" class="part-icon-bars">

Avantprojecte de llei d'ocupació pública catalana

Consulta pública prèvia a l'elaboració de l’avantprojecte de llei d'ocupació pública catalana

Fase 2 de 2
Retorn 21/01/2022 - 21/02/2022
Fases del procés

159 propostes

El següent formulari filtra els resultats de la cerca dinàmicament quan es canvien les condicions de la cerca.

Origen
Les proves de selecció s'enfoquin a les matèries i competències del lloc de treball: Els examens...
 • Creat el
  16/01/2022
 • Número de comentaris: 6
S'hauria de consolidar el grau des de la primera plaça que ocupes i no des de l'inferior. Si en...
Moltes vegades es manipulen els resultats de les proves dels processos fent-les el mateix dia.El...
 • Creat el
  16/01/2022
 • Número de comentaris: 2
Que les places singulars de provisió per concurs específic de mèrits i capacitats, que s'ocupen...
Obliguem a publicar els salaris a les convocatòries dels processos per a major...
Implementar polítiques de discriminació positiva a l’hora d’assignar destinacions tenint en...
 • Creat el
  17/01/2022
 • Número de comentaris: 0
Revertir modificació Llei de la funció pública operada per la Llei 2/2021, del 29 de desembre,...
 • Creat el
  19/01/2022
 • Número de comentaris: 5
Poder conèixer abans de confirmar la participació la puntuació (encara que sigui aproximada), per...
La creació de borses de treball és un procés que requereix molt de temps i no totes les...
Cal que es prengui seriosament la reducció de la temporalitat en l’ocupació pública i que es...
 • Creat el
  17/01/2022
 • Número de comentaris: 3
Actualment el fet de disposar d'un doctorat no puntua més mèrits que tenir el nivell C2 de...
Incrementar la posibilidad de teletrabajar a más de dos días semanales.
El gaudiment de les vacances s'hauria de fer en el mateix període que aquestes es meriten ja que...
Avaluar els caps de departament que dirigeixen els grups de treballadors per tal que no...
 • Creat el
  17/01/2022
 • Número de comentaris: 4
Integrar, equiparar o promoure la mobilitat dels funcionaris estatuaris del cos administratiu de...
 • Creat el
  18/01/2022
 • Número de comentaris: 0
Pel que fa a les places no cobertes convocades per al compliment de la quota cal que es reservin...
 • Creat el
  17/01/2022
 • Número de comentaris: 1
Recentment s'ha modificat aquesta excedència i els funcionaris que vulguen optar a un lloc...
És necessari una bona planificació de les plantilles per garantir un servei públic de qualitat....
 • Creat el
  20/01/2022
 • Número de comentaris: 0
Des de l'1 de gener la situació d'un funcionari que passa a ocupar un lloc superior en...
 • Creat el
  17/01/2022
 • Número de comentaris: 1
Jornada laboral de 35 horas todo el año.
En un món globalitzat com vivim és necessari establir l'obligació de puntuar addicionalment el...
 • Creat el
  19/01/2022
 • Número de comentaris: 0
Gent que porta 15 anys i que ha estat al servei del departament d'Educació ocupant les places que...
Així com en qualsevol procès selectiu hi consta el nom dels participants, també hauria de ser...
 • Creat el
  19/01/2022
 • Número de comentaris: 1
Sí als objectius de la nova llei, però no es tracta només de regular, cal compliment d´allò...
Seguir l'ordre cronològic del terme, és a dir, començar el procés per la fase de concurs, amb la...
 • Creat el
  21/01/2022
 • Número de comentaris: 2
Aplicar la carrera professional, que els treballadors puguin millorar a la mateixa plaça que...
Revertir la nova Llei d'Estabilització ja que dificulta i castiga la mobilitat i promoció dels...
No té sentit que dintre d'un grup hi hagi nivells que tinguin la possibilitat de millorar de grau...
Permetem que als funcionaris se'ls reconegui la major part de les compatibilitats excepte pel cas...
Els serveis prestats en qualsevol dels cossos d'administració general, s'haurien de valorar en la...
 • Creat el
  18/01/2022
 • Número de comentaris: 1
Simplificar els tràmits i processos administratius exigits al ciutadà i dotar de major capacitat...
 • Creat el
  17/01/2022
 • Número de comentaris: 0
Incloure a persones amb DI que ja hagin accedit a la funció pública i equips professionals en...
 • Creat el
  17/01/2022
 • Número de comentaris: 0
S'hauria d'establir l'obligació de fer unes proves similars a les de les oposicions per tal de...
En el marc de les lleis estatals 20/2021 i EBEP: a les convocatòries d concurs-oposició q derivin...
 • Creat el
  11/01/2022
 • Número de comentaris: 4
Per evitar l’incompliment sistemàtic de l’obligació de convocar concursos generals de trasllats,...
 • Creat el
  09/01/2022
 • Número de comentaris: 0
 • Creat el
  09/01/2022
 • Número de comentaris: 0
Estaria bé que existís la mobilitat entre les diferents administracions per poder apropar-se a...
És molt important conservar la diversitat de cossos, ja que aporten coneixements específics al...
Prioritzar sempre el treball públic. Garantir que l'administració pública sigui pública i de...
Desenvolupament en la nova llei de la promoció interna prevista en la DT 3a, apartat 3,...
La jornada laboral dels funcionaris hauria de ser per a tots la mateixa.No té cap justificació...
La meva proposta al departament d'educació és que ens contin l'antiguitat i la experiència des...
Regulació del sistema de concurs com a excepcional, no com a via per a l´estabilització. La...
 • Creat el
  20/01/2022
 • Número de comentaris: 9
Hi ha gent que fa més de 15 anys que està a l'administració com interina i s'ha promocionat, com...
 • Creat el
  09/01/2022
 • Número de comentaris: 5
Actualment, qualsevol funcionari per promoció interna només pot accedir al cos immediatament...
 • Creat el
  18/01/2022
 • Número de comentaris: 5
Incentivar ell treball amb suport per garantir que les persones amb DI puguin aprendre insitu de...
 • Creat el
  17/01/2022
 • Número de comentaris: 0
Cal un sistema àgil de selecció, sense primeres proves on pugui incidir la valoració subjectiva...
Als concursos oposició cal valorar la superació de proves en processos selectius anteriors....
 • Creat el
  12/01/2022
 • Número de comentaris: 2
Actualment les oportunitats d’ascens i les expectatives de progrés són limitades o nul·les per a...
 • Creat el
  17/01/2022
 • Número de comentaris: 3
Que es faci efectiva l'estabilització de les persones que portem a l'Administració Pública més...
 • Creat el
  19/01/2022
 • Número de comentaris: 13
La 1a fase de l'oposició serà un exàmen, que una vegada superat es pot tenir superat per sempre....
 • Creat el
  20/01/2022
 • Número de comentaris: 2
A Barcelona, en data 20 de gener de 2022 la Junta de Govern del Col·legi de Professionals de la...
 • Creat el
  20/01/2022
 • Número de comentaris: 0
Aplicar sistemàticament la reserva de places per a persones amb discapacitat a les convocatòries...
Obligatoriedad de convocar concursos generales de cada cuerpo anualmente y resolverlos en el...
 • Creat el
  17/01/2022
 • Número de comentaris: 3
 • Creat el
  16/01/2022
 • Número de comentaris: 2
Cessament del personal interí que ocupi llocs de funcionari que d’acord amb la RLT s’han de...
 • Creat el
  19/01/2022
 • Número de comentaris: 2
Desenvolupar l'EBEP: Facilitant la carrera professional dels funcionaris de carrera, poder...
 • Creat el
  18/01/2022
 • Número de comentaris: 3