" class="part-icon-bars">

Assemblea Ciutadana pel Clima de Catalunya

#AssembleaClimaCAT La teva veu és canvi

Fase 4 de 4
Fase de valoració i retorn 12/02/2024 - 01/12/2024
Fases del procés

Aquí trobareu informació i recursos sobre canvi climàtic, energia i agroalimentació. També podreu aprofundir o consultar aspectes concrets del projecte.

Preguntes FreqüentsQuè són les Assemblees Ciutadanes i quins antecedents existeixen?

Les assemblees ciutadanes són un tipus de minipublic i un mecanisme de democràcia i participació ciutadana deliberativa. Consisteix en plantejar una sèrie de qüestions o reptes a un grup de ciutadans demogràficament representatius, seleccionats de forma aleatòria amb criteris d’estratificació social. Aquest grup de ciutadans i ciutadanes es reuneix al llarg d’un temps en diferents sessions per analitzar i deliberar sobre la problemàtica específica que se li planteja, per tal d’arribar a recomanacions ben informades que puguin ser útils per a la presa de decisions en polítiques públiques. Les assemblees ciutadanes que tracten la crisi climàtica han augmentat notablement al llarg dels darrers anys. Aquestes assemblees s'han fet a escala regional i nacional, i alguns antecedents destacables són l'Assemblea Climàtica d'Escòcia (Regne Unit), Convenció Ciutadana pel Clima (França), Assemblea Ciutadana pel Canvi Climàtic (Espanya), Assemblea Ciutadana pel Clima (Catalunya), el Consell ciutadà pel Clima (Alemanya), d'entre altres.


Com s'han seleccionat els participants?

Els participants s'han seleccionat per mitjà d'un sorteig estratificat que garanteix la representació d'una àmplia varietat de perfils sociodemogràfics de Catalunya. La mostra poblacional de 20.000 persones que han rebut la invitació s'ha articulat en funció a uns criteris que tenien per objectiu representar la diversitat catalana i garantir la recollida del màxim de visions possibles durant el transcurs de l'Assemblea i en els resultats deliberatius.


Quina informació i coneixement es facilita als participants?

Als participants se'ls facilitaran diferents tipus d'informacions, la informació factual sobre els dilemes tractats, la informació relativa a les polítiques i competències de la Generalitat de Catalunya i, també, els diferents posicionaments identificats dins de cadascun dels dilemes. Aquesta estructura de continguts és especialment innovadora perquè pretén mostrar la realitat a l'hora de formular polítiques públiques, ja que tota decisió comporta un seguit d'avantatges i desavantatges i cal tenir una visió panoràmica sobre allò que s'està debatent. És fonamental que els participants coneguin l'estat de la qüestió sobre els sistemes energètic i agroalimentari catalans, a més de tenir coneixements sobre el marc competencial vigent, juntament amb les diferents accions portades a terme fins a la data (incloent el context global, regional i local). Amb aquesta informació, els participants podran observar els diferents posicionaments sobre la situació actual i posicionar-se cap a 'on anem' i sobretot, posant l'èmfasi en el 'com fer-ho'.


Com es treballa la deliberació a les sessions de treball?

La deliberació a les sessions de treball es treballarà a través de dinàmiques, debats i activitats conduïdes per dinamitzadors experts en la democràcia deliberativa. Tenint en compte que l'Assemblea compta amb un total de 100 participants dividits en dos grups de 50 (una temàtica cadascun), es faran subgrups de debat. Per a la creació d'aquests grups i subgrups el criteri principal és la diversitat, en tant que així es podrà garantir que quedin reflectides el màxim de visions possibles en aquest procés deliberatiu.


Quina compensació econòmica es rep per participar?

Cada participant rebrà una compensació econòmica de 65€ per cada sessió. Recordem que es demana l'assistència a un total de 6 sessions.


Quines facilitats es donen per participar i com em puc informar?

Per a participar a l'Assemblea, els participants seleccionats disposaran de serveis de transport, serveis de cures i també una compensació econòmica. La ciutadania es podrà informar de les facilitats proporcionades trucant al 012.


Hi haurà algun servei de cures durant les sessions?

Sí. Els participants podran disposar de serveis de cures al llarg de les sessions de l'Assemblea. Aquest servei s'haurà de sol·licitar al formulari d'inscripció i s'acabaran de confirmar les necessitats pertinents una vegada es contacti als participants seleccionats. Els serveis de cures estan adreçats als participants que tenen persones dependents o infants sota el seu càrrec, per tal de poder garantir que poden participar en igualtat de condicions que la resta. La ciutadania es podrà informar de les facilitats proporcionades trucant al 012.