" class="part-icon-bars">

Avantprojecte de llei d'ocupació pública catalana

Consulta pública prèvia a l'elaboració de l’avantprojecte de llei d'ocupació pública catalana

Fase 2 de 2
Retorn 21/01/2022 - 21/02/2022
Fases del procés

Garantir el dret a la igualtat de tracte de tots els ciutadans i ciutadanes, garantint els principis q regeixen l'accés a la funció publica

16/01/2022 16:27  

q els “processos d’estabilització” a correcuita no ens portin a una vulneració de drets fonamentals com el d'accés a la funció pública en condicions d’igualtat d’acord amb els principis lliure concurrència, igualtat, mèrit i capacitat. Cal processos oberts i transparents i barem de mèrits equilibrat. La temporalitat en els casos justificats no és el problema, si no l’ús irregular i artificialment sostingut en el temps.

Llistat d'adhesions

Referència: II-PROP-2022-01-83207
Versió 1 (de 1) veure altres versions

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/ocupaciopublica/f/3342/proposals/83207/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/ocupaciopublica/f/3342/proposals/83207/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Comentaris més votats

0 a favor (0.0%)

Cap comentari amb vots

0 en contra (0.0%)

Cap comentari amb vots

Totalment d'acord, no es poden vulnerar els drets de la ciutadania a accedir en condicions d'igualtat als llocs de treball a l'Administració Pública. Molt menys no es poden canviar les regles del joc quan hi havia ofertes publicades. S'estan vulnerant drets dels ciutadans i dels funcionaris de carrera a la carrera administrativa, als concursos de trasllat etc etc.

Exacte, perquè durant anys s'ha abusat de treballadors fent-los treballar a places estructurals que no s'han ofertat amb el pretexte de restriccions pressupostàries...
Cal donar una reparació als abusats perquè durant anys se'ls ha mantingut com a interins i se'ls ha privat d'un accés just.

Deixa el teu comentari

Inicia la sessió amb el teu compte o registra't per afegir el teu comentari.

Carregant els comentaris ...