" class="part-icon-bars">

Consulta pública prèvia a l’elaboració del Decret d’Orientació educativa

Consulta pública prèvia a l’elaboració del Decret d’Orientació educativa

Fase 2 de 2
Retorn 22/05/2023 - 22/07/2023
Fases del procés

91 propostes

El següent formulari filtra els resultats de la cerca dinàmicament quan es canvien les condicions de la cerca.

Estat
Origen
Fitxar una ratio d'orientadors per centre en funció del nombre d'alumnes al centre, sense que la...
L'orientador, per donar un bon servei i atendre a les necessitats que té el centre, el...
 • Creat el
  04/01/2023
 • 5
 • Número de comentaris: 1
Regular i garantir el compliment de l'horari com a orientador educatiu. Dins de l’autonomia de...
Regular el personal d'OE segons el perfil i necessitats reals. Hi ha hagut pujada de casos NESE i...
Que a cada institut o centre es fes una jornada de coneixença a partir dels professionals...
És molt important que hi hagi un estudi de cada centre per poder veure quina és la dotació...
La creació d'un departament dins dels serveis educatius de zona d'on depenguin tots els...
La figura de l'orientador s'hauria de contemplar en totes les etapes educatives i tots els...
L'orientador educatiu no només fa orientació acadèmica i laboral, sinó que esdevé rellevant la...
Es difícil orientar a famílies (i professorat) respecte als resultats de l'avaluació amb alumnat...
No hi ha força humana capaç d'assumir l'orientació a la postobligatòria, ni al batxillerat ni als...
Al 2018 es va construir el document sobre “L’orientació́ educativa i l’acció́ tutorial al llarg i...
Què passa amb els alumnes que duran l'etapa obligatòria s'han beneficiat de i suports per tal...
Paràgraf 1: A Catalunya, el nombre d’alumnes que acaben l’escolaritat obligatòria sense una idea...
Incloure la necessitat de que cada centre (i servei) educatiu tinguin referents de professionals...
Paràgraf 6: col·lectiu, especialment de l'alumnat amb NESE (perspectiva idiosincràtica i...
Paràgraf 7: L’orientació no és una pràctica deslligada de la realitat socioeconòmica i a les...
Es considera necessari regular com l’orientació haurà de promoure el desenvolupament integral i...
Paràgraf 2: La realitat actual presenta una manca de definició de les funcions orientadores que...
Incloure aquest punt: Contribuir a incloure el disseny dels recursos i mesures per a l'alumnat...
Paràgraf 4:Incloure les referències de la CRPD i de la UNESCO.
Fer referència en la necessitat de fer una transformació paral·lela dels tres grans àmbits que...
 • Creat el
  03/01/2023
 • 0
 • Número de comentaris: 0
Els orientadors/es estem cansats/des de què vagin sorgint iniciatives teòriques (DUA p.e) i de...
 • Creat el
  03/01/2023
 • 1
 • Número de comentaris: 3
Seria genial que per afavorir el seguiment i la transició entre etapes els centres estiguessin...
 • Creat el
  03/01/2023
 • 3
 • Número de comentaris: 1
Es necessari que totes les dotacions que les direccions demanin d'OE tinguin les hores lectives...
 • Creat el
  03/01/2023
 • 2
 • Número de comentaris: 0
Caldria revisar les funcions dels SE i distribuir-les on més pot fer falta, centres educatius...
La figura de l'OE a secundària ha de ser present, de fet ja hi és.. també a postobligatòria,...
 • Creat el
  13/01/2023
 • 0
 • Número de comentaris: 2
És indispensabel que en un centre s'hi trobin, especialistes provinents de pedagogia i de...
Hauria de ser indispensable que aquesta càrrec l'ocupi algú que fos, com a mínim, psicopedagog/a....
Cal plantejar que la figura dels orientadors s'inclogui en totes les etapes educatives, formant...
Alliberar de certes tasques als professionals de l'EAP que poden ser realitzades per part de...
Un dels grans dilemes comentats a tots els departaments d'OE, en referència a l'alumnat que...
Problemàtica ben descrita, objectius correctes, prioritzo el 1r. Cal treballar l'orientació de...
El Consell orientador de 4t d'ESO hauria de ser vinculant perquè tothom li donés més importància...
Els/les especialistes en OE exercim diverses funcions i moltes d'elles no són "orientació":...
Adjunto petit arxiu amb diferents aspectes comentats.Moltes gràcies!
 • Creat el
  10/01/2023
 • 4
 • Número de comentaris: 1
 • Creat el
  10/01/2023
 • 2
 • Número de comentaris: 1
L'avaluació psicopedagògica hauria de ser un dret garantit per a tot l'alumnat (no només els que...
 • Creat el
  11/01/2023
 • 1
 • Número de comentaris: 0
A nivell concret, i per a poder complir amb la normativa on es concreta que l'orientador/a de...
Existència d'orientador/a a Postobligatòria; reducció d'hores lectives a l'orientador/a;...
Des dels plans educatius d'entorn es pot oferir suport als centres educatius en l'àmbit de...
Els OE aborden problemes emocionals i salut mental sense disposar de formació especialitzada....
Crear figura educador/a social amb coordinació amb el psicòleg/a escolar. Per cobrir la part més...
Regular que no es pugui impartir classes que no corresponguin al àrea transversal personal i...
Establir una ràtio mínima d'OE per alumnes tenint en compte tota la diversitat NESE a les aules.
Regular que l’orientador educatiu assignat a SIEI pugui atendre a tot l’alumnat i no només a...
Que el/la psicòleg/a sanitari del CAP s'incorpori al programa salut i escola.