" class="part-icon-bars">

Avantprojecte de llei d'ocupació pública catalana

Consulta pública prèvia a l'elaboració de l’avantprojecte de llei d'ocupació pública catalana

Fase 2 de 2
Retorn 21/01/2022 - 21/02/2022
Fases del procés

159 propostes

El següent formulari filtra els resultats de la cerca dinàmicament quan es canvien les condicions de la cerca.

Origen
El gaudiment de les vacances s'hauria de fer en el mateix període que aquestes es meriten ja que...
Constitució de borses de treball vinculades als processos d’oposicions i q caduquen amb caràcter...
 • Creat el
  19/01/2022
 • Número de comentaris: 0
Agrupar los cuerpos auxiliar administrativo y administrativo en un solo cuerpo administrativo,...
Proposo que totes les persones que ho desitgin puguin treballar tots els dies de la setmana en la...
 • Creat el
  19/01/2022
 • Número de comentaris: 5
Eliminem la possibilitat d'establir una taxa als processos de selecció ja que desincentiva la...
Estaria bé que l'EAPC tornès a publicar els temaris per l'estudi d'oposicions per facilitar...
Regulació del sistema de concurs com a excepcional, no com a via per a l´estabilització. La...
 • Creat el
  20/01/2022
 • Número de comentaris: 9
Moltes vegades es manipulen els resultats de les proves dels processos fent-les el mateix dia.El...
 • Creat el
  16/01/2022
 • Número de comentaris: 2
Processos selectius justos, amb garantia dels principis d´igualtat, mèrit i capacitat, amb...
Per garantir un servei públic i de qualitat és bàsic acabar amb la temporalitat que fa anys està...
 • Creat el
  09/01/2022
 • Número de comentaris: 5
Als aptes sense plaça en els processos selectius, se'ls hauria de convalidar la fase d'oposició...
Incentivar ell treball amb suport per garantir que les persones amb DI puguin aprendre insitu de...
 • Creat el
  17/01/2022
 • Número de comentaris: 0
Seguir l'ordre cronològic del terme, és a dir, començar el procés per la fase de concurs, amb la...
 • Creat el
  21/01/2022
 • Número de comentaris: 2
No té cap tipus de sentit que els dies d'afers o vacances, per ex per antigüitat, es regulin de...
Molts funcionaris, especialment de l'Administració local, no tenen clar qui és el seu superior...
 • Creat el
  18/01/2022
 • Número de comentaris: 4
Cal que les persones amb DI puguin comptar amb suports especialitzats, ja siguin professionals de...
 • Creat el
  17/01/2022
 • Número de comentaris: 0
Prioritzar sempre el treball públic. Garantir que l'administració pública sigui pública i de...
Per a l'accés a l'ocupació pública, l'acreditació de les capacitats dels aspirants en l'entorn...
 • Creat el
  20/01/2022
 • Número de comentaris: 3
No tinc clar si és una proposta que milloraria o no la gestió, però per si està en el debat: es...
 • Creat el
  09/01/2022
 • Número de comentaris: 0
Unificar normativa de funció pública.. Cal detallar els terminis màxims que l'Administració...
 • Creat el
  17/01/2022
 • Número de comentaris: 1
Establim un període d'un any per poder demanar l'excedència voluntària per interès...
Adquirir compromisos formatius amb les persones amb DI. Cal que l’Administració incentivi...
 • Creat el
  17/01/2022
 • Número de comentaris: 0
Destinataris: Per cossos d'administració especial A1, A2 que requereixen expertesa, presenten...
 • Creat el
  18/01/2022
 • Número de comentaris: 0
Facilitar la inscripció de les persones amb discapacitat intel·lectual als diferents processos...
 • Creat el
  17/01/2022
 • Número de comentaris: 0
Recentment s'ha modificat aquesta excedència i els funcionaris que vulguen optar a un lloc...
Informació més completa quan es pública el listat de places ofertades per tal que els aspirants...
Als concursos oposició cal valorar la superació de proves en processos selectius anteriors....
 • Creat el
  12/01/2022
 • Número de comentaris: 2
Processos selectius àgils, amb tempus marcats en totes les fases.Processos selectius...
 • Creat el
  19/01/2022
 • Número de comentaris: 3
Hi ha gent que fa més de 15 anys que està a l'administració com interina i s'ha promocionat, com...
S'hauria de consolidar el grau des de la primera plaça que ocupes i no des de l'inferior. Si en...
 • Creat el
  09/01/2022
 • Número de comentaris: 3
La jornada laboral dels funcionaris hauria de ser per a tots la mateixa.No té cap justificació...
Cal que la nova llei de funció pública contempli la creació de borses de treball per aquelles...
 • Creat el
  17/01/2022
 • Número de comentaris: 5
Penso que els anys que porti un interí de serveis prestats li haurien de comptar per a la...
Exemple de mèrits q cal valorar i establir x per llei o reglament com a obligatoris x a tots els...
 • Creat el
  20/01/2022
 • Número de comentaris: 4
Establim l'obligació de fer proves psicotècniques similars a les que fa la Unió Europea per als...
Per evitar l’incompliment sistemàtic de l’obligació de convocar concursos generals de trasllats,...
 • Creat el
  09/01/2022
 • Número de comentaris: 0
 • Creat el
  12/01/2022
 • Número de comentaris: 0
Si es vol incentivar l'arribada de més perfils científics i tecnològics potser una mesura és que...
 • Creat el
  18/01/2022
 • Número de comentaris: 2
Hola! Mi propuesta a nivel de Educación es realizar anualmente o cada dos años concursos de...
L’opció més oportuna és disposar d’un marc normatiu amb rang legal actualitzat que, a la vegada...
Els serveis prestats en qualsevol dels cossos d'administració general, s'haurien de valorar en la...
 • Creat el
  18/01/2022
 • Número de comentaris: 1
 • Creat el
  17/01/2022
 • Número de comentaris: 1
Treballar x objectius trimestrals amb supervisió, fer redistribució d'efectius ( hi ha serveis...
Que es faci efectiva l'estabilització de les persones que portem a l'Administració Pública més...
 • Creat el
  19/01/2022
 • Número de comentaris: 13
La creació de borses de treball és un procés que requereix molt de temps i no totes les...
Establim un òrgan extern i independent, similar al Síndic, pel control de l'assetjament laboral...
Per tal de “rejovenir” la plantilla caldrà q la llei reservi un mínim del 50% d’oferta pública a...
 • Creat el
  09/01/2022
 • Número de comentaris: 8