" class="part-icon-bars">

ESTRATÈGIA CATALANA D’ADAPTACIÓ AL CANVI CLIMÀTIC (ESCACC30)

Amb aquest qüestionari, l’Oficina Catalana del Canvi Climàtic vol conèixer quins són els impactes del canvi climàtic que més us amoïnen i, alhora, animar-vos a formular mesures d’adaptació a aquests impactes per tal de reduir la nostra vulnerabilitat.

Respon el formulari

Inicia sessió amb el teu compte o registra't per respondre el formulari.

 1. Nom i cognoms
  (Resposta curta)

 2. Empresa | Entitat | Organització
  (Resposta curta)

 3. Àmbit de l'empresa o entitat
  (Resposta curta)

 4. Adreça
  (Resposta curta)

 5. Població
  (Resposta curta)

 6. Codi Postal
  (Resposta curta)

 7. Comarca
  (Resposta curta)

 8. Telèfon
  (Resposta curta)

 9. Adreça electrònica
  (Resposta curta)

 10. Sobre els impactes del canvi climàtic i la vulnerabilitat i tenint en compte els impactes observats en els darrers decennis i les projeccions climàtiques a meitat de segle, quin o quins impactes creieu que és/són més preocupants? Per què?
  (Opció múltiple)

  • Increment de la temperatura
  • Reducció dies fred
  • Increment nits tropicals/tòrrides
  • Increment onades de calor
  • Increment de la irregularitat pluviomètrica
  • Reducció significativa de la pluja a l’estiu
  • Reducció significativa de la pluja a l’estiu
  • Increment de l’evapotranspiració
  • Increment del nivell del mar
  • Increment de la temperatura del mar
  • Reducció dels gruixos de neu i de la superfície nevada
  • Freqüència i intensitat dels fenòmens meteorològics extrems
 11. Aquests impactes climàtics tenen com a conseqüència diversos impactes associats sobre els sistemes naturals i els sectors socioeconòmics que són ben presents i que encara ho seran més. Quin o quins d’aquests impactes creieu que és/són més preocupants? Per què?
  (Opció múltiple)

  • Reducció d’aigua a rius i aqüífers
  • Sequera
  • Inundacions
  • Erosió i regressió de la línia costanera
  • Manca de neu
  • Grans incendis forestals
  • Pèrdua de biodiversitat i desaparició espècies autòctones
  • Espècies al·lòctones
  • Desplaçaments en la distribució d’espècies
  • Canvis fenològics (avançaments floració, maduració fruits, cicles vitals)
  • Plagues i malures
  • Reducció de la capacitat d’absorció de CO2 dels boscos
  • Impactes sobre la salut humana (noves malalties, qualitat aire)
  • Increment mortalitat per onades de calor
  • Reducció de la productivitat agrícola i ramadera
  • Impactes sobre infraestructures viàries, ferroviàries i aeroportuàries
  • Reducció producció hidroelèctrica
  • Impactes sobre xarxes de transport elèctric i energètic
  • Interrupció proveïment matèries primeres a la indústria
  • Volatilitat en els preus d’aliments i de matèries primeres
  • Ampliació temporada turística sol i platja
  • Pèrdua viabilitat turisme de neu
  • Pèrdua competitivitat turística a l’estiu
  • Illa de calor urbana
  • Increment demanda energètica per a refrigeració
  • Impactes sobre l’economia
  • Danys derivats de fenòmens meteorològics extrems
  • Increment de les migracions i les desigualtats socials
 12. Què considereu que és més prioritari, reduir la vulnerabilitat en funció de la superfície o de la població? Per què?
  (Resposta llarga)

 13. Estaríeu d’acord en impulsar mesures adaptatives proactives més que reactives?
  (Opció única)

  • No
 14. Sobre les mesures d'adaptació als impactes, i d’acord amb les mesures i accions d’adaptació contingudes al document Seguiment i avaluació de l’ESCACC quines altres afegiríeu? Podeu consultar els documents.
  (Resposta llarga)

 15. A quin objectiu operatiu dels descrits a la pàgina 61 de l’Estratègia Catalana d’Adaptació al Canvi Climàtic es circumscriu la mesura i/o acció?
  (Opció múltiple)

  • Eix 1: Generar i transferir el coneixement
  • Eix 2 : Augmentar la capacitat adaptativa
 16. A quin sector i/o sistema està adreçada la mesura i/o acció?
  (Opció múltiple)

  • Gestió de l’aigua
  • Gestió forestal
  • Indústria i Serveis
  • Mobilitat i infraestructures de transport
  • Pesca
  • Salut
  • Sector energètic
  • Turisme
  • Urbanisme i Habitatge
  • Altres (detalleu)
 17. Categoria de la mesura i/o actuació
  (Opció múltiple)

  • Normativa
  • Tècnica
  • Econòmic-financera
  • Educació i sensibilització
  • Recerca
  • Altres (detalleu)
 18. Tipus de mesura i/o actuació:
  (Opció múltiple)

  • Preventiva
  • Correctiva
 19. Prioritat d’implementació de la mesura i/o actuació:
  (Opció múltiple)

  • Curt termini
  • Llarg termini
 20. Indicadors de seguiment de la mesura i/o actuació:
  (Resposta llarga)

 21. Responsable de la implementació de la mesura i/o actuació:
  (Opció múltiple)

  • Administració pública Europea
  • Administració pública Estatal
  • Administració pública Nacional
  • Administració pública Local
  • Empreses privades
  • Ciutadania
  • Altres (detalleu)