" class="part-icon-bars">

Consulta prèvia sobre modificacions en el projecte normatiu relacionat amb el 3r cicle de la planificació hidrològica de Catalunya

#plagestioaigua Consulta pública prèvia a l’elaboració del projecte de Decret pel qual s’aprova el Pla de gestió del districte de conca fluvial de Catalunya per al període 2022 – 2027

Fase 1 de 1
Retorn 14/06/2021 - 31/12/2021
Fases del procés
Ajuda

Són espais d'interlocució entre la ciutadania i l'Administració, on pots aportar les teves opinions, necessitats, propostes i expectatives.

Suma la teva participació a través dels mecanismes que tens a la teva disposició!

Tanca l'ajuda


1.    Heu tingut problemes en l’obtenció dels títols habilitants per l’ús o l’aprofitament de l’aigua en l’aplicació de les vigents determinacions normatives?

2.    Quines mesures de tipus normatiu considereu que cal adoptar per tal de contribuir a resoldre els temes importants de la Demarcació del districte de conca fluvial de Catalunya?

3.    La conveniència d’introduir noves mesures normatives per tal de protegir les masses d’aigua i els usos de l’aigua i per mantenir el bon estat assolit amb la finalitat d’evitar el seu deteriorament.

4.    La conveniència d’introduir previsions normatives relatives a les actuacions en zones inundables i de flux preferent per tal de protegir a persones i bens.


Si teniu propostes, suggeriments o aportacions sobre algun d'aquests temes, responeu si us plau al qüestionari o entreu a la pestanya "propostes" i participeu!

Quant a aquest procés

Aquest procés pertany a Normativa

L’objectiu de la consulta és copsar l’opinió de la ciutadania i entitats sobre la revisió de les determinacions normatives del Pla de gestió del districte de conca fluvial de Catalunya i obtenir les seves aportacions i observacions.

Es considera necessari que entre les mesures adreçades a l’assoliment dels objectius ambientals que s’estableixen respecte a les masses d’aigua contingudes a la planificació hidrològica, se n’incloguin de caràcter normatiu a l’efecte d’orientar l’actuació de l’Administració hidràulica a l’assoliment d’aquests objectius, incidint en l’exercici de les seves potestats d’intervenció, policia i control, i en les facultats de coordinació de les Administracions competents en matèria d’abastament i de sanejament que li reconeix la vigent normativa. 

Objectius de la iniciativa:

 1.- Donar compliment las mandats continguts en els preceptes legals i reglamentaris anteriorment esmentats, que imposen que l’Agència Catalana elabori i revisi el Pla de gestió del districte de conca fluvial de Catalunya cada 6 anys, i que el Govern aprovi la referida revisió.

2.- Assolir els objectius ambientals per a les masses d’aigua fixats en el nou pla per a l’escenari 2022 – 2027, de conformitat amb els mandats continguts a la Directiva 2000/60/ CE, a l’article 92 bis del Text refós de la Llei d’aigües, aprovat pel Reial Decret legislatiu 1/2001, de 20 de juliol, i a l’article 19 del Text refós de la legislació en matèria d’aigües de Catalunya, aprovat pel decret legislatiu 3/2003, de 4 de novembre.

3.- Preveure les mesures de caràcter normatiu adreçades a millorar la protecció jurídica de les masses d’aigua i dels seus usos, reduir la contaminació i altres afeccions que dificulten l’assoliment dels objectius ambientals. Aquestes mesures de caràcter normatiu poden consistir en l’establiment de criteris a tenir en compte per l’Administració hidràulica en l’exercici de les seves potestats d’intervenció en relació amb els usos dels béns de domini públic hidràulic, en matèria de prevenció d’inundacions, de determinació de la política d’abastament i de sanejament i de coordinació de les Administracions competents, així com de les facultats de policia i de control i seguiment de l’estat de les masses d’aigua.

4.- Mantenir per a l’escenari 2022 - 2027 aquelles mesures de caràcter normatiu que han esdevingut útils per a l’assoliment dels objectius ambientals per a l’escenari 2016 – 2021 i que també se segueixen considerant necessàries per a l’assoliment dels objectius que fixa el nou Pla per al nou escenari.

5.- Introduir aquelles adaptacions necessàries en aquestes mesures de caràcter normatiu per tal de donar resposta als nous problemes detectats en els estudis previs a la planificació hidrològica i l’esquema provisional dels temes importants al districte de conca fluvial de Catalunya per a la revisió del Pla de gestió del districte de conca Fluvial de Catalunya i del seu programa de mesures per al període 2022-2027, per mantenir els objectius ja assolits en l’escenari 2016- 2022, evitant ulteriors deterioraments de l’estat de les masses d’aigua, per adaptar algunes de les mesures als canvis normatius, especialment els referits al règim d’usos de les zones de flux preferent i inundables, i per tal de simplificar en alguns casos aspectes procedimentals.


Més informació:

Podeu accedir a tota la informació relacionada amb el tercer cicle de la planificació hidrològica a la plataforma de participació i participar també fent les vostres aportacions en els processos de participació associats: https://participa.gencat.cat/processes/tercercicleaigua
Aquesta consulta és necessària amb caràcter previ a la iniciativa que té per objecte aprovar el Pla de gestió del districte de conca fluvial de Catalunya per al període 2022-2027. L’exigència de revisar-lo com a màxim cada 6 anys deriva de la legislació catalana, la estatal bàsica així com de la normativa europea (Directiva marc de l'aigua).

Els articles 18, 20 i 21 del Text refós de la legislació en matèria d’aigües de Catalunya, aprovat per Decret Legislatiu 3/2003, de 4 de novembre; (TRLMAC en endavant) els articles 41 i següents del Text refós de la Llei d’aigües, aprovat per Reial Decret Legislatiu 1/2001, de 20 de juliol (TRLA); els articles 2 i 12 del Reglament de la planificació hidrològica, aprovat per Decret 380/2006, de 10 d’octubre (RP) i els articles 2, 4 i següents del Reglament de la planificació hidrològica estatal, aprovat per Reial Decret 907/2007, de 6 de juliol (RPHE) estableixen el deure de les autoritats competents en cada àmbit, d’elaborar i aprovar la planificació amb objecte d’assolir els objectius ambientals que estableix l’article 4 de la Directiva 2000/60/CE, del Parlament Europeu i del Consell, de 23 d’octubre de 2000, per la qual s’estableix un marc comunitari d’actuació en l’àmbit de la política d’aigües (DMA).

L’article 25.5 TRLMAC en relació amb l’article 17.1 RP, i la Disposició addicional onzena TRLA, en relació a l’article 71 i 89 RPHE, de conformitat amb allò previst a l’article 13.7 DMA, estableixen que el Pla s’ha de revisar en tot cas cada 6 anys des de la seva entrada en vigor.

El Pla de gestió del Districte de Conca Fluvial de Catalunya estableix les accions i les mesures necessàries per assolir els objectius de la planificació hidrològica i concreta per a les diverses masses d’aigua els objectius ambientals definits als articles 92 bis del TRLA i 19 TRLMAC. El seu contingut és el fixat a l’article 42 del TRLA, a l’article 4 del RPHE i a l’article 13 del RP. Entre aquestes mesures s’inclouen les de caràcter normatiu que són les que se sotmeten a aquest tràmit de consulta pública prèvia, atès que la resta del contingut del pla de gestió te un ampli procés de participació pública que dimana de l’article 14 de la Directiva i dels articles 5 i 14 de Reglament de la Planificació.

Pel que fa al contingut d’aquestes mesures normatives, la opció de no introduir-hi cap modificació per al nou escenari 2022 – 2027, respecte a les determinacions normatives establertes per a l’escenari 2016 – 2021 en el vigent Decret 1/2017, no permetria adaptar aquestes mesures normatives als objectius ambientals que s’estableixen per al nou escenari, ni donar resposta a nous problemes detectats com a resultat dels estudis previs, i, fins i tot, mantenir regulacions obsoletes pels canvis normatius esdevinguts, per exemple, en relació al règim d’usos de les zones inundables.


Propostes Veure tots (2)

En document adjunt, us fem arribar les aportacions d'AIGÜES DE BARCELONA, EMPRESA METROPOLITANA...
Consulta prèvia sobre modificacions en el projecte normatiu relacionat amb el 3r cicle de la...
Veure tots (2)
El que es decideix Les possibles modificacions de les determinacions normatives del pla de gestió del Districte de Conca Fluvial de Catalunya (3r cicle de la planificació hidrològica per al període 2022-2027)
Qui hi participa La consulta és oberta al conjunt de la ciutadania i entitats i, en especial, a totes aquelles persones i organitzacions vinculades o representatives d’interessos a l’entorn de l’aigua com són els usos domèstics, agrícoles i ramaders, industrials i recreatius de l’aigua. La consulta s’adreça, entre d’altres, a les organitzacions de persones consumidores i usuaris, entitats ecologistes, comunitats d’usuaris d’aigües superficials i subterrànies, entitats representatives dels usos agraris, ramaderes i industrials i entitats i federacions esportives.
Com es decideix Mecanisme de participació: debat obert via plataforma participa.gencat.cat
Departament Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
Àrea d'organització Direcció/Assessoria jurídica
Grup promotor Agència Catalana de l'Aigua
Unitat promotora Unitat de Participació Ciutadana
Entitats dinamitzadores cap
Cost 0,00 €
Disposa de retorn No
Data d'inici 14 de Abril de 2021
Data de finalització 31 de Maig de 2021
Referència: II-PART-2021-02-377

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/revplagestio/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/revplagestio/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Estadístiques

12

Participants

19

Seguidores

2

Propostes

10

Respostes