" class="part-icon-bars">

Avantprojecte de llei de governs locals de Catalunya

Consulta pública prèvia a l'elaboració de l’avantprojecte de llei de governs locals de Catalunya

Fase 2 de 2
Retorn 14/06/2022 - 14/07/2022
Fases del procés

Canvis a "2. Considereu convenient que les disposicions legals en matèria local de Catalunya s'integrin en un únic text?"

Versions

Versió 1

Avatar: Col·legi de Secretaris, Interventors i Tresorers d'Administració Local de Lleida Col·legi de Secretaris, Interventors i Tresorers d'Administració Local de Lleida
12/06/2022 21:06
Versions 1 Torna a la proposta