" class="part-icon-bars">

Consulta pública prèvia a l’elaboració del Decret d’Orientació educativa

Consulta pública prèvia a l’elaboració del Decret d’Orientació educativa

Fase 2 de 2
Retorn 22/05/2023 - 22/07/2023
Fases del procés

91 propostes

El següent formulari filtra els resultats de la cerca dinàmicament quan es canvien les condicions de la cerca.

Estat
Origen
Regular i garantir el compliment de l'horari com a orientador educatiu. Dins de l’autonomia de...
El Consell orientador de 4t d'ESO hauria de ser vinculant perquè tothom li donés més importància...
Què passa amb els alumnes que duran l'etapa obligatòria s'han beneficiat de i suports per tal...
Alliberar de certes tasques als professionals de l'EAP que poden ser realitzades per part de...
És indispensabel que en un centre s'hi trobin, especialistes provinents de pedagogia i de...
Des del COPEC, contemplem l’orientació educativa com un procés continu al llarg de tota la vida,...
És molt important que hi hagi un estudi de cada centre per poder veure quina és la dotació...
Al 2018 es va construir el document sobre “L’orientació́ educativa i l’acció́ tutorial al llarg i...
La incorporació d'aquest rol és clau i essencial pel bon funcionament de l’orientació, ja que la...
 • Creat el
  18/01/2023
 • 1
 • Número de comentaris: 3
Implementar cribratges per fer una detecció precoç de possibles NESE a infantil i primària...
Regular que l’orientador educatiu assignat a SIEI pugui atendre a tot l’alumnat i no només a...
Els orientadors/es estem cansats/des de què vagin sorgint iniciatives teòriques (DUA p.e) i de...
 • Creat el
  03/01/2023
 • 1
 • Número de comentaris: 3
L’equip docent del centre, sota la coordinació i l’assessorament de l’equip d’orientació, hauria...
Fitxar una ratio d'orientadors per centre en funció del nombre d'alumnes al centre, sense que la...
Caldria revisar les funcions dels SE i distribuir-les on més pot fer falta, centres educatius...
Hauria de ser indispensable que aquesta càrrec l'ocupi algú que fos, com a mínim, psicopedagog/a....
UN REFERENT DE SALUT A CADA CENTRE ( CSMIJ) Creiem essencial una coordinació periòdica i més...
 • Creat el
  10/01/2023
 • 4
 • Número de comentaris: 1
Els OE aborden problemes emocionals i salut mental sense disposar de formació especialitzada....
Els/les especialistes en OE exercim diverses funcions i moltes d'elles no són "orientació":...
1.- Una orientació educativa amb cap i peus hauria d'estar avalada per un equip de professionals...
 • Creat el
  13/01/2023
 • 0
 • Número de comentaris: 2
Cal plantejar que la figura dels orientadors s'inclogui en totes les etapes educatives, formant...
Els estudis internacionals demostren que les activitats vivencials en l'àmbit professional no...
 • Creat el
  19/01/2023
 • 2
 • Número de comentaris: 2
Un decret d’orientació educativa ha de partir de la premissa que l'orientació, que té com a...
 • Creat el
  19/01/2023
 • 2
 • Número de comentaris: 2
L'orientació està actualment enfocada a l’orientació acadèmica, i poc a l’orientació...
Crear figura educador/a social amb coordinació amb el psicòleg/a escolar. Per cobrir la part més...
L'orientador, per donar un bon servei i atendre a les necessitats que té el centre, el...
 • Creat el
  04/01/2023
 • 5
 • Número de comentaris: 1
Regular el personal d'OE segons el perfil i necessitats reals. Hi ha hagut pujada de casos NESE i...
Que a cada institut o centre es fes una jornada de coneixença a partir dels professionals...
La figura de l'orientador s'hauria de contemplar en totes les etapes educatives i tots els...
Es difícil orientar a famílies (i professorat) respecte als resultats de l'avaluació amb alumnat...
Paràgraf 7: L’orientació no és una pràctica deslligada de la realitat socioeconòmica i a les...
Paràgraf 2: La realitat actual presenta una manca de definició de les funcions orientadores que...
Seria genial que per afavorir el seguiment i la transició entre etapes els centres estiguessin...
 • Creat el
  03/01/2023
 • 3
 • Número de comentaris: 1
La figura de l'OE a secundària ha de ser present, de fet ja hi és.. també a postobligatòria,...
 • Creat el
  10/01/2023
 • 2
 • Número de comentaris: 1
Existència d'orientador/a a Postobligatòria; reducció d'hores lectives a l'orientador/a;...
Posar l'èmfasi en la Salut Mental dels adolescents.-Introduir el Mindfulness a les...
Cal reconèixer les limitacions del sistema que són moltes i posar-les per escrit. Necessitem un...
 • Creat el
  18/01/2023
 • 1
 • Número de comentaris: 1
Aspectes que pensem que caldria millorar: la coordinació amb la postobligatòria quan fem alguna...
Creiem important la definició de tasques i distribució horària de l’orientador del centre.Ens...
Espais de temps setmanals/quinzenals de coordinació de l'equip directiu amb els orientadors/es en...
Recursos tècnics i materials a facilitar als orientadors/res per a exercir l'assessorament i...
Es necessari que totes les dotacions que les direccions demanin d'OE tinguin les hores lectives...
 • Creat el
  03/01/2023
 • 2
 • Número de comentaris: 0
Regular que no es pugui impartir classes que no corresponguin al àrea transversal personal i...
Establir una ràtio mínima d'OE per alumnes tenint en compte tota la diversitat NESE a les aules.
 • Creat el
  03/01/2023
 • 0
 • Número de comentaris: 0
Que el/la psicòleg/a sanitari del CAP s'incorpori al programa salut i escola.