" class="part-icon-bars">

Avantprojecte de llei d'ocupació pública catalana

Consulta pública prèvia a l'elaboració de l’avantprojecte de llei d'ocupació pública catalana

Fase 2 de 2
Retorn 21/01/2022 - 21/02/2022
Fases del procés

Processos d’estabilització excepcionals i garantint els principis de lliure concurrència, igualtat, mèrit, capacitat i publicitat

11/01/2022 19:07  

En el marc de les lleis estatals 20/2021 i EBEP: a les convocatòries d concurs-oposició q derivin d’ofertes d’ocupació q articulin processos d’estabilització: cal q els funcionaris del cos inferior al convocat (q compleixin requisit d titulació) se’ls hi valori el temps treballat al seu cos, com a mínim, en igualtat de condicions q als interins q hagin treballat al cos convocat. El barem de mèrits cal q sigui equilibrat, de manera q el temps treballat no sigui l’únic criteri

Referència: II-PROP-2022-01-83173
Versió 1 (de 1) veure altres versions

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/ocupaciopublica/f/3342/proposals/83173/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/ocupaciopublica/f/3342/proposals/83173/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Comentaris més votats

0 a favor (0.0%)

Cap comentari amb vots

0 en contra (0.0%)

Cap comentari amb vots

Conversa amb Elena Martínez

Totalment d'acord, en els processos d'estabilitatzació, ha de ser un mèrit el fet de ser funcionari de l'Administració, ser funcionari de carrera del cos que es convoca ha de puntuar de manera que es doblin els punts per antiguitat de la persona que hi participa essent funcionari de carrera, si és funcionari d'un cos immediatament inferior ha de puntuar i sumar-se als mèrits etc. Els treballadors funcionaris de carrera se'ls no han de ser els darrers a poder optar a les places convocades , is'han de convocar prèviament concursos de trasllat i promocions internes per als funcionaris de carrera als cossos on després es convocaran concursos d'estabilització

D'acord amb els principis de igualtat i concurrència, crec que en els processos d'estabilització, han de participar els funcionaris que puguin optar per titulació a promoció interna, ja que tampoc han tingut per la manca de precessos selectius l'oportunitat de promocionar-se laboralment. Per tant, cal que es valori el seu temps treballat en grup inferior en igualtat de condicions en concurs de mèrits. Si es convoquen places crec que s'ha de valorar que hagin passat un procés selectiu i que puguin escollir places prèviament per concursos de mèrits o concursos oposicions en promoció interna als processos d'estabilització.

Conversa amb Participant eliminada
Avatar: Participant eliminada

Exacte. Fa vergonya aliena però som l'últim mico.
Aquesta estabilització by the face consolidarà nivells alts que són fora del nostre abast perquè mai s'inclouen a promocions internes ni a concursos de trasllats, les poques vegades que en convoquen.

En tinc prou amb la teva opinió

Deixa el teu comentari

Inicia la sessió amb el teu compte o registra't per afegir el teu comentari.

Carregant els comentaris ...