" class="part-icon-bars">

Avantprojecte de llei de governs locals de Catalunya

Consulta pública prèvia a l'elaboració de l’avantprojecte de llei de governs locals de Catalunya

Fase 2 de 2
Retorn 14/06/2022 - 14/07/2022
Fases del procés

Canvis a "Les administracions locals haurien de tenir la capacitat de redacció de les licitacions de tal manera que s'afavorís als col·lectius presents en l’ent"

Versions