" class="part-icon-bars">

Protocol d’Abordatge de les Violències Masclistes a l’Atenció Primària de Serveis Socials (PAVMAPSS)

#pavmapss Evidències i expectatives per a la diagnosi en l'abordatge de les violències masclistes a l'atenció primària de serveis socials

Fase 4 de 5
Valoració territorial 01/03/2023 - 30/04/2023
Fases del procés

L'Equip de Gènere i Violències Masclistes de la Direcció General de Serveis Socials ha elaborat una diagnosi de les dificultats i potencialitats de l'abordatge de les violències masclistes a l'atenció primària dels Serveis Socials (PAVMAPSS) a partir de:

  • Les dades quantitatives sobre l’atenció de les violències masclistes disponibles.
  • La informació recollida durant les formacions realitzades a les professionals de les ABSS catalanes durant els anys 2019-2022.
  • Les dades de caràcter qualitatiu recollides a partir del procés participatiu per elaborar el PAVMAPSS, que ha dut a terme la Direcció General de Serveis Socials durant l’any 2021 amb professionals, dones ateses i entitats.

S’hi inclouen les conclusions i recomanacions principals sobre l’atenció de les violències masclistes als serveis socials bàsics, extretes a partir de les dades exposades.

Aquesta diagnosi va ser publicada el juny de 2022: Diagnosi de l’abordatge de les violències masclistes als serveis socials d’atenció primària 2020-2021