" class="part-icon-bars">

Avantprojecte de llei d'ocupació pública catalana

Consulta pública prèvia a l'elaboració de l’avantprojecte de llei d'ocupació pública catalana

Fase 2 de 2
Retorn 21/01/2022 - 21/02/2022
Fases del procés

Aportacions d'Antifrau

20/01/2022 20:32  

Us trametem en document adjunt les aportacions de l’Oficina Antifrau de Catalunya a la consulta pública prèvia en relació amb l’Avantprojecte de llei d'ocupació pública catalana.

Referència: II-PROP-2022-01-83346
Versió 1 (de 1) veure altres versions

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/ocupaciopublica/f/3342/proposals/83346/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/ocupaciopublica/f/3342/proposals/83346/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Comentaris més votats

0 a favor (0.0%)

Cap comentari amb vots

0 en contra (0.0%)

Cap comentari amb vots

Detalls del comentari

Estàs veient un sol comentari

Mostra tots els comentaris

En relació amb la vostra recomanació que s’estableixin mecanismes per garantir i reforçar els principis d’igualtat, capacitat, mèrit i publicitat en els procediments d’accés a l’ocupació pública i també en els de provisió de llocs de treball, convé recordar que aquests principis quedaran vulnerats en cas de portar-se a terme els processos d´estabilització derivats de la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat, perquè no pot ser considerada una excepcionalitat que justifiqui el concurs el fet que l´Administració no hagi convocat processos selectius amb la freqüència establerta en la normativa de funció pública contravenint així l’interès general.

Carregant els comentaris ...