" class="part-icon-bars">

Consulta pública prèvia a l'elaboració del Pla Territorial Sectorial per al Desenvolupament de les Energies Renovables a Catalunya (PLATER)

El PLATER pretén ordenar els projectes d’energies renovables en el territori

Fase 1 de 2
Fase de propostes 05/05/2023 - 04/06/2023
Fases del procés

El següent formulari filtra els resultats de la cerca dinàmicament quan es canvien les condicions de la cerca.

Estat
Àmbit
Origen
Tipus
La titularitat de les noves línies d'evacuació recau sobre el promotor, el qual pot decidir si...
La tecnologia actual ja permet la transmissió d'energia en CC. Els parcs fotovoltaics generen en...
Degut a la gran pèrdua d’energia desde on s’origina a on es consumeix, caldria distribuir molt...
A fi d'evitar la concentració d'instal·lacions en determinades zones, convindria promoure...
En el cas de PV a terra, els municipis poden identificar possibles zones d’implantació preferent...
Per cada municipi, es podria promoure una societat publico-privada a mode comunitat energètica...
La implantació de desenvolupament de les ER no hauria de deixar de banda les possibilitats...
El Pla de Desenvolupament no hauria de deixar de banda les possibilitats de transformació i usos...
Plantes amb tramitació avançada. S'haurien de recollir com a zones preferents d'implantació les...
Limitar l’altura dels aerogeneradors per impacte visual, proximitat el nucli urbà i ubicació (no...
Amb l’aplicació del PLATER cada ajuntament hauria de tenir ajudes i assessorament per la...
Apostar SERIOSAMENT per la biomassa. Es cabdal un aprofitament de la massa forestal per mantenir...
Esmena
En avaluació
Limitar l’altura dels aerogeneradors per impacte visual, proximitat el nucli urbà i ubicació (no...
 • Creat el
  17/05/2023
 • 1
 • Número de comentaris: 23
Determinar quines distàncies son les segures tant de parcs com de líneas per la nostra salut i de...
Fecsa triga 9 mesos a realitzar els tràmits per poder començar amb l'autoconsum de CEs i per...
 • Creat el
  17/05/2023
 • 2
 • Número de comentaris: 0
Esmena
En avaluació
L'experiència iniciada a l'URV sobre la creació d'una fitxa energètica de cada municipi valorant...
Com s’ha de valorar l’ afectació al territori la instal.lació de una planta fotovoltaica o eòlica...
Les zones que han petit un incendi, haurien de ser excloses si aquestes estan dins de la zones de...
Segons la Informació de context del PLATERel PLATER se centrarà exclusivament en la producció...
Un principi Rector de la Informació de context del PLATER diuUbicacions incloses: Sòl no...
Segons la Informació de context del PLATERevitar l’acumulació de projectes en determinades àrees...
Buscar un mecanisme de control i supervisió que. no estigui controlat per les pròpies empreses...
Que les noves edificacions (tant industirals com residencials) tinguesin l'obligatorietat...
Tornar a implantar la distància de 1KM dels aerogeneradors vers les masies. L’actual distància...
 • Creat el
  29/05/2023
 • 2
 • Número de comentaris: 0
Establir una moratòria en la tramitació actual dels projectes mentres no sigui aprovat el PLATER.
Crear i convocar taules territorials amb plataformes ciutadanes ambientalistes i experts en...
Cal canviar la normativa vigent pel que fa als aeregenadors en relació a la distància mínima a...
Cal establir distància mínima dels parcs fotovoltaics a les masies i cases habitades del...
Cal garantir el soterrament del total de les línies d'evacuació i transport en tot el seu...
Cal protegir els terrenys d'interès agrari de nivell I, II, III i IV per tal de garantir...
Esmena
En avaluació
No es pot garantir el benestar dels habitants de masies i cases habitades si es permet la...
La qualitat dels serveis de subministrament d'energia és fonamental per a l'estalvi del consum...
Des de Statkraft compartim al document adjunt algunes consideracions per contestar a la consulta...
Distància de parcs fotovoltaics a masies i habitatges aillats hauria de ser, almenys, de 500...
L'autoconsum en ciutats denses cal poder determinar: El grau d’assolellament de cobertes i espai...
El paper actiu dels ajuntaments en l'impuls de polítiques energètiques que fomentin un model...
Tenir en consideració els Geoparcs mundial de la UNESCO
Catalunya no contempla els Geoparcs com a espais protegits per instruments internacionals, tal i...
Crec imprescindible de regular les distàncies mínimas a masías i llocs habitats a les zones...
Per abordar el PLATER amb garanties i assolir la sobirania energètica cal dades objectives sobre...
És imprescindible que es treballi una acció de conscienciació de la ciutadania sobre l’abast real...
La revisió del Planejament urbà s'empra per bloquejar projectes renovables. Un abús de la...
 • Creat el
  01/06/2023
 • 0
 • Número de comentaris: 2
No es pot traslladar a la ciutadania el gruix de les decisions d’una qüestió tan complexa,...
Cal crear mecanismes d’avaluació que facilitin la compensació entre territoris. El focus ha de...
Zones molt favorables per al desplegament renovable, per diverses circumstàncies com el consens,...
Els emplaçaments dels projectes fotovoltaics i eòlics han de tenir presents 5 aspectes clau que...
 • Creat el
  01/06/2023
 • 0
 • Número de comentaris: 0
El PLATER ha de garantir la disponibilitat de terrenys suficients per a la implantació de...
L’abast del PLATER, a més la generació eòlica i fotovoltaica, tindrà en compte altres tecnologies...
L’ocupació de territori és clau en el PLATER. Cal ser curosos perquè s’han de ponderar els usos...
A manera de resum, i atès la limitació d'espai d'aquest procés de consultes, adjuntem un document...
Simplificar i reduïr tramitació administrativa i la gestió a les comunitats enèrgètiques locals,...