" class="part-icon-bars">

Avantprojecte de llei de governs locals de Catalunya

Consulta pública prèvia a l'elaboració de l’avantprojecte de llei de governs locals de Catalunya

Fase 2 de 2
Retorn 14/06/2022 - 14/07/2022
Fases del procés

38 propostes

El següent formulari filtra els resultats de la cerca dinàmicament quan es canvien les condicions de la cerca.

Origen
Resultats per pàgina:
Es fan consideracions sobre la consulta de l'Avantprojecte de llei de governs locals i sobre...
S'adjunten a continuació les aportacions de l'Associació Catalana de Municipis i Comarques a la...
Regular la representació als Consells Comarcals i altres organismes supramunicipals de les EMD’s....
 • Creat el
  13/06/2022
 • Número de comentaris: 0
Crear un model estandarditzat de Conveni Regulador entre l’EMD i l’Ajuntament, el qual sigui...
Que les EMD’s a les bases de les subvencions s’incloguin com a beneficiaris, al mateix nivell que...
Vinculat amb el règim electoral, es proposa composar la Junta Veïnal vinculada la elecció del...
Simplificar la normativa en matèria de recursos humans, contractació, urbanisme, entre altres, i...
 • Creat el
  12/06/2022
 • Número de comentaris: 0
 • Creat el
  12/06/2022
 • Número de comentaris: 0
 • Creat el
  12/06/2022
 • Número de comentaris: 0
 • Creat el
  12/06/2022
 • Número de comentaris: 0
 • Creat el
  12/06/2022
 • Número de comentaris: 0
 • Creat el
  12/06/2022
 • Número de comentaris: 0
Totes les convocatòries d'ajuts haurien d'anar adreçades a Ens Locals, perquè si van a Municipis,...
Els Municipis de pocs habitants, reben compensació econòmica del Govern, per a ajudar a remunerar...
Cal regular-lo com en un Muncipi. Ara estem exposats a la Bona Fé dels partits de l'Ajuntament,...
Quan una EMD tingui la competència en el Cànon de l'Aigua, aquest hauria de executar-se amb les...
Fixar un únic règim per a tot el personal amb les adaptacions que calguin delmon laboral. Per...
Amb la finalitat d'eliminar racons de temporalitat, cal reduir al màxim els supòsits de serveis...
Cal homogeneitzar els terminis: canviar 30 dies per un mes, que els terminis per a presentar...
Proposo aplicar la DA primea de l aLEY 5/2002, de 4 de abril, reguladora de losBoletines...
Proposo eliminar l'obligatorietat de publicar al butlletí oficial tot el que es refereix a...
S’ha de modificar l’actual sistema de transferències corrents i de capital de la Generalitat i...
 • Creat el
  06/06/2022
 • Número de comentaris: 1
Per garantir la suficiència dels recursos per al compliment de les competències locals cal...
La normativa d’hisendes locals de l’estat espanyol, no permet donar cobertura al principi de...
Mentre no es desenvolupi la llei de funció pública catalana, es podrien preveure normes...
La nova llei de governs locals, no ha de regular cap aspecte sobre organització local. S’ha de...
La nova llei hauria de preveure un finançament adequat, no captiu de les transferències corrents...
La nova llei hauria de Reforçar de forma clara als ens que integren l’administraciólocal el...
 • Creat el
  06/06/2022
 • Número de comentaris: 1
La nova llei hauria de reforçar les competències. Noves competències: serveis socialseducació,...
 • Creat el
  06/06/2022
 • Número de comentaris: 1
El nou model hauria de recuperar competències com l’educació, la sanitat i els serveis socials....
La Llei hauria de reforçar els següents principis: Autonomia, Naturalesa política del govern...
A l’estat Espanyol la modificació de l’article 135 CE i l’aprovació de la llei 27/2013 (LRSAL),...
Una competència una administració és un mal concepte inventat per la doctrina més...
La llei no ha de regular el que ja regula la normativa bàsica estatal. Aquesta reproducció i...
 • Creat el
  06/06/2022
 • Número de comentaris: 1
Cerquem les seves arrels i prenem com a punt de partida l’estudi i tractament que en va fer...
 • Creat el
  19/05/2022
 • Número de comentaris: 4
Els ajuntaments no poden fer-se càrrec dels serveis que ofereixen fent-los ineficient i resultant...
 • Creat el
  16/05/2022
 • Número de comentaris: 4
La nova llei ha de refer el procediment de canvi de nom dels ens locals, actualment recollit al...
 • Creat el
  11/05/2022
 • Número de comentaris: 1