" class="part-icon-bars">

Parlem de pressupostos (edició 2024)

#ParlemPressupostos Participació en política pressupostària de la Generalitat de Catalunya

Fase 2 de 3
Participació ciutadana 06/05/2024 - 17/11/2024
Fases del procés

Formulari de preferències individuals en relació a les opcions debatudes als diferents eixos de debat.


Complementàriament a les sessions de debat s'ha habilitat un formulari obert a tota la ciutadania per a que les persones interessades puguin manifestar quines són les seves preferències individuals en relació amb els eixos de debat del procés participatiu.

En les diferents seccions del qüestionari es pregunta per conèixer el parer en relació amb:

Eix 1: Opcions de trajectòries de reducció del deute

En aquesta part del qüestionari podreu manifestar les vostres preferències en relació amb les 3 opcions de reducció del deute que es plantegen.

Eix 2: Opcions d’ingressos per a guanyar espai per a finançar noves iniciatives

En aquesta part del qüestionari podreu manifestar les vostres accions preferides per incrementar els ingressos d'entre les proposades.

Eix 3a: Principals prioritats dins el conjunt de les polítiques gestionades per la Generalitat

En aquest apartat podreu expressar quines han de ser les grans prioritats de les polítiques de despesa de la Generalitat.

Eix 3b: Priorització temàtica dels Fons de Cohesió de la Unió Europea

Podeu manifestar les preferències sobre com creieu que s'haurien de prioritzar les despeses dels Fons de Cohesió.

Participeu a través del qüestionari en línia.