" class="part-icon-bars">

Consulta pública prèvia a l'elaboració del Pla Territorial Sectorial per al Desenvolupament de les Energies Renovables a Catalunya (PLATER)

El PLATER pretén ordenar els projectes d’energies renovables en el territori

Fase 1 de 2
Fase de propostes 05/05/2023 - 04/06/2023
Fases del procés

El següent formulari filtra els resultats de la cerca dinàmicament quan es canvien les condicions de la cerca.

Estat
Àmbit
Origen
Tipus
Esmena
En avaluació
Limitar l’altura dels aerogeneradors per impacte visual, proximitat el nucli urbà i ubicació (no...
 • Creat el
  17/05/2023
 • 1
 • Número de comentaris: 37
Plantes amb tramitació avançada. S'haurien de recollir com a zones preferents d'implantació les...
No es pot traslladar a la ciutadania el gruix de les decisions d’una qüestió tan complexa,...
Degut a la gran pèrdua d’energia desde on s’origina a on es consumeix, caldria distribuir molt...
El Pla de Desenvolupament no hauria de deixar de banda les possibilitats de transformació i usos...
Apostar SERIOSAMENT per la biomassa. Es cabdal un aprofitament de la massa forestal per mantenir...
Buscar un mecanisme de control i supervisió que. no estigui controlat per les pròpies empreses...
La revisió del Planejament urbà s'empra per bloquejar projectes renovables. Un abús de la...
 • Creat el
  01/06/2023
 • 0
 • Número de comentaris: 2
La tecnologia actual ja permet la transmissió d'energia en CC. Els parcs fotovoltaics generen en...
Establir una moratòria en la tramitació actual dels projectes mentres no sigui aprovat el PLATER.
Cal protegir els terrenys d'interès agrari de nivell I, II, III i IV per tal de garantir...
 • Creat el
  03/06/2023
 • 6
 • Número de comentaris: 1
Cal crear mecanismes d’avaluació que facilitin la compensació entre territoris. El focus ha de...
La instal·lació de d'energies renovables es projecta en funció del preu del terreny. En...
Segons la Informació de context del PLATERevitar l’acumulació de projectes en determinades àrees...
Que les noves edificacions (tant industirals com residencials) tinguesin l'obligatorietat...
Tornar a implantar la distància de 1KM dels aerogeneradors vers les masies. L’actual distància...
 • Creat el
  29/05/2023
 • 2
 • Número de comentaris: 0
Crear i convocar taules territorials amb plataformes ciutadanes ambientalistes i experts en...
Cal canviar la normativa vigent pel que fa als aeregenadors en relació a la distància mínima a...
Cal establir distància mínima dels parcs fotovoltaics a les masies i cases habitades del...
Cal garantir el soterrament del total de les línies d'evacuació i transport en tot el seu...
Esmena
En avaluació
No es pot garantir el benestar dels habitants de masies i cases habitades si es permet la...
La qualitat dels serveis de subministrament d'energia és fonamental per a l'estalvi del consum...
Des de Statkraft compartim al document adjunt algunes consideracions per contestar a la consulta...
Distància de parcs fotovoltaics a masies i habitatges aillats hauria de ser, almenys, de 500...
L'autoconsum en ciutats denses cal poder determinar: El grau d’assolellament de cobertes i espai...
El paper actiu dels ajuntaments en l'impuls de polítiques energètiques que fomentin un model...
Tenir en consideració els Geoparcs mundial de la UNESCO
Catalunya no contempla els Geoparcs com a espais protegits per instruments internacionals, tal i...
Crec imprescindible de regular les distàncies mínimas a masías i llocs habitats a les zones...
Per abordar el PLATER amb garanties i assolir la sobirania energètica cal dades objectives sobre...
És imprescindible que es treballi una acció de conscienciació de la ciutadania sobre l’abast real...
Zones molt favorables per al desplegament renovable, per diverses circumstàncies com el consens,...
Els emplaçaments dels projectes fotovoltaics i eòlics han de tenir presents 5 aspectes clau que...
 • Creat el
  01/06/2023
 • 0
 • Número de comentaris: 0
El PLATER ha de garantir la disponibilitat de terrenys suficients per a la implantació de...
L’abast del PLATER, a més la generació eòlica i fotovoltaica, tindrà en compte altres tecnologies...
L’ocupació de territori és clau en el PLATER. Cal ser curosos perquè s’han de ponderar els usos...
A manera de resum, i atès la limitació d'espai d'aquest procés de consultes, adjuntem un document...
Simplificar i reduïr tramitació administrativa i la gestió a les comunitats enèrgètiques locals,...
En el Decret llei 24/2021,de 26 d'octubre,es parla d'acceleració del desplegament de les energies...
S'hauria de promoure la informació i participació ciutadana abans d'implantar un macroprojecte...
Des de l'àrea de Territori de l'Ajuntament de Barberà del Vallès es proposa:Descartar els SNU del...
 • Creat el
  02/06/2023
 • 1
 • Número de comentaris: 0
Esmena
En avaluació
El PLATER està concebut com un pla territorial sectorial, es troba per sobre de les diferents...
Creació de teulades fotovoltaiques en estacionaments urbans que crein una xarxa mínima per unitat...
La limitació agrícola en sòls de capacitat agrícola I i II actual, està provocant que els...
Les limitacions en sòls de regadiu i secà de capacitat agrològica III i IV per municipi actuals,...
Prioritzar aquelles instal·lacions d’energia renovable properes al punt de consum o de connexió...
Posar a disposició de la ciutadania i promotors el llistat de parcel·les rústiques públiques (per...
Reservar sòl en els planejaments territorials com a corredors lineals per els quals els promotors...
 • Creat el
  02/06/2023
 • 0
 • Número de comentaris: 0
S’hauria d’incentivar als promotors la projecció de parcs agrovoltaics, en el context actual dels...
Adjuntem un document amb les aportacions de la Unió de Pagesos de Catalunya a la consulta prèvia...