" class="part-icon-bars">

Modificació del Pla Director Urbanístic de l'activitat minera al Bages

Modificació puntual del PDU de l’activitat minera al Bages

Fase 3 de 3
Fase d'elaboració d'un informe-resum d'aportacions 13/07/2021 - 30/09/2021
Fases del procés

Malgrat que de l’establert en la legislació urbanística, s'interpreta que els processos participatius no són preceptius per a les modificacions puntuals de planejament general, en el marc actual de transparència, participació i informació es vol iniciar la modificació puntual del PDU de l’activitat minera al Bages amb un consulta prèvia que reculli les opinions del territori i dels actors implicats en relació a la implantació d’un nou espai per dipositar temporalment la sal de procés derivada de la producció de potassa.

 La participació ciutadana s’ha dissenyat en 3 fases:

  1. Consulta prèvia a la redacció del document d’Avanç
  2. Període d’informació pública del document d’Avanç obert a tot el públic en general per tal que tothom pugui fer els suggeriments que cregui oportuns. Comunicació expressa del document d’Avanç a tots aquells actors que es van pronunciar al llarg del procediment de redacció del PDU.
  3. Informe retorn de les aportacions recollides en el procés participatiu


La consulta prèvia serà oberta a la ciutadania en general, i mitjançant un qüestionari que pretén oferir als col·lectius interessats i als agents del territori la possibilitat d’aportar les seves opinions, argumentacions i contrapropostes que justificadament es plantegin en relació a la implantació del nou dipòsit, el seu emplaçament i els potencials impactes en el paisatge que pugui generar.

Aquesta consulta prèvia es planteja amb antelació al document d’Avanç per tal de prendre en consideració l’opinió ciutadana des de l’inici dels treballs de redacció. En el mateix Avanç es rendirà compte de totes les opinions recollides i com s’han valorat i incorporat en el document, si és el cas.

Els suggeriments al document d'Avanç de la 2a fase es podran fer mitjançant el qüestionari de petició genèrica disponible al web del Departament.

L'informe retorn de les aportacions del procés participatiu estarà disponible en aquest portal i s'integrarà en el Document de la modificació puntual per a l'aprovació inicial.