" class="part-icon-bars">

Avantprojecte de llei d'ocupació pública catalana

Consulta pública prèvia a l'elaboració de l’avantprojecte de llei d'ocupació pública catalana

Fase 2 de 2
Retorn 21/01/2022 - 21/02/2022
Fases del procés

159 propostes

El següent formulari filtra els resultats de la cerca dinàmicament quan es canvien les condicions de la cerca.

Origen
Resultats per pàgina:
Que els càrrecs de secretari i administrador de centres públics passin a ser ocupats per Personal...
Als aptes sense plaça en els processos selectius, se'ls hauria de convalidar la fase d'oposició...
Cal abordar els processos de selecció, la unificació dels sistemes de provisió, i la seva...
L’opció més oportuna és disposar d’un marc normatiu amb rang legal actualitzat que, a la vegada...
Seguir l'ordre cronològic del terme, és a dir, començar el procés per la fase de concurs, amb la...
 • Creat el
  21/01/2022
 • Número de comentaris: 2
Hola! Mi propuesta a nivel de Educación es realizar anualmente o cada dos años concursos de...
Exemple de mèrits q cal valorar i establir x per llei o reglament com a obligatoris x a tots els...
 • Creat el
  20/01/2022
 • Número de comentaris: 4
A Barcelona, en data 20 de gener de 2022 la Junta de Govern del Col·legi de Professionals de la...
 • Creat el
  20/01/2022
 • Número de comentaris: 0
Gent que porta 15 anys i que ha estat al servei del departament d'Educació ocupant les places que...
Us trametem en document adjunt les aportacions de l’Oficina Antifrau de Catalunya a la consulta...
Evitar l'estancament durant dècades dels funcionaris en un mateix lloc de treball, promoure la...
 • Creat el
  20/01/2022
 • Número de comentaris: 2
Des de l'Associació Catalana de Professionals de l'Antropologia reivindiquem aquest perfil...
 • Creat el
  20/01/2022
 • Número de comentaris: 3
Flexibilitzar els requisits per gaudir d'una excedència voluntària per interès particular o...
 • Creat el
  20/01/2022
 • Número de comentaris: 0
La 1a fase de l'oposició serà un exàmen, que una vegada superat es pot tenir superat per sempre....
 • Creat el
  20/01/2022
 • Número de comentaris: 2
Vetllar per un principi d'equitat i de transparència. Tenir en consideració que es tracta d'un...
Evitar situacions en què l'interinatge deixa de tenir caràcter de temporalitat i passa a ser una...
 • Creat el
  20/01/2022
 • Número de comentaris: 3
Prioritzar sempre el treball públic. Garantir que l'administració pública sigui pública i de...
És imprescindible agilitzar i professionalitzar les proves de selecció per garantir un millor...
 • Creat el
  20/01/2022
 • Número de comentaris: 0
És necessari una bona planificació de les plantilles per garantir un servei públic de qualitat....
 • Creat el
  20/01/2022
 • Número de comentaris: 0
Seria realment necessari que totes les administracions públiques tinguessin un mateix criteri...
 • Creat el
  20/01/2022
 • Número de comentaris: 0
Per garantir un servei públic i de qualitat és bàsic acabar amb la temporalitat que fa anys està...
És important comptar amb tots els agents socials (sindicats, associacions professionals) dins la...
 • Creat el
  20/01/2022
 • Número de comentaris: 0
Penso que els anys que porti un interí de serveis prestats li haurien de comptar per a la...
Per a l'accés a l'ocupació pública, l'acreditació de les capacitats dels aspirants en l'entorn...
 • Creat el
  20/01/2022
 • Número de comentaris: 3
Que el personal de l'Administració Pública pugui fer els cursos del Consorci per a la Formació...
Recentment s'ha modificat aquesta excedència i els funcionaris que vulguen optar a un lloc...
Hi ha gent que fa més de 15 anys que està a l'administració com interina i s'ha promocionat, com...
La nostra administració peca de personal incompetent. Una manera de guanyar respecte podria ser...
S'hauria de consolidar el grau des de la primera plaça que ocupes i no des de l'inferior. Si en...
Oferir un sistema concurs oposició on es posi en valor l'experiència i l'esforç i el sacrifici de...
El procés podria ser sistemàtic, de convocatòria anual, àgil i ràpid.Per exemple: 1r filtre,...
Penso que l’Escola d’Administració Pública hauria de tenir un paper rellevant a l’hora de la...
La meva proposta al departament d'educació és que ens contin l'antiguitat i la experiència des...
Sí als objectius de la nova llei, però no es tracta només de regular, cal compliment d´allò...
Estaria bé que existís la mobilitat entre les diferents administracions per poder apropar-se a...
Regulació del sistema de concurs com a excepcional, no com a via per a l´estabilització. La...
 • Creat el
  20/01/2022
 • Número de comentaris: 9
Obligació de passar processos selectius transparents i objectius abans de ser Interí. Sinó ens...
Activar el grup B que indica segons l'EBEP, que tota persona que disposi de un cicle formatiu de...
Desenvolupament en la nova llei de la promoció interna prevista en la DT 3a, apartat 3,...
 Revertir modificació operada per la Llei 2/2021, de 29 de desembre, de mesures...:<2. Es...
 • Creat el
  19/01/2022
 • Número de comentaris: 3
Revertir modificació Llei de la funció pública operada per la Llei 2/2021, del 29 de desembre,...
 • Creat el
  19/01/2022
 • Número de comentaris: 5
Processos selectius àgils, amb tempus marcats en totes les fases.Processos selectius...
 • Creat el
  19/01/2022
 • Número de comentaris: 3
Processos selectius justos, amb garantia dels principis d´igualtat, mèrit i capacitat, amb...
Considerar als interins amb més de tres anys a l'Administració de Justícia i que tinguin el títol...
 • Creat el
  19/01/2022
 • Número de comentaris: 1
Respectar igualtat,mèrit i capacitat prioritzant el concurs oposició,amb % equilibrat de fase...
Complir normativa com l'art 55 del trebep que marca l'agilitat en els processos selectius, o els...
Els processos de selecció haurien de basar-se en la titulació i el resultat de les proves...
Cal que els serveis de recursos humans siguin més accessibles i transparents a l'hora de...
 • Creat el
  19/01/2022
 • Número de comentaris: 1
Així com en qualsevol procès selectiu hi consta el nom dels participants, també hauria de ser...
 • Creat el
  19/01/2022
 • Número de comentaris: 1
Els processos selectius de la Generalitat de Catalunya han de ser resolts amb més rapidesa, per...