" class="part-icon-bars">

Avantprojecte de llei de governs locals de Catalunya

Consulta pública prèvia a l'elaboració de l’avantprojecte de llei de governs locals de Catalunya

Fase 2 de 2
Retorn 14/06/2022 - 14/07/2022
Fases del procés

38 propostes

El següent formulari filtra els resultats de la cerca dinàmicament quan es canvien les condicions de la cerca.

Origen
Mentre no es desenvolupi la llei de funció pública catalana, es podrien preveure normes...
La nova llei hauria de reforçar les competències. Noves competències: serveis socialseducació,...
 • Creat el
  06/06/2022
 • Número de comentaris: 1
La nova llei hauria de Reforçar de forma clara als ens que integren l’administraciólocal el...
 • Creat el
  06/06/2022
 • Número de comentaris: 1
Totes les convocatòries d'ajuts haurien d'anar adreçades a Ens Locals, perquè si van a Municipis,...
La nova llei hauria de preveure un finançament adequat, no captiu de les transferències corrents...
 • Creat el
  12/06/2022
 • Número de comentaris: 0
La nova llei de governs locals, no ha de regular cap aspecte sobre organització local. S’ha de...
La normativa d’hisendes locals de l’estat espanyol, no permet donar cobertura al principi de...
Per garantir la suficiència dels recursos per al compliment de les competències locals cal...
S’ha de modificar l’actual sistema de transferències corrents i de capital de la Generalitat i...
 • Creat el
  06/06/2022
 • Número de comentaris: 1
Cerquem les seves arrels i prenem com a punt de partida l’estudi i tractament que en va fer...
La llei no ha de regular el que ja regula la normativa bàsica estatal. Aquesta reproducció i...
 • Creat el
  06/06/2022
 • Número de comentaris: 1
Una competència una administració és un mal concepte inventat per la doctrina més...
A l’estat Espanyol la modificació de l’article 135 CE i l’aprovació de la llei 27/2013 (LRSAL),...
El nou model hauria de recuperar competències com l’educació, la sanitat i els serveis socials....
La Llei hauria de reforçar els següents principis: Autonomia, Naturalesa política del govern...
Vinculat amb el règim electoral, es proposa composar la Junta Veïnal vinculada la elecció del...
Que les EMD’s a les bases de les subvencions s’incloguin com a beneficiaris, al mateix nivell que...
Crear un model estandarditzat de Conveni Regulador entre l’EMD i l’Ajuntament, el qual sigui...
Regular la representació als Consells Comarcals i altres organismes supramunicipals de les EMD’s....
 • Creat el
  13/06/2022
 • Número de comentaris: 0