" class="part-icon-bars">

Consulta pública prèvia a l’elaboració del Decret d’Orientació educativa

Consulta pública prèvia a l’elaboració del Decret d’Orientació educativa

Fase 2 de 2
Retorn 22/05/2023 - 22/07/2023
Fases del procés

91 propostes

El següent formulari filtra els resultats de la cerca dinàmicament quan es canvien les condicions de la cerca.

Estat
Origen
Regular i garantir el compliment de l'horari com a orientador educatiu. Dins de l’autonomia de...
Fitxar una ratio d'orientadors per centre en funció del nombre d'alumnes al centre, sense que la...
Regular el personal d'OE segons el perfil i necessitats reals. Hi ha hagut pujada de casos NESE i...
Alliberar de certes tasques als professionals de l'EAP que poden ser realitzades per part de...
Regular que no es pugui impartir classes que no corresponguin al àrea transversal personal i...
No hi ha força humana capaç d'assumir l'orientació a la postobligatòria, ni al batxillerat ni als...
La figura de l'orientador s'hauria de contemplar en totes les etapes educatives i tots els...
Hauria de ser indispensable que aquesta càrrec l'ocupi algú que fos, com a mínim, psicopedagog/a....
Els OE aborden problemes emocionals i salut mental sense disposar de formació especialitzada....
És indispensabel que en un centre s'hi trobin, especialistes provinents de pedagogia i de...
Es difícil orientar a famílies (i professorat) respecte als resultats de l'avaluació amb alumnat...
L'orientador, per donar un bon servei i atendre a les necessitats que té el centre, el...
 • Creat el
  04/01/2023
 • 5
 • Número de comentaris: 1
És molt important que hi hagi un estudi de cada centre per poder veure quina és la dotació...
Què passa amb els alumnes que duran l'etapa obligatòria s'han beneficiat de i suports per tal...
 • Creat el
  10/01/2023
 • 4
 • Número de comentaris: 1
Regular que l’orientador educatiu assignat a SIEI pugui atendre a tot l’alumnat i no només a...
Seria genial que per afavorir el seguiment i la transició entre etapes els centres estiguessin...
 • Creat el
  03/01/2023
 • 3
 • Número de comentaris: 1
Caldria revisar les funcions dels SE i distribuir-les on més pot fer falta, centres educatius...
La creació d'un departament dins dels serveis educatius de zona d'on depenguin tots els...
Problemàtica ben descrita, objectius correctes, prioritzo el 1r. Cal treballar l'orientació de...
Des de l’Associació Catalana de Psicopedagogia i Orientació Educativa i Professional es vol posar...
Implementar cribratges per fer una detecció precoç de possibles NESE a infantil i primària...
Paràgraf 2: La realitat actual presenta una manca de definició de les funcions orientadores que...
Que el/la psicòleg/a sanitari del CAP s'incorpori al programa salut i escola.
Crear figura educador/a social amb coordinació amb el psicòleg/a escolar. Per cobrir la part més...
A nivell concret, i per a poder complir amb la normativa on es concreta que l'orientador/a de...
L’equip docent del centre, sota la coordinació i l’assessorament de l’equip d’orientació, hauria...
Establir una ràtio mínima d'OE per alumnes tenint en compte tota la diversitat NESE a les aules.
Disposar de la prevalença del alumnat tipus NESE que hauria de tenir un centre per comparar amb...
3.- L'orientació educativa no s'ha de començar a secundaria, ha de començar des del mateix moment...
1.- Una orientació educativa amb cap i peus hauria d'estar avalada per un equip de professionals...
Els estudis internacionals demostren que les activitats vivencials en l'àmbit professional no...
 • Creat el
  19/01/2023
 • 2
 • Número de comentaris: 2
Un marc de referència comú per a l'orientació educativa ha de basar-se en estàndards...
Un decret d’orientació educativa ha de partir de la premissa que l'orientació, que té com a...
 • Creat el
  19/01/2023
 • 2
 • Número de comentaris: 2
La incorporació d'aquest rol és clau i essencial pel bon funcionament de l’orientació, ja que la...
Es necessari que totes les dotacions que les direccions demanin d'OE tinguin les hores lectives...
 • Creat el
  03/01/2023
 • 2
 • Número de comentaris: 0
La figura de l'OE a secundària ha de ser present, de fet ja hi és.. també a postobligatòria,...
L'orientació està actualment enfocada a l’orientació acadèmica, i poc a l’orientació...
Cal plantejar que la figura dels orientadors s'inclogui en totes les etapes educatives, formant...
Els/les especialistes en OE exercim diverses funcions i moltes d'elles no són "orientació":...
 • Creat el
  10/01/2023
 • 2
 • Número de comentaris: 1
Disposar d’autonomia amb el treball en xarxa amb col·laboració amb els professionals de l’EAP...
Al 2018 es va construir el document sobre “L’orientació́ educativa i l’acció́ tutorial al llarg i...
Que a cada institut o centre es fes una jornada de coneixença a partir dels professionals...
Paràgraf 1: A Catalunya, el nombre d’alumnes que acaben l’escolaritat obligatòria sense una idea...
Paràgraf 7: L’orientació no és una pràctica deslligada de la realitat socioeconòmica i a les...
Es considera necessari regular com l’orientació haurà de promoure el desenvolupament integral i...
Els orientadors/es estem cansats/des de què vagin sorgint iniciatives teòriques (DUA p.e) i de...
 • Creat el
  03/01/2023
 • 1
 • Número de comentaris: 3
Un dels grans dilemes comentats a tots els departaments d'OE, en referència a l'alumnat que...
L'avaluació psicopedagògica hauria de ser un dret garantit per a tot l'alumnat (no només els que...
 • Creat el
  11/01/2023
 • 1
 • Número de comentaris: 0