" class="part-icon-bars">

Assemblea Ciutadana pel Clima de Catalunya

#AssembleaClimaCAT La teva veu és canvi

Fase 4 de 4
Fase de valoració i retorn 12/02/2024 - 01/12/2024
Fases del procés

Document de les recomanacions ciutadanes


Actualment, l'Assemblea Ciutadana pel Clima de Catalunya ha entrat en la fase de retorn. La fase de retorn consisteix en primer lloc en el lliurament de les recomanacions ciutadanes i en segon lloc, en què l'equip organitzador del procés a través de les unitats promotores i el Grup Motor (ens de governança del projecte) coordini i faci un seguiment actiu del desenvolupament i desplegament del mandat dels assembleistes.

En aquesta pàgina s'adjunta les recomanacions ciutadanes distribuïdes en agrupacions temàtiques per cadascun d'ambdós dilemes i també el document de les recomanacions ciutadanes amb informació addicional d'interès. El document adjunt de les recomanacions ciutadanes inclou una introducció i evolució del procés, a més d'una especificació en relació a les agrupacions temàtiques de cadascuna de les recomanacions i, sobretot: la justificació o arguments a favor, els riscos o impactes que pot significar, els impactes a assumir i les accions per minimitzar riscos i impactes.


Eix d'Energia – Recomanacions Ciutadanes (23)

Impulsar l’autoconsum domèstic, comunitari i del sector terciari

1.      Que la Generalitat informi i faci difusió de l’autoconsum energètic i de les comunitats energètiques - 100%

2.      Que la Generalitat faciliti la instal·lació de plaques solars a nivell domèstic, donant suport econòmic i tècnic a la ciutadania per fer-ho realitat - 100%

3.      Accelerar la transició energètica municipal impulsant les comunitats energètiques i facilitar l’ús d’equipaments públics per a les seves instal·lacions - 100%

4.      Instal·lar a curt termini i duplicar les infraestructures de diferents tipus i mides per assolir els objectius d’autoconsum del PROENCAT l’any 2030 - 100%

5.      Posar a disposició de la ciutadania d’un equip tècnic necessari suficient que els assessori per implementar projectes de generació d’energies renovables. Garantir la continuïtat de les OCTE i dotar-les de més recursos econòmics i personal tècnic- 100%


Descentralitzar les instal·lacions i reduir els impactes en el territori

1.      Cobrir el 2,5% del territori amb el desplegament d’instal·lacions d’energia renovable abans del 2030 segmentant les infraestructures en zones acotades que no generin grans zones ni línies contínues que generin barreres - 95%

2.      Ampliar finançament per impulsar la implementació del PLATER - 100%

3.      Condicionar les fàbriques i les infraestructures en desús del territori per desplegar les tecnologies renovables sobre superfície ja construïda - 98%

4.      Compensar de forma equitativa, directament i indirectament als habitants de zones amb excedents d’energia renovable - 90%

5.      Instal·lar infraestructures de generació d’energia renovable el més a prop possible dels polígons industrials preexistents i nuclis urbans - 97%

6.      Prioritzar que les noves indústries s’ubiquin a prop de les infraestructures de generació d’energia renovable - 100%


Prioritzar les inversions en renovables per complir amb els objectius del 2030

1.      Avaluar i mapar les inversions per al desplegament d’energies renovables (públiques i privades) - 85%

2.      Potenciar la recerca i la inversió en noves tecnologies a Catalunya per evitar la fuga de talent - 98%

3.      Bonificar/incentivar la inversió en energies renovables per garantir que el finançament no sigui una barra per al desplegament - 95%


Facilitar la tramitació i garantir el desplegament d’infraestructures

1.      Sancionar empreses privades de distribució energètica que posin traves al desplegament de tecnologies renovables - 93%

2.      Garantir que el pla de desplegament d’energies renovables no pugui ser modificat per governs futurs de forma que s’impedeixi el seu desenvolupament - 86%

3.      Fer més àgil la tramitació administrativa per a l’autorització d’una instal·lació per tal de facilitar el desplegament d’energies renovables - 100%

4.      Sensibilitzar a la població d’un territori abans d’instal·lar mitjanes i grans infraestructures renovables - 90%

5.      Revisar, modificar i sancionar les normatives municipals d’implantació que posin traves al desplegament de tecnologies renovables - 95%


Reduir el consum i la demanda energètica

1.      Impulsar la reducció del consum ciutadà a través de grans campanyes de comunicació a la ciutadania - 88%

2.      Dur a terme una reducció significativa del consum energètic en els equipaments públics - 93%

3.      Ampliar la xarxa de transport públic de les ciutats grans, que sigui accessible i funcional per reduir l’ús del cotxe particular - 83%

4.      Implementar facturació per trams de consum a les llars, per a premiar els que consumeixen menys - 79%


Eix d'Agroalimentació– Recomanacions Ciutadanes (25)

Fomentar el comerç de proximitat i els aliments de temporada i afavorir la reducció d'embalatges no reutilitzables

1.      Impulsar el consum de proximitat i les cadenes de circuit curt (productor - consumidor) - 97%

2.      Promoure els aliments de temporada i proximitat (als menjadors escolars i als equipaments públics) - 97%

3.      Afavorir i promoure la venta a granel amb l'objectiu de reduir l'ús d'embalatges no reutilitzables, especialment els de plàstic - 100%


Promoure una dieta saludable i basada en la sobirania alimentària

1.      Reduir el consum i producció de carn a Catalunya i promoure la dieta mediterrània i altres dietes alternatives - 71%

2.      Estudiar la petjada de carboni que té cada tipus de carn, informar al consumidor a través de l’etiquetatge i reduir allà on tingui major impacte - 89%

3.      Aprofundir en la lluita contra el malbaratament alimentari des de la sensibilització a la ciutadania i revisar la data de consum preferent i de caducitat de determinats aliments - 97%

4.      Informar sobre la qualitat i l’origen dels aliments i l'impacte del consum conscient, emprant els canals adients i adaptant el missatge al diferent públic objectiu - 100%

5.      Vetllar perquè la comunicació, especialment en alimentació, no sigui enganyosa (fent referència a conceptes com light, baix en ...) - 100%

6.      Enfortir l'educació sobre agricultura i alimentació saludable a les escoles - 100%


Millorar la tecnologia agrària i les infraestructures per fer-les més eficients

1.      Optimitzar els sistema de regadiu actual per a fer-lo més eficient i reduir el consum d’aigua a curt termini, però sense que generi perjudici al sector agrari - 92%

2.      Garantir la transferència de tecnologia a petits productors per a facilitar la seva activitat - 92%

3.      Reaprofitament de l’aigua per a usos agrícoles i ramaders, ja sigui, recuperant, sempre que sigui possible, les aigües grises, o aigües regenerades - 97%

4.      Promoure la transmissió de coneixements tenint en compte l’impacte limitat de la xarxa d’Espais de Tests Agrícoles - 97%


Promoure la diversificació de cultius i la cura de la terra

1.      Promoure l’agricultura per a fomentar l’ocupació de qualitat. Que tothom pugui tenir accés a la terra (joves, persones adultes...) - 97%

2.      Promoure la diversitat de cultius on sigui possible, sense abandonar determinats monocultius - 97%

3.      Promoure el conreu de lleguminoses per millorar la qualitat del sòl i afavorir-ne el consum alimentari com a font proteica - 97%

4.      Promoure les cobertes vegetals en els sòls per fer-los més fèrtils i resilients - 97%

5.      Distribuir les ajudes de la Política Agrària Comuna (PAC) de forma més efectiva. Canviar els criteris de distribució afavorint els petits productors - 95%

6.      Promoure alternatives a l’ús d’agrocarburants fins a la seva eliminació per evitar destinar grans extensions de monocultius a aquesta finalitat (colze…) - 94%

7.      Recuperació de les terres en desús, com per exemple crear un cens de terres - 100%


Impulsar un nou model productiu ramader

1.      Impulsar la ramaderia extensiva per reduir la intensiva traspassant, unitats d’animals de la intensiva a extensiva, per arribar a un model mixt, sense reduir la cabana ramadera actual. La ramaderia extensiva s’ha d’adreçar/ centrar a animals remugants (vaques, cavalls, ovelles, i cabres), tenint en compte les característiques del territori i el tipus d’animal - 97%

2.      Promoure la pastura del sotabosc reconeixent la tasca que es fa netejant els boscos – 100%

3.      Promoure la reducció de la importació de cereals per alimentació d’animals i incrementar-ne el seu conreu a nivell local en terres en desús/abandonades - 97%

4.      Instal·lar sistemes eficients en la producció intensiva per reduir les emissions, aprofitant les dejeccions per a fer, per exemple, biocombustible - 94%

5.      Establir una transició d’un model a un altre per fases en base a uns objectius a 3 anys que es mesuraran segons la reducció de les emissions de gasos d’efecte hivernacle i d’altres impactes ambientals. Avaluar per part de les administracions l’assoliment d’aquests objectius que, si no s’assoleixen, es procedirà a la reducció de la cabana ramadera – 83%