" class="part-icon-bars">

Consulta pública prèvia a l'elaboració del Pla Territorial Sectorial per al Desenvolupament de les Energies Renovables a Catalunya (PLATER)

El PLATER pretén ordenar els projectes d’energies renovables en el territori

Fase 1 de 2
Fase de propostes 05/05/2023 - 04/06/2023
Fases del procés

El següent formulari filtra els resultats de la cerca dinàmicament quan es canvien les condicions de la cerca.

Estat
Àmbit
Origen
Tipus
En el Decret llei 24/2021,de 26 d'octubre,es parla d'acceleració del desplegament de les energies...
Actualment hi ha un límit a l'espai agrari utilitzat, en funció de la classe agrològica del sòl i...
 • Creat el
  04/06/2023
 • 3
 • Número de comentaris: 0
La qualitat dels serveis de subministrament d'energia és fonamental per a l'estalvi del consum...
Des d'UnefCat us fem arribar mitjançant un document pdf amb les 26 propostes elaborades en...
És imprescindible que es treballi una acció de conscienciació de la ciutadania sobre l’abast real...
El Pla de Desenvolupament no hauria de deixar de banda les possibilitats de transformació i usos...
Posar a disposició de la ciutadania i promotors el llistat de parcel·les rústiques públiques (per...
Que les noves edificacions (tant industirals com residencials) tinguesin l'obligatorietat...
Creació de teulades fotovoltaiques en estacionaments urbans que crein una xarxa mínima per unitat...
Aquestes distàncies mínimes s’han de fixar en funció de tres factors :1Del tipus de projecte (per...
Esmena
En avaluació
El PLATER està concebut com un pla territorial sectorial, es troba per sobre de les diferents...
Segons la Informació de context del PLATERel PLATER se centrarà exclusivament en la producció...
 • Creat el
  03/06/2023
 • 4
 • Número de comentaris: 0
El PLATER ha d'anar més enllà d’establir zones d’exclusió, com ja preveu l’article 8.2 del Dl...
Protegim el Parc Fluvial del riu Ripoll al seu pas per Barberà del Vallès
La llera del Riu Ripoll i els seus espais llimítrofes configuren una franja de gran riquesa...
El PLATER planifica la implantació de renovables al territori, però ha d'anar acompanyat de...
Establir una moratòria en la tramitació actual dels projectes mentres no sigui aprovat el PLATER.
L’ocupació de territori és clau en el PLATER. Cal ser curosos perquè s’han de ponderar els usos...
Crear i convocar taules territorials amb plataformes ciutadanes ambientalistes i experts en...
Distància de parcs fotovoltaics a masies i habitatges aillats hauria de ser, almenys, de 500...
Tornar a implantar la distància de 1KM dels aerogeneradors vers les masies. L’actual distància...
 • Creat el
  29/05/2023
 • 2
 • Número de comentaris: 0
Les limitacions en sòls de regadiu i secà de capacitat agrològica III i IV per municipi actuals,...
No es pot traslladar a la ciutadania el gruix de les decisions d’una qüestió tan complexa,...
El paper actiu dels ajuntaments en l'impuls de polítiques energètiques que fomentin un model...
El règim de vents a Catalunya no permet la instal·lació d’aerogeneradors en qualsevol indret, és...
A fi d'evitar la concentració d'instal·lacions en determinades zones, convindria promoure...
Per abordar el PLATER amb garanties i assolir la sobirania energètica cal dades objectives sobre...
Per cada municipi, es podria promoure una societat publico-privada a mode comunitat energètica...
Degut a la gran pèrdua d’energia desde on s’origina a on es consumeix, caldria distribuir molt...
La participació social en la planificació del desplegament de les energies renovables ha de...
L'autoconsum en ciutats denses cal poder determinar: El grau d’assolellament de cobertes i espai...
A manera de resum, i atès la limitació d'espai d'aquest procés de consultes, adjuntem un document...
En el cas de PV a terra, els municipis poden identificar possibles zones d’implantació preferent...
Integrar en una CER--Selva, la fotovoltaica, geotèrmia, biomassa i la gestió pública de l'energia...
Cal garantir el soterrament del total de les línies d'evacuació i transport en tot el seu...
S’hauria d’incentivar als promotors la projecció de parcs agrovoltaics, en el context actual dels...
Promoure de manera efectiva i des de l'inici la producció d’energia elèctrica renovable de km0,...
La tecnologia actual ja permet la transmissió d'energia en CC. Els parcs fotovoltaics generen en...
Cal establir distància mínima dels parcs fotovoltaics a les masies i cases habitades del...
Determinar quines distàncies son les segures tant de parcs com de líneas per la nostra salut i de...
Zones molt favorables per al desplegament renovable, per diverses circumstàncies com el consens,...
Tenir en consideració els Geoparcs mundial de la UNESCO
Catalunya no contempla els Geoparcs com a espais protegits per instruments internacionals, tal i...
Aplicar la Guidance document on wind energy developments and EU nature legislation (2019) de la...
El PLATER ha de garantir la disponibilitat de terrenys suficients per a la implantació de...
La revisió del Planejament urbà s'empra per bloquejar projectes renovables. Un abús de la...
 • Creat el
  01/06/2023
 • 0
 • Número de comentaris: 2
Els aerogeneradors terrestres disponibles al mercat d’elevada eficiència son de 4 a 7 MW. Per les...
Esmena
En avaluació
L'experiència iniciada a l'URV sobre la creació d'una fitxa energètica de cada municipi valorant...
El PLATER ha de ser una eina que simplifiqui la tramitació de projectes a les àrees compatibles...
Reservar sòl en els planejaments territorials com a corredors lineals per els quals els promotors...
 • Creat el
  02/06/2023
 • 0
 • Número de comentaris: 0
Com s’ha de valorar l’ afectació al territori la instal.lació de una planta fotovoltaica o eòlica...