" class="part-icon-bars">

Decideix el futur de l’Alimentació a Catalunya

#ConsellCatalàAlimentació Definició de l'Estratègia Alimentària de Catalunya

Fase 6 de 6
Retorn i tancament 21/10/2020 - 31/12/2020
Fases del procés

Aquí trobareu algunes definicions de conceptes relacionats amb l'alimentació i amb la producció dels aliments, utilitzats en la redacció del Pla Estratègic de l'Alimentació a Catalunya

Autoestima alimentària: l’autoestima és el sentiment que acompanya la valoració que fa una persona d’ella mateixa. En l’àmbit alimentari, és el sentiment que acompanya a la valoració que fem del sistema alimentari del propi territori.

Auto proveïment alimentari: capacitat per obtenir els aliments que precisem amb els propis recursos de l’agricultura, ramaderia, pastures, boscos i pesca.

Bioeconomia: La bioeconomia és el conjunt de les activitats d’obtenció, producció i transformació de productes d’origen biològic.

Bioeconomia circular: nou paradigma basat en la producció, utilització, reutilització i conservació dels recursos biològics per crear productes i serveis ambientalment sostenibles.

Cadena de valor alimentària: està formada per totes les parts interessades que participen en activitats coordinades de producció i addició de valor necessàries per elaborar productes alimentaris. S’inclouen les activitats de producció primària d’aliments, logística i distribució, transformació i elaboració, marketing de ventes, serveis postvenda, fins al consum d’aliments.

Malbaratament alimentari: els aliments destinats al consum humà, en un estat apte per a ésser ingerits o no, que es retiren de la cadena de producció o de subministrament per a ésser descartats en les fases de la producció primària, la transformació, la fabricació, el transport, l'emmagatzematge, la distribució i el consumidor final, amb l'excepció de les pèrdues alimentàries que es donen a la producció primària.

One Health: Concepte “única salut" concebut per la OMS com un nou enfocament pel disseny i l’aplicació de programes, polítiques, lleis i investigacions de forma transversal i multisectorial, amb l’objectiu d’aconseguir millors resultats tant per a la Salut Pública, com per la salut òptima dels animals, les plantes i elmedi ambient.

Pèrdues alimentàries: les parts comestibles dels aliments que es queden a l'explotació d’origen, ja siguin reincorporades al sòl o utilitzades per a fer compostatge in situ.

Processos circulars, circularitat: estratègia que té per objectiu aprofitar tots els subproductes que es generen en els processos productius per afavorir i així reduir tant l'entrada de materials verges com la producció de deixalles, tancant els «bucles» o fluxos econòmics i ecològics dels recursos.

Producció primària: la primera baula de la cadena alimentària la forma la producció primària, és adir, totes les activitats que es dediquen a la producció, cria o cultiu dels productes de la terra, la ramaderia, la caça i la pesca.

Seguretat alimentària: D’acord amb l’Organització Mundial de la Salut (OMS), la seguretat alimentària (innocuïtat) evoca l’absència dels perills associats als productes alimentaris susceptibles de perjudicar la salut dels consumidors. A Catalunya, i d’acord amb el Pla de seguretat alimentària, es defineix com el conjunt de condicions i mesures destinades a garantir que els aliments siguin innocus amb una concepció global i integral de la seguretat alimentària, que inclou també tot el que està relacionat amb la percepció, la confiança i les expectatives de la ciutadania i la societat respecte a la cadena alimentària i els aliments.

Valor afegit: és la diferència entre el cost no relacionat amb la mà d’obra de la producció d’un aliment i el preu que el consumidor està disposat a pagar per aquest.