" class="part-icon-bars">
avatar ARIADNA

ARIADNA
@ARIADNA1ariadna1ari
  Contacte

Mostrar:
20/01/2022 23:50
Proposta de regulació per al barem de mèrits de la fase de concurs als processos... Exemple de mèrits q cal valorar i establir x per llei o reglament com a obligato...
20/01/2022 23:47
Proposta de regulació per al barem de mèrits de la fase de concurs als processos... Exemple de mèrits q cal valorar i establir x per llei o reglament com a obligato...
19/01/2022 07:59
Expedient disciplinari i sanció per incompliment dels preceptes q regulin la sel... Tipificar com a falta greu l’adopció de resolucions q suposin prolongació indegu...
19/01/2022 07:52
Borses de treball per a la selecció del personal temporal - constitució i caduci... Constitució de borses de treball vinculades als processos d’oposicions i q caduq...
19/01/2022 07:46
Concursos específics i generals – Regularitat de les convocatòries i publicitat ... Incloure a la nova llei l’obligació de publicar al DOGC, al web de la DGFP i al ...
19/01/2022 07:40
Reserva als funcionaris de carrera dels llocs q es proveeixen per concurs especí... Cessament del personal interí que ocupi llocs de funcionari que d’acord amb la R...
19/01/2022 02:37
Fixar els terminis per al desenvolupament reglamentari de la llei (no superior a... Atès q algunes de les matèries més rellevant q regularà la futura llei hauran de...
18/01/2022 15:05
Analitzar com han regulat altres lleis la funció pública – Llei 4/2021 de la fun... Per elaborar la nova llei serà útil analitzar q han fet altres administracions. ...
18/01/2022 14:08
Compartir coneixements – aprenentatge col·laboratiu – copiar allò q altres fan m... Insisteixo: cal incloure la provisió x “millora d’ocupació” –proposta ja explica...
17/01/2022 19:29
Proposta d’article per regular la “millora d’ocupació”, per afegir-la al catàleg... Nomenament provisional per millora d’ocupació: El personal funcionari de carrera...