" class="part-icon-bars">

Consulta pública prèvia a l'elaboració del Pla Territorial Sectorial per al Desenvolupament de les Energies Renovables a Catalunya (PLATER)

El PLATER pretén ordenar els projectes d’energies renovables en el territori

Fase 2 de 2
Retorn 15/06/2023 - 30/07/2023
Fases del procés

97 propostes

El següent formulari filtra els resultats de la cerca dinàmicament quan es canvien les condicions de la cerca.

Estat
Àmbit
Origen
Tipus
Les zones que han petit un incendi, haurien de ser excloses si aquestes estan dins de la zones de...
La tecnologia actual ja permet la transmissió d'energia en CC. Els parcs fotovoltaics generen en...
Aquestes distàncies mínimes s’han de fixar en funció de tres factors :1Del tipus de projecte (per...
Aplicar la Guidance document on wind energy developments and EU nature legislation (2019) de la...
Cal canviar la normativa vigent pel que fa als aeregenadors en relació a la distància mínima a...
La limitació agrícola en sòls de capacitat agrícola I i II actual, està provocant que els...
Per cada municipi, es podria promoure una societat publico-privada a mode comunitat energètica...
El Pla de Desenvolupament no hauria de deixar de banda les possibilitats de transformació i usos...
Els recurs energètic, la disponibilitat de sòl, la connexió, etc. determinaran on s'ubiquen les...
Degut a la gran pèrdua d’energia desde on s’origina a on es consumeix, caldria distribuir molt...
Transparència, col·laboració, de les administracions locals i comarcal, amb altres entitats i...
S'hauria de promoure la informació i participació ciutadana abans d'implantar un macroprojecte...
 • Creat el
  04/06/2023
 • 3
 • Número de comentaris: 0
El PLATER planifica la implantació de renovables al territori, però ha d'anar acompanyat de...
Cal garantir el soterrament del total de les línies d'evacuació i transport en tot el seu...
 • Creat el
  03/06/2023
 • 6
 • Número de comentaris: 1
Crec imprescindible de regular les distàncies mínimas a masías i llocs habitats a les zones...
Amb l’aplicació del PLATER cada ajuntament hauria de tenir ajudes i assessorament per la...
El PLATER ha d'anar més enllà d’establir zones d’exclusió, com ja preveu l’article 8.2 del Dl...
Limitar l’altura dels aerogeneradors per impacte visual, proximitat el nucli urbà i ubicació (no...
 • Creat el
  03/06/2023
 • 4
 • Número de comentaris: 0
Protegim el Parc Fluvial del riu Ripoll al seu pas per Barberà del Vallès
La llera del Riu Ripoll i els seus espais llimítrofes configuren una franja de gran riquesa...
Per dismininuir el consum energètic en certes zones caldria apropar les institucions als llocs de...
 • Creat el
  03/06/2023
 • 4
 • Número de comentaris: 0
Apostar SERIOSAMENT per la biomassa. Es cabdal un aprofitament de la massa forestal per mantenir...
Esmena
En avaluació
Limitar l’altura dels aerogeneradors per impacte visual, proximitat el nucli urbà i ubicació (no...
 • Creat el
  17/05/2023
 • 1
 • Número de comentaris: 38
Esmena
En avaluació
L'experiència iniciada a l'URV sobre la creació d'una fitxa energètica de cada municipi valorant...
El Dl 16/2019 suposa la impossibilitat d’instal·lar aerogeneradors a pràcticament tota l’àrea...
La implantació de desenvolupament de les ER no hauria de deixar de banda les possibilitats...
En el Decret llei 24/2021,de 26 d'octubre,es parla d'acceleració del desplegament de les energies...
En el cas de PV a terra, els municipis poden identificar possibles zones d’implantació preferent...
La titularitat de les noves línies d'evacuació recau sobre el promotor, el qual pot decidir si...
Tornar a implantar la distància de 1KM dels aerogeneradors vers les masies. L’actual distància...
 • Creat el
  29/05/2023
 • 2
 • Número de comentaris: 0
Els emplaçaments dels projectes fotovoltaics i eòlics han de tenir presents 5 aspectes clau que...
 • Creat el
  01/06/2023
 • 0
 • Número de comentaris: 0
Determinar quines distàncies son les segures tant de parcs com de líneas per la nostra salut i de...
Esmena
En avaluació
No es pot garantir el benestar dels habitants de masies i cases habitades si es permet la...
És imprescindible que es treballi una acció de conscienciació de la ciutadania sobre l’abast real...
 • Creat el
  03/06/2023
 • 5
 • Número de comentaris: 0
El règim de vents a Catalunya no permet la instal·lació d’aerogeneradors en qualsevol indret, és...
S'adjunta el document amb les respostes a les preguntes plantejades, que desenvolupen les...
Promoure de manera efectiva i des de l'inici la producció d’energia elèctrica renovable de km0,...
La revisió del Planejament urbà s'empra per bloquejar projectes renovables. Un abús de la...
 • Creat el
  01/06/2023
 • 0
 • Número de comentaris: 2
El PLATER ha de garantir la disponibilitat de terrenys suficients per a la implantació de...
A manera de resum, i atès la limitació d'espai d'aquest procés de consultes, adjuntem un document...
A Catalunya la població es concentra a la costa i a les àrees metropolitanes, això suposa una...
Creació de teulades fotovoltaiques en estacionaments urbans que crein una xarxa mínima per unitat...
Distància de parcs fotovoltaics a masies i habitatges aillats hauria de ser, almenys, de 500...
Un territori que és nodreix en essència del seu valor paisatgístic, geológic i paleontològic...
La qualitat dels serveis de subministrament d'energia és fonamental per a l'estalvi del consum...
Cal establir distància mínima dels parcs fotovoltaics a les masies i cases habitades del...