" class="part-icon-bars">

Consulta pública prèvia a l'elaboració del Pla Territorial Sectorial per al Desenvolupament de les Energies Renovables a Catalunya (PLATER)

El PLATER pretén ordenar els projectes d’energies renovables en el territori

Fase 1 de 2
Fase de propostes 05/05/2023 - 04/06/2023
Fases del procés

El següent formulari filtra els resultats de la cerca dinàmicament quan es canvien les condicions de la cerca.

Estat
Àmbit
Origen
Aplicar la Guidance document on wind energy developments and EU nature legislation (2019) de la...
Els aerogeneradors terrestres disponibles al mercat d’elevada eficiència son de 4 a 7 MW. Per les...
Cal introduir un criteri de facilitació de les comunitats energètiques en nuclis urbans...
El PLATER ha de ser una eina que simplifiqui la tramitació de projectes a les àrees compatibles...
La participació social en la planificació del desplegament de les energies renovables ha de...
L’administració local (ajuntaments) és clau de cara a l’acceptació social i són qui millor...
Integrar en una CER--Selva, la fotovoltaica, geotèrmia, biomassa i la gestió pública de l'energia...
S'adjunta el document amb les respostes a les preguntes plantejades, que desenvolupen les...
Transparència, col·laboració, de les administracions locals i comarcal, amb altres entitats i...
El PLATER planifica la implantació de renovables al territori, però ha d'anar acompanyat de...
Els recurs energètic, la disponibilitat de sòl, la connexió, etc. determinaran on s'ubiquen les...
Des d'UnefCat us fem arribar mitjançant un document pdf amb les 26 propostes elaborades en...
Per dismininuir el consum energètic en certes zones caldria apropar les institucions als llocs de...
Incorporar a la valoració dels criteris ambientals, l'aument de risc d'incendis forestals degut a...
Aquestes distàncies mínimes s’han de fixar en funció de tres factors :1Del tipus de projecte (per...
La geotèrmia ocupa un espai reduït, permet produir calor i electricitat a demanda i soluciona la...
La tecnologia actual ja permet la transmissió d'energia en CC. Els parcs fotovoltaics generen en...
Degut a la gran pèrdua d’energia desde on s’origina a on es consumeix, caldria distribuir molt...
En el cas de PV a terra, els municipis poden identificar possibles zones d’implantació preferent...
Per cada municipi, es podria promoure una societat publico-privada a mode comunitat energètica...