" class="part-icon-bars">
avatar ReMC

ReMC
@ReMC
  Contacte

Mostrar:
05/09/2019 11:18
Accés de grups socials L'accés de grups socials en la legislació actual fa referència a la participació...
05/09/2019 11:12
Alfabetizació mediàtica Tots els nivells educatius i la formació professional ocupacional haurien d'inco...
05/09/2019 11:06
Col·laboració entre operadors Les mesures de suport econòmic han de completar-se amb altres de tipus col·labor...
05/09/2019 11:02
Mesures de foment En la llei han de figurar mesures eficaces de foment i finançament del sector de...
05/09/2019 10:58
Òrgan de participació ciutadana Entre les facultats d'aquest òrgan es podria incloure que sigui informat dels pr...
05/09/2019 10:53
Llicències provisionals L'elaboració d'un cens del tercer sector de la comunicació resultaria de gran ut...
05/09/2019 10:45
Regularització mitjans històrics La disposició transitòria sisena de la Llei audiovisual d'Andalusia pot utilitza...
05/09/2019 10:33
Reserva espectre radioelèctric La llei hauria de garantir que un percentatge de l'espectre radioelèctric dispon...
05/09/2019 10:27
Autoregulació i corregulació Aquest aspecte resulta rellevant per a propiciar una reducció de les càrregues a...
05/09/2019 10:22
Règim de llicència Aquest règim ha d'evitar mesures oneroses que dificultin l'accés de les entitats...
05/09/2019 10:17
Mitjans sense ànim de lucre Proposem una definició precisa que eviti la desnaturalització del sector i que g...
05/09/2019 10:07
Revisar el projecte de Decret Considerem que aquesta regulació ha de prendre en consideració els resultats de ...
05/09/2019 09:59
Abast de la llei La regulació dels serveis de comunicació audiovisual no ha de reduir-se a una m...