" class="part-icon-bars">

Avantprojecte de llei d'ocupació pública catalana

Consulta pública prèvia a l'elaboració de l’avantprojecte de llei d'ocupació pública catalana

Fase 2 de 2
Retorn 21/01/2022 - 21/02/2022
Fases del procés

Aportacions d'Antifrau

20/01/2022 20:32  

Us trametem en document adjunt les aportacions de l’Oficina Antifrau de Catalunya a la consulta pública prèvia en relació amb l’Avantprojecte de llei d'ocupació pública catalana.

Referència: II-PROP-2022-01-83346
Versió 1 (de 1) veure altres versions

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/ocupaciopublica/f/3342/proposals/83346/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/ocupaciopublica/f/3342/proposals/83346/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Comentaris més votats

0 a favor (0.0%)

Cap comentari amb vots

0 en contra (0.0%)

Cap comentari amb vots

En relació amb la vostra recomanació que s’estableixin mecanismes per garantir i reforçar els principis d’igualtat, capacitat, mèrit i publicitat en els procediments d’accés a l’ocupació pública i també en els de provisió de llocs de treball, convé recordar que aquests principis quedaran vulnerats en cas de portar-se a terme els processos d´estabilització derivats de la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat, perquè no pot ser considerada una excepcionalitat que justifiqui el concurs el fet que l´Administració no hagi convocat processos selectius amb la freqüència establerta en la normativa de funció pública contravenint així l’interès general.

Deixa el teu comentari

Inicia la sessió amb el teu compte o registra't per afegir el teu comentari.

Carregant els comentaris ...