" class="part-icon-bars">

Consulta pública prèvia a l'elaboració del Pla Territorial Sectorial per al Desenvolupament de les Energies Renovables a Catalunya (PLATER)

El PLATER pretén ordenar els projectes d’energies renovables en el territori

Fase 1 de 2
Fase de propostes 05/05/2023 - 04/06/2023
Fases del procés

El següent formulari filtra els resultats de la cerca dinàmicament quan es canvien les condicions de la cerca.

Estat
Àmbit
Origen
Tipus
Cal protegir els terrenys d'interès agrari de nivell I, II, III i IV per tal de garantir...
Cal garantir el soterrament del total de les línies d'evacuació i transport en tot el seu...
Crear i convocar taules territorials amb plataformes ciutadanes ambientalistes i experts en...
Establir una moratòria en la tramitació actual dels projectes mentres no sigui aprovat el PLATER.
Cal canviar la normativa vigent pel que fa als aeregenadors en relació a la distància mínima a...
 • Creat el
  03/06/2023
 • 6
 • Número de comentaris: 1
Cal establir distància mínima dels parcs fotovoltaics a les masies i cases habitades del...
 • Creat el
  03/06/2023
 • 4
 • Número de comentaris: 0
 • Creat el
  03/06/2023
 • 4
 • Número de comentaris: 0
 • Creat el
  03/06/2023
 • 4
 • Número de comentaris: 0
 • Creat el
  03/06/2023
 • 3
 • Número de comentaris: 0
En el Decret llei 24/2021,de 26 d'octubre,es parla d'acceleració del desplegament de les energies...
S'hauria de promoure la informació i participació ciutadana abans d'implantar un macroprojecte...
Simplificar i reduïr tramitació administrativa i la gestió a les comunitats enèrgètiques locals,...
Esmena
En avaluació
Limitar l’altura dels aerogeneradors per impacte visual, proximitat el nucli urbà i ubicació (no...
 • Creat el
  17/05/2023
 • 1
 • Número de comentaris: 23
 • Creat el
  03/06/2023
 • 5
 • Número de comentaris: 0
 • Creat el
  04/06/2023
 • 3
 • Número de comentaris: 0
Buscar un mecanisme de control i supervisió que. no estigui controlat per les pròpies empreses...
Per cada municipi, es podria promoure una societat publico-privada a mode comunitat energètica...
Determinar quines distàncies son les segures tant de parcs com de líneas per la nostra salut i de...
Tenir en consideració els Geoparcs mundial de la UNESCO
Catalunya no contempla els Geoparcs com a espais protegits per instruments internacionals, tal i...
Segons la Informació de context del PLATERevitar l’acumulació de projectes en determinades àrees...
A fi d'evitar la concentració d'instal·lacions en determinades zones, convindria promoure...
Distància mínima (a partir de 1000 metres tenin en compte els impactes en la salut de les...
Tornar a implantar la distància de 1KM dels aerogeneradors vers les masies. L’actual distància...
 • Creat el
  29/05/2023
 • 2
 • Número de comentaris: 0
Que les noves edificacions (tant industirals com residencials) tinguesin l'obligatorietat...
Degut a la gran pèrdua d’energia desde on s’origina a on es consumeix, caldria distribuir molt...
Com s’ha de valorar l’ afectació al territori la instal.lació de una planta fotovoltaica o eòlica...
Distància de parcs fotovoltaics a masies i habitatges aillats hauria de ser, almenys, de 500...
Un principi Rector de la Informació de context del PLATER diuUbicacions incloses: Sòl no...
Apostar SERIOSAMENT per la biomassa. Es cabdal un aprofitament de la massa forestal per mantenir...
Es troba a faltar una referència clara a l’anomenat principi de prudència que ha de guiar la...
 • Creat el
  04/06/2023
 • 4
 • Número de comentaris: 0
Esmena
En avaluació
No es pot garantir el benestar dels habitants de masies i cases habitades si es permet la...
Esmena
En avaluació
L'experiència iniciada a l'URV sobre la creació d'una fitxa energètica de cada municipi valorant...
Es troba a faltar una referència clara a l’anomenat principi de prudènciaEl pla territorial també...
Segons la Informació de context del PLATERel PLATER se centrarà exclusivament en la producció...
Crec imprescindible de regular les distàncies mínimas a masías i llocs habitats a les zones...
Limitar l’altura dels aerogeneradors per impacte visual, proximitat el nucli urbà i ubicació (no...
Actualment hi ha un límit a l'espai agrari utilitzat, en funció de la classe agrològica del sòl i...
 • Creat el
  04/06/2023
 • 3
 • Número de comentaris: 0
Aquestes distàncies mínimes s’han de fixar en funció de tres factors :1Del tipus de projecte (per...
Incorporar a la valoració dels criteris ambientals, l'aument de risc d'incendis forestals degut a...
Amb l’aplicació del PLATER cada ajuntament hauria de tenir ajudes i assessorament per la...
Les zones que han petit un incendi, haurien de ser excloses si aquestes estan dins de la zones de...
Fecsa triga 9 mesos a realitzar els tràmits per poder començar amb l'autoconsum de CEs i per...
 • Creat el
  17/05/2023
 • 2
 • Número de comentaris: 0
L'autoconsum en ciutats denses cal poder determinar: El grau d’assolellament de cobertes i espai...
Un territori que és nodreix en essència del seu valor paisatgístic, geológic i paleontològic...
Des de l'àrea de Territori de l'Ajuntament de Barberà del Vallès es proposa:Descartar els SNU del...
 • Creat el
  02/06/2023
 • 1
 • Número de comentaris: 0
Promoure de manera efectiva i des de l'inici la producció d’energia elèctrica renovable de km0,...
El paper actiu dels ajuntaments en l'impuls de polítiques energètiques que fomentin un model...
En el cas de PV a terra, els municipis poden identificar possibles zones d’implantació preferent...
Integrar en una CER--Selva, la fotovoltaica, geotèrmia, biomassa i la gestió pública de l'energia...
La titularitat de les noves línies d'evacuació recau sobre el promotor, el qual pot decidir si...
L’administració local (ajuntaments) és clau de cara a l’acceptació social i són qui millor...
La tecnologia actual ja permet la transmissió d'energia en CC. Els parcs fotovoltaics generen en...
Per dismininuir el consum energètic en certes zones caldria apropar les institucions als llocs de...
Transparència, col·laboració, de les administracions locals i comarcal, amb altres entitats i...
El Dl 16/2019 suposa la impossibilitat d’instal·lar aerogeneradors a pràcticament tota l’àrea...
Protegim el Parc Fluvial del riu Ripoll al seu pas per Barberà del Vallès
La llera del Riu Ripoll i els seus espais llimítrofes configuren una franja de gran riquesa...
Els recurs energètic, la disponibilitat de sòl, la connexió, etc. determinaran on s'ubiquen les...
La implantació de desenvolupament de les ER no hauria de deixar de banda les possibilitats...
El Pla de Desenvolupament no hauria de deixar de banda les possibilitats de transformació i usos...
Cal crear mecanismes d’avaluació que facilitin la compensació entre territoris. El focus ha de...
Esmena
En avaluació
El PLATER està concebut com un pla territorial sectorial, es troba per sobre de les diferents...
Creació de teulades fotovoltaiques en estacionaments urbans que crein una xarxa mínima per unitat...
S’hauria d’incentivar als promotors la projecció de parcs agrovoltaics, en el context actual dels...
Adjuntem un document amb les aportacions de la Unió de Pagesos de Catalunya a la consulta prèvia...
A Catalunya la població es concentra a la costa i a les àrees metropolitanes, això suposa una...
Cal introduir un criteri de facilitació de les comunitats energètiques en nuclis urbans...
La participació social en la planificació del desplegament de les energies renovables ha de...
El PLATER planifica la implantació de renovables al territori, però ha d'anar acompanyat de...
Posar a disposició de la ciutadania i promotors el llistat de parcel·les rústiques públiques (per...
Des d'UnefCat us fem arribar mitjançant un document pdf amb les 26 propostes elaborades en...
El PLATER ha d'anar més enllà d’establir zones d’exclusió, com ja preveu l’article 8.2 del Dl...
Zones molt favorables per al desplegament renovable, per diverses circumstàncies com el consens,...
El règim de vents a Catalunya no permet la instal·lació d’aerogeneradors en qualsevol indret, és...
La limitació agrícola en sòls de capacitat agrícola I i II actual, està provocant que els...
S'adjunta el document amb les respostes a les preguntes plantejades, que desenvolupen les...
L’ocupació de territori és clau en el PLATER. Cal ser curosos perquè s’han de ponderar els usos...
L’abast del PLATER, a més la generació eòlica i fotovoltaica, tindrà en compte altres tecnologies...
La qualitat dels serveis de subministrament d'energia és fonamental per a l'estalvi del consum...
Els aerogeneradors terrestres disponibles al mercat d’elevada eficiència son de 4 a 7 MW. Per les...
Aplicar la Guidance document on wind energy developments and EU nature legislation (2019) de la...
El PLATER ha de ser una eina que simplifiqui la tramitació de projectes a les àrees compatibles...
La instal·lació de d'energies renovables es projecta en funció del preu del terreny. En...
Plantes amb tramitació avançada. S'haurien de recollir com a zones preferents d'implantació les...
Reservar sòl en els planejaments territorials com a corredors lineals per els quals els promotors...
 • Creat el
  02/06/2023
 • 0
 • Número de comentaris: 0
Prioritzar aquelles instal·lacions d’energia renovable properes al punt de consum o de connexió...
Les limitacions en sòls de regadiu i secà de capacitat agrològica III i IV per municipi actuals,...
A manera de resum, i atès la limitació d'espai d'aquest procés de consultes, adjuntem un document...
La geotèrmia ocupa un espai reduït, permet produir calor i electricitat a demanda i soluciona la...
El PLATER ha de garantir la disponibilitat de terrenys suficients per a la implantació de...
Els emplaçaments dels projectes fotovoltaics i eòlics han de tenir presents 5 aspectes clau que...
 • Creat el
  01/06/2023
 • 0
 • Número de comentaris: 0
No es pot traslladar a la ciutadania el gruix de les decisions d’una qüestió tan complexa,...
La revisió del Planejament urbà s'empra per bloquejar projectes renovables. Un abús de la...
 • Creat el
  01/06/2023
 • 0
 • Número de comentaris: 2
És imprescindible que es treballi una acció de conscienciació de la ciutadania sobre l’abast real...
Per abordar el PLATER amb garanties i assolir la sobirania energètica cal dades objectives sobre...
Des de Statkraft compartim al document adjunt algunes consideracions per contestar a la consulta...