" class="part-icon-bars">

Avantprojecte de llei de governs locals de Catalunya

Consulta pública prèvia a l'elaboració de l’avantprojecte de llei de governs locals de Catalunya

Fase 2 de 2
Retorn 14/06/2022 - 14/07/2022
Fases del procés

38 propostes

El següent formulari filtra els resultats de la cerca dinàmicament quan es canvien les condicions de la cerca.

Origen
S’ha de modificar l’actual sistema de transferències corrents i de capital de la Generalitat i...
La Llei hauria de reforçar els següents principis: Autonomia, Naturalesa política del govern...
Que les EMD’s a les bases de les subvencions s’incloguin com a beneficiaris, al mateix nivell que...
Quan una EMD tingui la competència en el Cànon de l'Aigua, aquest hauria de executar-se amb les...
 • Creat el
  12/06/2022
 • Número de comentaris: 0
Crear un model estandarditzat de Conveni Regulador entre l’EMD i l’Ajuntament, el qual sigui...
Cal regular-lo com en un Muncipi. Ara estem exposats a la Bona Fé dels partits de l'Ajuntament,...
La nova llei hauria de reforçar les competències. Noves competències: serveis socialseducació,...
 • Creat el
  06/06/2022
 • Número de comentaris: 1
 • Creat el
  12/06/2022
 • Número de comentaris: 0
 • Creat el
  19/05/2022
 • Número de comentaris: 4
La llei no ha de regular el que ja regula la normativa bàsica estatal. Aquesta reproducció i...
 • Creat el
  06/06/2022
 • Número de comentaris: 1
La nova llei ha de refer el procediment de canvi de nom dels ens locals, actualment recollit al...
 • Creat el
  11/05/2022
 • Número de comentaris: 1
Fixar un únic règim per a tot el personal amb les adaptacions que calguin delmon laboral. Per...
El nou model hauria de recuperar competències com l’educació, la sanitat i els serveis socials....
Els Municipis de pocs habitants, reben compensació econòmica del Govern, per a ajudar a remunerar...
Una competència una administració és un mal concepte inventat per la doctrina més...
Proposo eliminar l'obligatorietat de publicar al butlletí oficial tot el que es refereix a...
A l’estat Espanyol la modificació de l’article 135 CE i l’aprovació de la llei 27/2013 (LRSAL),...
S'adjunten a continuació les aportacions de l'Associació Catalana de Municipis i Comarques a la...
La normativa d’hisendes locals de l’estat espanyol, no permet donar cobertura al principi de...