolida si aquesta permet l’assoliment dels següents objectius específics:


- Millorar la seguretat jurídica tot garantint el coneixement de la normativa aplicable a la planificació hidrològica, tant pel que fa al contingut dels diferents instruments de planificació com del seu procediment d’aprovació.


- Incrementar el grau d’eficàcia en l’elaboració i tramitació dels instruments de la planificació hidrològica i en la seva aplicació que eviti endarreriments i garanteixi el compliment dels terminis imposats per la normativa comunitària.


- Facilitar la coordinació entre les diferents administracions competents, especialment pel que fa a aquells plans i programes d’obres i actuacions hidrològiques de competència de la Generalitat de Catalunya que tenen efectes en l’àmbit de la part catalana de les conques compartides.
Els objectius de la consulta prèvia són:


- copsar la opinió de la ciutadania, especialment d’aquells sectors amb coneixements tècnics, en relació a la conveniència de substituir una regulació reglamentària que ha esdevingut obsoleta per les successives modificacions de la normativa legal.


- conèixer si la ciutadania comparteix la percepció que té la unitat proposant de la problemàtica generada pel manteniment d’aquesta norma. Esbrinar els possibles dubtes interpretatius que ha generat aquesta situació, especialment pel que fa al contingut de cadascun dels instruments de la planificació.


- valorar si es considera més adient l’opció normativa consistent en modificar el vigent reglament o la de substituir-lo per un nou reglament.


- rebre aportacions en relació a possibles mecanismes per agilitar la tramitació dels instruments de la planificació hidrològica, especialment en relació amb la participació ciutadana en l’elaboració d’aquests plans.


- obtenir de la ciutadania propostes en relació a possibles continguts addicionals dels plans i programes o als mecanismes de coordinació entre la planificació hidrològica i altres plans i programes sectorials.