" class="part-icon-bars">

Consulta pública prèvia a l'elaboració del Pla Territorial Sectorial per al Desenvolupament de les Energies Renovables a Catalunya (PLATER)

El PLATER pretén ordenar els projectes d’energies renovables en el territori

Fase 2 de 2
Retorn 15/06/2023 - 30/07/2023
Fases del procés

97 propostes

El següent formulari filtra els resultats de la cerca dinàmicament quan es canvien les condicions de la cerca.

Estat
Àmbit
Origen
Tipus
L'autoconsum en ciutats denses cal poder determinar: El grau d’assolellament de cobertes i espai...
Per abordar el PLATER amb garanties i assolir la sobirania energètica cal dades objectives sobre...
S'adjunta el document amb les respostes a les preguntes plantejades, que desenvolupen les...
Cal canviar la normativa vigent pel que fa als aeregenadors en relació a la distància mínima a...
Adjuntem un document amb les aportacions de la Unió de Pagesos de Catalunya a la consulta prèvia...
Cal protegir els terrenys d'interès agrari de nivell I, II, III i IV per tal de garantir...
Les zones que han petit un incendi, haurien de ser excloses si aquestes estan dins de la zones de...
 • Creat el
  03/06/2023
 • 4
 • Número de comentaris: 0
Des d'UnefCat us fem arribar mitjançant un document pdf amb les 26 propostes elaborades en...
Esmena
En avaluació
No es pot garantir el benestar dels habitants de masies i cases habitades si es permet la...
Amb l’aplicació del PLATER cada ajuntament hauria de tenir ajudes i assessorament per la...
Es troba a faltar una referència clara a l’anomenat principi de prudència que ha de guiar la...
 • Creat el
  04/06/2023
 • 4
 • Número de comentaris: 0
Cal garantir el soterrament del total de les línies d'evacuació i transport en tot el seu...
No es pot traslladar a la ciutadania el gruix de les decisions d’una qüestió tan complexa,...
 • Creat el
  03/06/2023
 • 3
 • Número de comentaris: 0
Es troba a faltar una referència clara a l’anomenat principi de prudènciaEl pla territorial també...
Creació de teulades fotovoltaiques en estacionaments urbans que crein una xarxa mínima per unitat...
Distància mínima (a partir de 1000 metres tenin en compte els impactes en la salut de les...
Prioritzar aquelles instal·lacions d’energia renovable properes al punt de consum o de connexió...
Per dismininuir el consum energètic en certes zones caldria apropar les institucions als llocs de...
Incorporar a la valoració dels criteris ambientals, l'aument de risc d'incendis forestals degut a...
Esmena
En avaluació
L'experiència iniciada a l'URV sobre la creació d'una fitxa energètica de cada municipi valorant...
La tecnologia actual ja permet la transmissió d'energia en CC. Els parcs fotovoltaics generen en...
S’hauria d’incentivar als promotors la projecció de parcs agrovoltaics, en el context actual dels...
Fecsa triga 9 mesos a realitzar els tràmits per poder començar amb l'autoconsum de CEs i per...
 • Creat el
  17/05/2023
 • 2
 • Número de comentaris: 0
 • Creat el
  04/06/2023
 • 3
 • Número de comentaris: 0
En el cas de PV a terra, els municipis poden identificar possibles zones d’implantació preferent...
Buscar un mecanisme de control i supervisió que. no estigui controlat per les pròpies empreses...
Establir una moratòria en la tramitació actual dels projectes mentres no sigui aprovat el PLATER.
Des de Statkraft compartim al document adjunt algunes consideracions per contestar a la consulta...
Simplificar i reduïr tramitació administrativa i la gestió a les comunitats enèrgètiques locals,...
L’ocupació de territori és clau en el PLATER. Cal ser curosos perquè s’han de ponderar els usos...
A Catalunya la població es concentra a la costa i a les àrees metropolitanes, això suposa una...
El PLATER ha de ser una eina que simplifiqui la tramitació de projectes a les àrees compatibles...
S'hauria de promoure la informació i participació ciutadana abans d'implantar un macroprojecte...
Com s’ha de valorar l’ afectació al territori la instal.lació de una planta fotovoltaica o eòlica...
El Dl 16/2019 suposa la impossibilitat d’instal·lar aerogeneradors a pràcticament tota l’àrea...
La participació social en la planificació del desplegament de les energies renovables ha de...
Esmena
En avaluació
Limitar l’altura dels aerogeneradors per impacte visual, proximitat el nucli urbà i ubicació (no...
 • Creat el
  17/05/2023
 • 1
 • Número de comentaris: 38
Cal crear mecanismes d’avaluació que facilitin la compensació entre territoris. El focus ha de...
Plantes amb tramitació avançada. S'haurien de recollir com a zones preferents d'implantació les...
Cal establir distància mínima dels parcs fotovoltaics a les masies i cases habitades del...
Aquestes distàncies mínimes s’han de fixar en funció de tres factors :1Del tipus de projecte (per...
Segons la Informació de context del PLATERel PLATER se centrarà exclusivament en la producció...
El règim de vents a Catalunya no permet la instal·lació d’aerogeneradors en qualsevol indret, és...
La revisió del Planejament urbà s'empra per bloquejar projectes renovables. Un abús de la...
 • Creat el
  01/06/2023
 • 0
 • Número de comentaris: 2
El paper actiu dels ajuntaments en l'impuls de polítiques energètiques que fomentin un model...
Els aerogeneradors terrestres disponibles al mercat d’elevada eficiència son de 4 a 7 MW. Per les...
Des de l'àrea de Territori de l'Ajuntament de Barberà del Vallès es proposa:Descartar els SNU del...
 • Creat el
  02/06/2023
 • 1
 • Número de comentaris: 0
Actualment hi ha un límit a l'espai agrari utilitzat, en funció de la classe agrològica del sòl i...
 • Creat el
  04/06/2023
 • 3
 • Número de comentaris: 0
Apostar SERIOSAMENT per la biomassa. Es cabdal un aprofitament de la massa forestal per mantenir...
Protegim el Parc Fluvial del riu Ripoll al seu pas per Barberà del Vallès
La llera del Riu Ripoll i els seus espais llimítrofes configuren una franja de gran riquesa...
A fi d'evitar la concentració d'instal·lacions en determinades zones, convindria promoure...
La titularitat de les noves línies d'evacuació recau sobre el promotor, el qual pot decidir si...
El PLATER ha de garantir la disponibilitat de terrenys suficients per a la implantació de...
El PLATER planifica la implantació de renovables al territori, però ha d'anar acompanyat de...
A manera de resum, i atès la limitació d'espai d'aquest procés de consultes, adjuntem un document...
Tenir en consideració els Geoparcs mundial de la UNESCO
Catalunya no contempla els Geoparcs com a espais protegits per instruments internacionals, tal i...
La qualitat dels serveis de subministrament d'energia és fonamental per a l'estalvi del consum...
La limitació agrícola en sòls de capacitat agrícola I i II actual, està provocant que els...
La implantació de desenvolupament de les ER no hauria de deixar de banda les possibilitats...
El Pla de Desenvolupament no hauria de deixar de banda les possibilitats de transformació i usos...
Integrar en una CER--Selva, la fotovoltaica, geotèrmia, biomassa i la gestió pública de l'energia...
Crec imprescindible de regular les distàncies mínimas a masías i llocs habitats a les zones...
Un principi Rector de la Informació de context del PLATER diuUbicacions incloses: Sòl no...
Les limitacions en sòls de regadiu i secà de capacitat agrològica III i IV per municipi actuals,...
 • Creat el
  03/06/2023
 • 4
 • Número de comentaris: 0
Zones molt favorables per al desplegament renovable, per diverses circumstàncies com el consens,...
Promoure de manera efectiva i des de l'inici la producció d’energia elèctrica renovable de km0,...
Reservar sòl en els planejaments territorials com a corredors lineals per els quals els promotors...
 • Creat el
  02/06/2023
 • 0
 • Número de comentaris: 0
La geotèrmia ocupa un espai reduït, permet produir calor i electricitat a demanda i soluciona la...
Per cada municipi, es podria promoure una societat publico-privada a mode comunitat energètica...
Segons la Informació de context del PLATERevitar l’acumulació de projectes en determinades àrees...
Degut a la gran pèrdua d’energia desde on s’origina a on es consumeix, caldria distribuir molt...
Aplicar la Guidance document on wind energy developments and EU nature legislation (2019) de la...
Limitar l’altura dels aerogeneradors per impacte visual, proximitat el nucli urbà i ubicació (no...
Cal introduir un criteri de facilitació de les comunitats energètiques en nuclis urbans...
Els recurs energètic, la disponibilitat de sòl, la connexió, etc. determinaran on s'ubiquen les...
Tornar a implantar la distància de 1KM dels aerogeneradors vers les masies. L’actual distància...
 • Creat el
  29/05/2023
 • 2
 • Número de comentaris: 0
Transparència, col·laboració, de les administracions locals i comarcal, amb altres entitats i...
Crear i convocar taules territorials amb plataformes ciutadanes ambientalistes i experts en...
Distància de parcs fotovoltaics a masies i habitatges aillats hauria de ser, almenys, de 500...
Esmena
En avaluació
El PLATER està concebut com un pla territorial sectorial, es troba per sobre de les diferents...
El PLATER ha d'anar més enllà d’establir zones d’exclusió, com ja preveu l’article 8.2 del Dl...
L’administració local (ajuntaments) és clau de cara a l’acceptació social i són qui millor...
L’abast del PLATER, a més la generació eòlica i fotovoltaica, tindrà en compte altres tecnologies...
 • Creat el
  03/06/2023
 • 6
 • Número de comentaris: 1
Determinar quines distàncies son les segures tant de parcs com de líneas per la nostra salut i de...
En el Decret llei 24/2021,de 26 d'octubre,es parla d'acceleració del desplegament de les energies...
És imprescindible que es treballi una acció de conscienciació de la ciutadania sobre l’abast real...
Un territori que és nodreix en essència del seu valor paisatgístic, geológic i paleontològic...
Que les noves edificacions (tant industirals com residencials) tinguesin l'obligatorietat...
La instal·lació de d'energies renovables es projecta en funció del preu del terreny. En...
Posar a disposició de la ciutadania i promotors el llistat de parcel·les rústiques públiques (per...
 • Creat el
  03/06/2023
 • 4
 • Número de comentaris: 0
Els emplaçaments dels projectes fotovoltaics i eòlics han de tenir presents 5 aspectes clau que...
 • Creat el
  01/06/2023
 • 0
 • Número de comentaris: 0
 • Creat el
  03/06/2023
 • 5
 • Número de comentaris: 0