" class="part-icon-bars">

Consulta pública prèvia a l'elaboració del Pla Territorial Sectorial per al Desenvolupament de les Energies Renovables a Catalunya (PLATER)

El PLATER pretén ordenar els projectes d’energies renovables en el territori

Fase 1 de 2
Fase de propostes 05/05/2023 - 04/06/2023
Fases del procés

El següent formulari filtra els resultats de la cerca dinàmicament quan es canvien les condicions de la cerca.

Estat
Àmbit
Origen
Tipus
Cal garantir el soterrament del total de les línies d'evacuació i transport en tot el seu...
Tenir en consideració els Geoparcs mundial de la UNESCO
Catalunya no contempla els Geoparcs com a espais protegits per instruments internacionals, tal i...
Esmena
En avaluació
No es pot garantir el benestar dels habitants de masies i cases habitades si es permet la...
Distància de parcs fotovoltaics a masies i habitatges aillats hauria de ser, almenys, de 500...
Establir una moratòria en la tramitació actual dels projectes mentres no sigui aprovat el PLATER.
Cal canviar la normativa vigent pel que fa als aeregenadors en relació a la distància mínima a...
Cal establir distància mínima dels parcs fotovoltaics a les masies i cases habitades del...
 • Creat el
  03/06/2023
 • 6
 • Número de comentaris: 1
En el Decret llei 24/2021,de 26 d'octubre,es parla d'acceleració del desplegament de les energies...
Es troba a faltar una referència clara a l’anomenat principi de prudènciaEl pla territorial també...
Un principi Rector de la Informació de context del PLATER diuUbicacions incloses: Sòl no...
Actualment hi ha un límit a l'espai agrari utilitzat, en funció de la classe agrològica del sòl i...
 • Creat el
  04/06/2023
 • 3
 • Número de comentaris: 0
Crear i convocar taules territorials amb plataformes ciutadanes ambientalistes i experts en...
 • Creat el
  04/06/2023
 • 3
 • Número de comentaris: 0
Es troba a faltar una referència clara a l’anomenat principi de prudència que ha de guiar la...
 • Creat el
  04/06/2023
 • 4
 • Número de comentaris: 0
Distància mínima (a partir de 1000 metres tenin en compte els impactes en la salut de les...
Cal protegir els terrenys d'interès agrari de nivell I, II, III i IV per tal de garantir...
 • Creat el
  03/06/2023
 • 4
 • Número de comentaris: 0
 • Creat el
  03/06/2023
 • 4
 • Número de comentaris: 0
 • Creat el
  03/06/2023
 • 3
 • Número de comentaris: 0
 • Creat el
  03/06/2023
 • 4
 • Número de comentaris: 0
Simplificar i reduïr tramitació administrativa i la gestió a les comunitats enèrgètiques locals,...
S'hauria de promoure la informació i participació ciutadana abans d'implantar un macroprojecte...
Apostar SERIOSAMENT per la biomassa. Es cabdal un aprofitament de la massa forestal per mantenir...
Segons la Informació de context del PLATERevitar l’acumulació de projectes en determinades àrees...
Limitar l’altura dels aerogeneradors per impacte visual, proximitat el nucli urbà i ubicació (no...
Un territori que és nodreix en essència del seu valor paisatgístic, geológic i paleontològic...
Que les noves edificacions (tant industirals com residencials) tinguesin l'obligatorietat...
Tornar a implantar la distància de 1KM dels aerogeneradors vers les masies. L’actual distància...
 • Creat el
  29/05/2023
 • 2
 • Número de comentaris: 0
Des de l'àrea de Territori de l'Ajuntament de Barberà del Vallès es proposa:Descartar els SNU del...
 • Creat el
  02/06/2023
 • 1
 • Número de comentaris: 0
Reservar sòl en els planejaments territorials com a corredors lineals per els quals els promotors...
 • Creat el
  02/06/2023
 • 0
 • Número de comentaris: 0
Esmena
En avaluació
L'experiència iniciada a l'URV sobre la creació d'una fitxa energètica de cada municipi valorant...
 • Creat el
  03/06/2023
 • 5
 • Número de comentaris: 0
A fi d'evitar la concentració d'instal·lacions en determinades zones, convindria promoure...
Com s’ha de valorar l’ afectació al territori la instal.lació de una planta fotovoltaica o eòlica...
La limitació agrícola en sòls de capacitat agrícola I i II actual, està provocant que els...
Les zones que han petit un incendi, haurien de ser excloses si aquestes estan dins de la zones de...
El règim de vents a Catalunya no permet la instal·lació d’aerogeneradors en qualsevol indret, és...
El PLATER ha d'anar més enllà d’establir zones d’exclusió, com ja preveu l’article 8.2 del Dl...
El Dl 16/2019 suposa la impossibilitat d’instal·lar aerogeneradors a pràcticament tota l’àrea...
Aplicar la Guidance document on wind energy developments and EU nature legislation (2019) de la...
Els aerogeneradors terrestres disponibles al mercat d’elevada eficiència son de 4 a 7 MW. Per les...
Cal introduir un criteri de facilitació de les comunitats energètiques en nuclis urbans...
El PLATER ha de ser una eina que simplifiqui la tramitació de projectes a les àrees compatibles...
La participació social en la planificació del desplegament de les energies renovables ha de...
L’administració local (ajuntaments) és clau de cara a l’acceptació social i són qui millor...
Integrar en una CER--Selva, la fotovoltaica, geotèrmia, biomassa i la gestió pública de l'energia...
S'adjunta el document amb les respostes a les preguntes plantejades, que desenvolupen les...
Transparència, col·laboració, de les administracions locals i comarcal, amb altres entitats i...
El PLATER planifica la implantació de renovables al territori, però ha d'anar acompanyat de...