" class="part-icon-bars">

Modificació del Pla Director Urbanístic de l'activitat minera al Bages

Modificació puntual del PDU de l’activitat minera al Bages

Fase 3 de 3
Fase d'elaboració d'un informe-resum d'aportacions 13/07/2021 - 30/09/2021
Fases del procés
Per què s'ha de modificar el PDU?

El desplegament del PDU s’està portant a terme amb diferents actuacions, amb ritmes d’execució i terminis que en alguns casos i ateses les complexitats que comporten no es poden acabar de coordinar en el temps. Per diferents circumstàncies s’han produït retards en algunes de les grans infraestructures que s’han de materialitzar per a donar cabuda al trasllat i concentració de l'activitat a Súria, com són la rampa de la mina de Cabanasses en aquest municipi i el nou col·lector de salmorres, que ha d'incrementar la capacitat d’evacuació i que no estarà operatiu fins a principis del 2025.

Com s’ha fet esment, el PDU ordena urbanísticament els espais vinculats a la producció de potassa, activitat que necessita per a la seva sostenibilitat ambiental, més enllà de l’ordenació física d’aquests espais, d’infraestructures de gran abast com l'esmentat desdoblament dels col·lector de salmorres actual fins a Súria. La construcció d’aquesta infrastructura es fa simultàniament a una nova escomesa d’aigua des de la depuradora de Manresa i permetran posar en funcionament noves instal·lacions de recliclatge de sal -la implantació de les quals van propiciar la redacció del PDU vigent-, per tal de reduir la sal que es diposita al runam del Fusteret, en un marc d'economia circular i d'una producció de potassa ambientalment sostenible que tendeix al residu zero.

El dipòsit del Fusteret, en ús actualment, estava previst que pogués ser utilitzat fins l’any 2026 atenent la seva capacitat i morfologia, però per diverses raons, com la imprevista portada de sal provinent de la mina de Vilafruns a Sallent o bé que l’empresa INNOVYN, receptora d’una part de la sal sòdica, ha tingut una parada temporal, fan que el creixement d’aquest dipòsit salí sigui mes gran que la prevista en el moment de redacció del PDU. Així, l’empresa concessionària argumenta que el dipòsit del Fusteret quedarà en desús a principis de l’any 2023.

El retard en la construcció d’aquestes infraestructures imprescindibles pel reciclatge i la comercialització de la sal de procés resultant de la producció de potassa, conjuntament amb la constatació que l’ampliació prevista de l’actual dipòsit salí del Fusteret quedarà colmatada abans que es culminin aquestes infraestructures, obliguen a buscar una solució per l’acopi d’un volum de sal d’aproximadament 5,6MT considerada millor alternativa que reduir el volum de producció, circumstància que posaria en perill la sostenibilitat econòmica i social d'una activitat que és estratègica per a la comarca.

En aquest escenari, és imperatiu adequar les determinacions del PDU vigent a aquestes circumstàncies excepcionals sobrevingudes, no previstes en el moment de redacció del PDU,

Objectiu de la modificació

L'inici dels treballs per a la modificació puntual del PDU vigent s'acordà per la Comissió de Política Territorial i d'Urbanisme de Catalunya (actual Comissió de Territori de Catalunya) en la sessió de 25 de febrer de 2020, ha sol·licitud d'Iberpotash, SA, empresa concessionària de l'explotació minera,amb l'objecte de dotar a l’activitat d’un espai per poder dipositar de forma temporal la sal de procés que no troba sortida comercial, i que no té cabuda en l’actual dipòsit salí del Fusteret. L’àmbit inicial d’estudi de la modificació puntual és el terme municipal de Súria, sens perjudici que un cop estudiades totes les alternatives d’actuació calgui afegir algun altre terme municipal dins la proposta d’actuació de la modificació puntual.