" class="part-icon-bars">

Avantprojecte de llei de governs locals de Catalunya

Consulta pública prèvia a l'elaboració de l’avantprojecte de llei de governs locals de Catalunya

Fase 2 de 2
Retorn 14/06/2022 - 14/07/2022
Fases del procés

38 propostes

El següent formulari filtra els resultats de la cerca dinàmicament quan es canvien les condicions de la cerca.

Origen
Resultats per pàgina:
Proposo eliminar l'obligatorietat de publicar al butlletí oficial tot el que es refereix a...
S’ha de modificar l’actual sistema de transferències corrents i de capital de la Generalitat i...
 • Creat el
  06/06/2022
 • Número de comentaris: 1
Per garantir la suficiència dels recursos per al compliment de les competències locals cal...
La normativa d’hisendes locals de l’estat espanyol, no permet donar cobertura al principi de...
Mentre no es desenvolupi la llei de funció pública catalana, es podrien preveure normes...
La nova llei de governs locals, no ha de regular cap aspecte sobre organització local. S’ha de...
La nova llei hauria de preveure un finançament adequat, no captiu de les transferències corrents...
La nova llei hauria de Reforçar de forma clara als ens que integren l’administraciólocal el...
 • Creat el
  06/06/2022
 • Número de comentaris: 1
La nova llei hauria de reforçar les competències. Noves competències: serveis socialseducació,...
 • Creat el
  06/06/2022
 • Número de comentaris: 1
El nou model hauria de recuperar competències com l’educació, la sanitat i els serveis socials....
La Llei hauria de reforçar els següents principis: Autonomia, Naturalesa política del govern...
A l’estat Espanyol la modificació de l’article 135 CE i l’aprovació de la llei 27/2013 (LRSAL),...
Una competència una administració és un mal concepte inventat per la doctrina més...
La llei no ha de regular el que ja regula la normativa bàsica estatal. Aquesta reproducció i...
 • Creat el
  06/06/2022
 • Número de comentaris: 1
Cerquem les seves arrels i prenem com a punt de partida l’estudi i tractament que en va fer...
 • Creat el
  19/05/2022
 • Número de comentaris: 4
Els ajuntaments no poden fer-se càrrec dels serveis que ofereixen fent-los ineficient i resultant...
 • Creat el
  16/05/2022
 • Número de comentaris: 4
La nova llei ha de refer el procediment de canvi de nom dels ens locals, actualment recollit al...
 • Creat el
  11/05/2022
 • Número de comentaris: 1