" class="part-icon-bars">

Avantprojecte de llei de governs locals de Catalunya

Consulta pública prèvia a l'elaboració de l’avantprojecte de llei de governs locals de Catalunya

Fase 2 de 2
Retorn 14/06/2022 - 14/07/2022
Veure les fases

38 propostes

El següent formulari filtra els resultats de la cerca dinàmicament quan es canvien les condicions de la cerca.

Origen
A l’estat Espanyol la modificació de l’article 135 CE i l’aprovació de la llei 27/2013 (LRSAL),...
La nova llei hauria de reforçar les competències. Noves competències: serveis socialseducació,...
 • Creat el
  06/06/2022
 • Número de comentaris: 1
S'adjunten a continuació les aportacions de l'Associació Catalana de Municipis i Comarques a la...
Fixar un únic règim per a tot el personal amb les adaptacions que calguin delmon laboral. Per...
Regular la representació als Consells Comarcals i altres organismes supramunicipals de les EMD’s....
 • Creat el
  13/06/2022
 • Número de comentaris: 0
La normativa d’hisendes locals de l’estat espanyol, no permet donar cobertura al principi de...
 • Creat el
  12/06/2022
 • Número de comentaris: 0
La Llei hauria de reforçar els següents principis: Autonomia, Naturalesa política del govern...
Cal homogeneitzar els terminis: canviar 30 dies per un mes, que els terminis per a presentar...
Que les EMD’s a les bases de les subvencions s’incloguin com a beneficiaris, al mateix nivell que...
Amb la finalitat d'eliminar racons de temporalitat, cal reduir al màxim els supòsits de serveis...
El nou model hauria de recuperar competències com l’educació, la sanitat i els serveis socials....
Per garantir la suficiència dels recursos per al compliment de les competències locals cal...
 • Creat el
  19/05/2022
 • Número de comentaris: 4
Simplificar la normativa en matèria de recursos humans, contractació, urbanisme, entre altres, i...
 • Creat el
  12/06/2022
 • Número de comentaris: 0
La llei no ha de regular el que ja regula la normativa bàsica estatal. Aquesta reproducció i...
 • Creat el
  06/06/2022
 • Número de comentaris: 1
La nova llei ha de refer el procediment de canvi de nom dels ens locals, actualment recollit al...
 • Creat el
  11/05/2022
 • Número de comentaris: 1
Quan una EMD tingui la competència en el Cànon de l'Aigua, aquest hauria de executar-se amb les...
Cerquem les seves arrels i prenem com a punt de partida l’estudi i tractament que en va fer...
Totes les convocatòries d'ajuts haurien d'anar adreçades a Ens Locals, perquè si van a Municipis,...