" class="part-icon-bars">

Consulta pública prèvia a l'elaboració del Pla Territorial Sectorial per al Desenvolupament de les Energies Renovables a Catalunya (PLATER)

El PLATER pretén ordenar els projectes d’energies renovables en el territori

Fase 2 de 2
Retorn 15/06/2023 - 30/07/2023
Fases del procés

97 propostes

El següent formulari filtra els resultats de la cerca dinàmicament quan es canvien les condicions de la cerca.

Estat
Àmbit
Origen
Tipus
El règim de vents a Catalunya no permet la instal·lació d’aerogeneradors en qualsevol indret, és...
Posar a disposició de la ciutadania i promotors el llistat de parcel·les rústiques públiques (per...
Degut a la gran pèrdua d’energia desde on s’origina a on es consumeix, caldria distribuir molt...
És imprescindible que es treballi una acció de conscienciació de la ciutadania sobre l’abast real...
Amb l’aplicació del PLATER cada ajuntament hauria de tenir ajudes i assessorament per la...
Esmena
En avaluació
El PLATER està concebut com un pla territorial sectorial, es troba per sobre de les diferents...
Actualment hi ha un límit a l'espai agrari utilitzat, en funció de la classe agrològica del sòl i...
 • Creat el
  04/06/2023
 • 3
 • Número de comentaris: 0
 • Creat el
  03/06/2023
 • 4
 • Número de comentaris: 0
El PLATER planifica la implantació de renovables al territori, però ha d'anar acompanyat de...
A fi d'evitar la concentració d'instal·lacions en determinades zones, convindria promoure...
Creació de teulades fotovoltaiques en estacionaments urbans que crein una xarxa mínima per unitat...
Els recurs energètic, la disponibilitat de sòl, la connexió, etc. determinaran on s'ubiquen les...
Apostar SERIOSAMENT per la biomassa. Es cabdal un aprofitament de la massa forestal per mantenir...
La qualitat dels serveis de subministrament d'energia és fonamental per a l'estalvi del consum...
L’administració local (ajuntaments) és clau de cara a l’acceptació social i són qui millor...
Cal canviar la normativa vigent pel que fa als aeregenadors en relació a la distància mínima a...
Un principi Rector de la Informació de context del PLATER diuUbicacions incloses: Sòl no...
 • Creat el
  03/06/2023
 • 3
 • Número de comentaris: 0
Cal crear mecanismes d’avaluació que facilitin la compensació entre territoris. El focus ha de...
En el cas de PV a terra, els municipis poden identificar possibles zones d’implantació preferent...
Que les noves edificacions (tant industirals com residencials) tinguesin l'obligatorietat...
Aquestes distàncies mínimes s’han de fixar en funció de tres factors :1Del tipus de projecte (per...
 • Creat el
  03/06/2023
 • 4
 • Número de comentaris: 0
Promoure de manera efectiva i des de l'inici la producció d’energia elèctrica renovable de km0,...
Esmena
En avaluació
L'experiència iniciada a l'URV sobre la creació d'una fitxa energètica de cada municipi valorant...
Plantes amb tramitació avançada. S'haurien de recollir com a zones preferents d'implantació les...
Reservar sòl en els planejaments territorials com a corredors lineals per els quals els promotors...
 • Creat el
  02/06/2023
 • 0
 • Número de comentaris: 0
S’hauria d’incentivar als promotors la projecció de parcs agrovoltaics, en el context actual dels...
L'autoconsum en ciutats denses cal poder determinar: El grau d’assolellament de cobertes i espai...
Prioritzar aquelles instal·lacions d’energia renovable properes al punt de consum o de connexió...
Incorporar a la valoració dels criteris ambientals, l'aument de risc d'incendis forestals degut a...
Cal garantir el soterrament del total de les línies d'evacuació i transport en tot el seu...
La geotèrmia ocupa un espai reduït, permet produir calor i electricitat a demanda i soluciona la...
Esmena
En avaluació
No es pot garantir el benestar dels habitants de masies i cases habitades si es permet la...
Adjuntem un document amb les aportacions de la Unió de Pagesos de Catalunya a la consulta prèvia...
Com s’ha de valorar l’ afectació al territori la instal.lació de una planta fotovoltaica o eòlica...
Distància de parcs fotovoltaics a masies i habitatges aillats hauria de ser, almenys, de 500...
Tornar a implantar la distància de 1KM dels aerogeneradors vers les masies. L’actual distància...
 • Creat el
  29/05/2023
 • 2
 • Número de comentaris: 0
Els emplaçaments dels projectes fotovoltaics i eòlics han de tenir presents 5 aspectes clau que...
 • Creat el
  01/06/2023
 • 0
 • Número de comentaris: 0
Segons la Informació de context del PLATERevitar l’acumulació de projectes en determinades àrees...
A Catalunya la població es concentra a la costa i a les àrees metropolitanes, això suposa una...
La participació social en la planificació del desplegament de les energies renovables ha de...
A manera de resum, i atès la limitació d'espai d'aquest procés de consultes, adjuntem un document...
Buscar un mecanisme de control i supervisió que. no estigui controlat per les pròpies empreses...
Distància mínima (a partir de 1000 metres tenin en compte els impactes en la salut de les...
La limitació agrícola en sòls de capacitat agrícola I i II actual, està provocant que els...
Els aerogeneradors terrestres disponibles al mercat d’elevada eficiència son de 4 a 7 MW. Per les...
Per cada municipi, es podria promoure una societat publico-privada a mode comunitat energètica...
Simplificar i reduïr tramitació administrativa i la gestió a les comunitats enèrgètiques locals,...
La instal·lació de d'energies renovables es projecta en funció del preu del terreny. En...