" class="part-icon-bars">

Avantprojecte de llei de governs locals de Catalunya

Consulta pública prèvia a l'elaboració de l’avantprojecte de llei de governs locals de Catalunya

Fase 2 de 2
Retorn 14/06/2022 - 14/07/2022
Fases del procés

Les administracions locals haurien de tenir la capacitat de redacció de les licitacions de tal manera que s'afavorís als col·lectius presents en l’ent

19/05/2022 20:52  

D’aquesta forma es reforçaria el teixit, tant empresarial com social. D’igual forma en aquests s’hauria de tenir presents més factors que el purament econòmic, ja que sovint això només radica en la precarització en les persones que treballen en empreses contractades per l'administració i fomentar projectes de proximitat, amb arrelament al territori i amb un alt retorn en aquest.

Referència: II-PROP-2022-05-83913
Versió 1 (de 1) veure altres versions

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/GovernsLocals/f/3502/proposals/83913/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/GovernsLocals/f/3502/proposals/83913/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Comentaris més votats

0 a favor (0.0%)

Cap comentari amb vots

0 en contra (0.0%)

Cap comentari amb vots

Detalls del comentari

Estàs veient un sol comentari

Mostra tots els comentaris

Conversa amb Joan AntonFont Monclús

Els Secretaris i Secretàries, igual que altres tècnics, només informen. Els seus informes no són vinculants. La decisió final és dels òrgans de govern, i per tant a ells els pertoca possibles responsabilitats. Si volem que els Secretaris (o altres tècnics) decideixin, aquesta és una competència que haurien de predre els càrrecs electes. I això no és possible sense modificar substancialment la Llei de Bases de Règim Local Estatal.

Tota la raó. Malgrat que potser pensava més en un tema de supervisió, però certament seria competència de l’estat.

Carregant els comentaris ...