" class="part-icon-bars">

Assemblea Ciutadana pel Clima de Catalunya

#AssembleaClimaCAT La teva veu és canvi

Fase 4 de 4
Fase de valoració i retorn 12/02/2024 - 01/12/2024
Fases del procés

La tasca de l'Assemblea


Els ciutadans que han participat a l’Assemblea han rebut una tasca específica: elaborar recomanacions per a polítiques concretes de canvi climàtic. Des de la Generalitat s’ha optat per un enfocament innovador que recull aprenentatges d’altres assemblees, destacant els punts següents:


·      El canvi climàtic és massa complex per abordar totes les seves dimensions en una sola Assemblea. Per aquest motiu s’ha optat per donar resposta a 2 reptes concrets de canvi climàtic en els àmbits de l’energia i l’agroalimentació.


·      El plantejament d’aquest reptes s’ha fet des d’una perspectiva de dilemes polítics. Es tracta de dilemes difícils de resoldre, en els quals les possibles respostes van més enllà de solucions tècniques, i que poden implicar tant beneficis com altres impactes o costos que cal considerar. Per tant, es busca que els ciutadans es posicionin després de valorar informació rellevant, davant les diferents alternatives per afrontar el canvi climàtic.


·      Els dilemes plantejats estan vinculats a polítiques i competències de la Generalitat de Catalunya.


Consensos i límits de partida


•      El canvi climàtic és una realitat científica i estem en situació d’emergència climàtica


•      És necessària una reducció dràstica d’emissions


•      Resten fora del debat posicions negacionistes o contràries al consens científic


Per tal de definir els dilemes i preguntes a resoldre per l’Assembla, es va crear un grup de treball tècnic que va elaborar una proposta, validada posteriorment pels responsables de la Generalitat i portada finalment al Grup Motor, tot seleccionant finalment els següents dilemes i preguntes:


Dilemes i preguntes a resoldre


Canvi climàtic i el desplegament de les energies renovables


Dilema: Per construir un model energètic sostenible i autosuficient que contribueixi a reduir les emissions i afrontar els impactes del canvi climàtic, es requereix fer ús d'energies renovables. Aconseguir l'autosuficiència energètica a partir d'aquestes fonts d'energia comporta beneficis importants, però requereix també construir un gran nombre d'instal·lacions amb altres possibles impactes sobre el territori.  


Pregunta: Quins criteris s'han de fer servir per decidir o prioritzar el tipus d'energies renovables i les seves infraestructures associades de producció i distribució de l’energia (autoconsum o grans instal·lacions a terra) i la seva ubicació, tenint en compte tant els seus beneficis com els seus impactes i costos en el territori?     


Canvi climàtic i el model d'alimentació pel futur


Dilema: L'actual model de producció agroalimentari i de consum dels seus productes genera emissions que contribueixen al canvi climàtic però també beneficis ambientals, socials i econòmics que contribueixen a adaptar-nos als seus efectes. 


Pregunta: D’entre les opcions possibles, quines accions o canvis cal emprendre en relació al model de producció i consum agroalimentari per mitigar les emissions i incentivar les mesures d'adaptació al canvi climàtic, tenint en compte tant els beneficis i avantatges com els costos i desavantatges existents?


A més, de forma transversal pels dos dilemes, els participants han hagut de tenir en compte una perspectiva de "justícia climàtica" amb preguntes com les següents:


1.    Quins canvis són necessaris a ciutadania, administracions i empreses? Fins a on estem disposats a canviar?


2.    Com s’han de repartir els esforços? Qui i com s’han d’assumir els possibles costos ambientals/econòmics?


3.    Què han de fer les administracions per fer-ho possible de forma socialment justa?