" class="part-icon-bars">

Consulta sobre el projecte de decret de Reglament de la Llei 12/2017, de 6 de juliol, de l’arquitectura

Consulta sobre el projecte normatiu inicial

Fase 2 de 2
Retorn 03/11/2023 - 31/05/2024
Fases del procés
Ajuda

Són espais d'interlocució entre la ciutadania i l'Administració, on pots aportar les teves opinions, necessitats, propostes i expectatives.

Suma la teva participació a través dels mecanismes que tens a la teva disposició!

Tanca l'ajuda

Quant a aquest procés

Aquest procés pertany a Normativa

L’objectiu d’aquest procés de participació ciutadana és recollir propostes, suggeriments i aportacions que incorporin aspectes no recollits i que millorin el contingut i la bona comprensió al Decret de Reglament de la Llei 12/2017, de 6 de juliol, de l’arquitectura.

Objectius del projecte de decret
El 6 de juliol de 2017, es va aprovar la Llei 12/2017 de l’arquitectura (en endavant, Llei de l’arquitectura) la qual va ser pionera en establir mesures d’impuls de la qualitat arquitectònica, i també urbanística, amb la creació del Premi Catalunya en l’Àmbit de l’Arquitectura i del Patrimoni Construït i del Consell de Qualitat Arquitectònica i Urbanística de Catalunya com a òrgan assessor i consultiu de la Generalitat en matèria de qualitat arquitectònica.
Així mateix, la Llei va establir normes complementàries a la contractació del procés arquitectònic i dels instruments de planejament urbanístic per tal que les apliquessin les administracions públiques de Catalunya i els ens, organismes i entitats que en depenen.

L’objecte d’aquest decret és desenvolupar reglamentàriament la Llei de l’arquitectura en relació amb el Premi Catalunya en l’Àmbit de l’Arquitectura i del Patrimoni Construït, el Consell de Qualitat Arquitectònica i Urbanística de Catalunya, els jurats dels concursos d’idees i projectes, així com completar les especificitats de les modalitats de contractació dels concursos.

a) el Premi Catalunya en l’Àmbit de l’Arquitectura i del Patrimoni Construït
L’article 8, del Capítol II, de la Llei de l’arquitectura crea el Premis Catalunya en l’Àmbit de l’Arquitectura i del Patrimoni Construït i en l’apartat segon d’aquest article es determina que el Govern ha d'establir per reglament el règim jurídic, la periodicitat, la dotació econòmica i els aspectes específics de la convocatòria dels Premis Catalunya en l'Àmbit de l'Arquitectura i del Patrimoni Construït.

b) el Consell de Qualitat Arquitectònica i Urbanística de Catalunya
L’article 9, del Capítol II, de la Llei de l’arquitectura crea el Consell de Qualitat Arquitectònica i Urbanística de Catalunya i de conformitat amb l’apartat segon d’aquest article, la composició i el funcionament del Consell de Qualitat Arquitectònica i Urbanística de Catalunya s'han d'establir per reglament.

c) els jurats dels concursos d’idees i projectes
Pel que fa als jurats del concursos, l’article 14, del Capítol III, de la Llei de l’arquitectura en regula la composició i regles de funcionament i l’apartat tercer d’aquest article estableix que cal preveure la retribució o les dietes que corresponguin als membres dels jurats a què fa referència l'apartat segon, de conformitat amb el procediment que es determini per reglament. Amb la implementació de la Llei de l’arquitectura i la posterior entrada en vigor de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic per la que es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 s’ha vist la necessitat de completar el marc normatiu del funcionament dels jurats, en especial, pel que fa a l’adopció de les seves decisions sobre la base de projectes que li siguin presentats de forma anònima i de la borsa de jurats que intervenen en els concursos d’idees i dels concursos de la redacció projectes.

d) completar les especificitats de les modalitats de contractació dels concursos
Finalment, la Secció II, del Capítol III, de la Llei de l’arquitectura regula les especificitats de les modalitats de contractació del procés arquitectònic i dels instruments de planejament urbanístic. Tal com ha passat amb el cas dels jurats, amb la implementació dels diferents continguts d’aquesta Secció i amb l’entrada en vigor de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic s’ha vist la necessitat de tractar alguns aspectes que precisen d’un major desenvolupament; en concret, els continguts relatius a la modalitat de contractació del concurs d’idees d’arquitectura i planejament urbanístic i de les especificitats de la contractació dels projectes relatius al procés arquitectònic, això és, els serveis de redacció de projectes i de direcció de les obres.

Objectiu de la consulta

Antecedents
La iniciativa normativa es va sotmetre a un procés de consulta pública prèvia, d’acord amb l’article 66 bis de la Llei 26/2010, que es va iniciar el dia 15 de juliol de 2020 i es va finalitzar el 15 de setembre de 2020,mitjançant el portal http://participa.gencat.cat al web de participació de la Generalitat de Catalunya.
En aquest moment s’enceta la fase de tramitació normativa amb una primera proposta de decret que es sotmet al tràmit de participació ciutadana, amb la voluntat de garantir la màxima participació, tal com es va fer en la consulta pública prèvia.

Objectiu
L’objectiu d’aquest procés de participació ciutadana - és recollir propostes, suggeriments i aportacions que incorporin aspectes no recollits i que millorin el contingut i la bona comprensió al Decret de Reglament de la Llei 12/2017, de 6 de juliol, de l’arquitectura.

Mecanisme de participació

Per tal de fer-nos arribar els comentaris i propostes plantejades, o qualsevol altre tipus d’aportació en relació amb la consulta, recordeu que heu d’adreçar-vos a l’apartat “propostes” del menú corresponent. Per realitzar la proposta haureu d’estar donats d’alta al portal. Després d’aquesta consulta sobre el projecte normatiu inicial s’obrirà el tràmit d’audiència de les persones interessades i d’informació pública previstos als articles 67 i 68 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.  

Propostes Veure tots (3)

En vistes del redactat proposat pel departament de Territori del Reglament que desplega la llei...
  • Creat el
    01/11/2023
  • 1
  • Número de comentaris: 1
El Col·legi d’Arquitectes de Catalunya presenta les al·legacions que s’adjunten, a la proposta de...
  • Creat el
    02/11/2023
  • 1
  • Número de comentaris: 0
Veure tots (3)
Departament Departament de Territori
Disposa de retorn No
Data d'inici 02 de Octubre de 2023
Data de finalització 31 de Maig de 2024
Referència: II-PART-2023-10-625

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/consulta-reglament-llei-arquitectura/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/consulta-reglament-llei-arquitectura/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>