" class="part-icon-bars">

Consulta pública prèvia a l’elaboració del Decret d’Orientació educativa

Consulta pública prèvia a l’elaboració del Decret d’Orientació educativa

Fase 2 de 2
Retorn 22/05/2023 - 22/07/2023
Fases del procés

91 propostes

El següent formulari filtra els resultats de la cerca dinàmicament quan es canvien les condicions de la cerca.

Estat
Origen
Considero que en el nou Decret d’orientació educativa s’hauria de clarificar quines han de ser...
L'orientació a totes les etapes educatives i a tots els cursos. Infusionar-la al currículum. OE...
Adjunto algunes propostes pel que fa a l'OE, bàsicament centrades en: jornada completa per a OE;...
És important que l'orientador/a disposi en el marc horari poder-se coordinar amb el professorat...
Recursos tècnics i materials a facilitar als orientadors/res per a exercir l'assessorament i...
Espais de temps setmanals/quinzenals de coordinació de l'equip directiu amb els orientadors/es en...
Revaloritzar la funció de l'orientador/a sobretot en el que respecta en les seves funcions...
Incloure professorat de suport , dins l'aula ordinària principalment a totes les matèries...
Portar a terme processos de detecció de les necessitats educatives dels alumnes, principalment en...
La feina de l'OE implica molta gestió, a més de l'atenció individual a l'alumnat. També ha...
Des del COPEC, contemplem l’orientació educativa com un procés continu al llarg de tota la vida,...
Des de l’Associació Catalana de Psicopedagogia i Orientació Educativa i Professional es vol posar...
Cal garantir l'accés universal a l'orientació acadèmica i professional, com un dret de la...
Funcions ben definides, compartir, col.laborar i cooperar. L'avaluació psicopedagògica és comença...
Els OE hem de ser capaços no solament d'escoltar a l'alumnat i avaluar la seva situació escolar,...
L’equip docent del centre, sota la coordinació i l’assessorament de l’equip d’orientació, hauria...
En aquesta línia des de la FECC fem la proposta que adjuntem.Desi Moreno
5.- Articular l'adequada oferta està a les mans del professionals del departament d'educació. Els...
4.- Revisar la partida d'educació del pressupostos de la Generalitat. Retirada de partides com...
3.- L'orientació educativa no s'ha de començar a secundaria, ha de començar des del mateix moment...
2.- Les entitats públiques i privades haurien d'estar implicades en aquesta orientació a partir...
2.- S'haurien d'articular les accions d'orientació des del mateix inici de l'escolaritat de...
1.- Una orientació educativa amb cap i peus hauria d'estar avalada per un equip de professionals...
Els estudis internacionals demostren que les activitats vivencials en l'àmbit professional no...
 • Creat el
  19/01/2023
 • 2
 • Número de comentaris: 2
Un marc de referència comú per a l'orientació educativa ha de basar-se en estàndards...
Un decret d’orientació educativa ha de partir de la premissa que l'orientació, que té com a...
 • Creat el
  19/01/2023
 • 2
 • Número de comentaris: 2
La incorporació d'aquest rol és clau i essencial pel bon funcionament de l’orientació, ja que la...
Creiem important la definició de tasques i distribució horària de l’orientador del centre.Ens...
-Seria necessari concretar més les funcions establertes de l'orientador/a. I que aquestes...
UN REFERENT DE SALUT A CADA CENTRE ( CSMIJ) Creiem essencial una coordinació periòdica i més...
Aspectes que pensem que caldria millorar: la coordinació amb la postobligatòria quan fem alguna...
Considero que en el nou Decret d’orientació educativa s’hauria de clarificar quines han de ser...
 • Creat el
  18/01/2023
 • 1
 • Número de comentaris: 0
Els Orientador hauriem d'adquirir un status professionalitzador, que quedin clares les nostres...
L'orientador educatiu no només fa orientació acadèmica i laboral, sinó que esdevé rellevant la...
Cal reconèixer les limitacions del sistema que són moltes i posar-les per escrit. Necessitem un...
 • Creat el
  18/01/2023
 • 1
 • Número de comentaris: 1
 • Creat el
  18/01/2023
 • 1
 • Número de comentaris: 3
L'orientació està actualment enfocada a l’orientació acadèmica, i poc a l’orientació...
Posar l'èmfasi en la Salut Mental dels adolescents.-Introduir el Mindfulness a les...
Educació obligatòria alumnat NEE. Cal definir clarament amb quins criteris (a banda dels...
Implementar cribratges per fer una detecció precoç de possibles NESE a infantil i primària...
Disposar d’autonomia amb el treball en xarxa amb col·laboració amb els professionals de l’EAP...
Disposar de la prevalença del alumnat tipus NESE que hauria de tenir un centre per comparar amb...
Que el/la psicòleg/a sanitari del CAP s'incorpori al programa salut i escola.
Regular que l’orientador educatiu assignat a SIEI pugui atendre a tot l’alumnat i no només a...
Establir una ràtio mínima d'OE per alumnes tenint en compte tota la diversitat NESE a les aules.
Regular que no es pugui impartir classes que no corresponguin al àrea transversal personal i...
Crear figura educador/a social amb coordinació amb el psicòleg/a escolar. Per cobrir la part més...
Els OE aborden problemes emocionals i salut mental sense disposar de formació especialitzada....
Des dels plans educatius d'entorn es pot oferir suport als centres educatius en l'àmbit de...
Existència d'orientador/a a Postobligatòria; reducció d'hores lectives a l'orientador/a;...
 • Creat el
  13/01/2023
 • 0
 • Número de comentaris: 2
A nivell concret, i per a poder complir amb la normativa on es concreta que l'orientador/a de...
L'avaluació psicopedagògica hauria de ser un dret garantit per a tot l'alumnat (no només els que...
 • Creat el
  11/01/2023
 • 1
 • Número de comentaris: 0
 • Creat el
  10/01/2023
 • 2
 • Número de comentaris: 1
 • Creat el
  10/01/2023
 • 4
 • Número de comentaris: 1
Adjunto petit arxiu amb diferents aspectes comentats.Moltes gràcies!
Els/les especialistes en OE exercim diverses funcions i moltes d'elles no són "orientació":...
El Consell orientador de 4t d'ESO hauria de ser vinculant perquè tothom li donés més importància...
Problemàtica ben descrita, objectius correctes, prioritzo el 1r. Cal treballar l'orientació de...
Un dels grans dilemes comentats a tots els departaments d'OE, en referència a l'alumnat que...
Alliberar de certes tasques als professionals de l'EAP que poden ser realitzades per part de...
Cal plantejar que la figura dels orientadors s'inclogui en totes les etapes educatives, formant...
L'orientador, per donar un bon servei i atendre a les necessitats que té el centre, el...
 • Creat el
  04/01/2023
 • 5
 • Número de comentaris: 1
Hauria de ser indispensable que aquesta càrrec l'ocupi algú que fos, com a mínim, psicopedagog/a....
És indispensabel que en un centre s'hi trobin, especialistes provinents de pedagogia i de...
La figura de l'OE a secundària ha de ser present, de fet ja hi és.. també a postobligatòria,...
Caldria revisar les funcions dels SE i distribuir-les on més pot fer falta, centres educatius...
Es necessari que totes les dotacions que les direccions demanin d'OE tinguin les hores lectives...
 • Creat el
  03/01/2023
 • 2
 • Número de comentaris: 0
Seria genial que per afavorir el seguiment i la transició entre etapes els centres estiguessin...
 • Creat el
  03/01/2023
 • 3
 • Número de comentaris: 1
Els orientadors/es estem cansats/des de què vagin sorgint iniciatives teòriques (DUA p.e) i de...
 • Creat el
  03/01/2023
 • 1
 • Número de comentaris: 3
 • Creat el
  03/01/2023
 • 0
 • Número de comentaris: 0
Fer referència en la necessitat de fer una transformació paral·lela dels tres grans àmbits que...
Paràgraf 4:Incloure les referències de la CRPD i de la UNESCO.
Incloure aquest punt: Contribuir a incloure el disseny dels recursos i mesures per a l'alumnat...
Paràgraf 2: La realitat actual presenta una manca de definició de les funcions orientadores que...
Es considera necessari regular com l’orientació haurà de promoure el desenvolupament integral i...
Paràgraf 7: L’orientació no és una pràctica deslligada de la realitat socioeconòmica i a les...
Paràgraf 6: col·lectiu, especialment de l'alumnat amb NESE (perspectiva idiosincràtica i...
Incloure la necessitat de que cada centre (i servei) educatiu tinguin referents de professionals...
Paràgraf 1: A Catalunya, el nombre d’alumnes que acaben l’escolaritat obligatòria sense una idea...
Què passa amb els alumnes que duran l'etapa obligatòria s'han beneficiat de i suports per tal...
Al 2018 es va construir el document sobre “L’orientació́ educativa i l’acció́ tutorial al llarg i...
No hi ha força humana capaç d'assumir l'orientació a la postobligatòria, ni al batxillerat ni als...
Es difícil orientar a famílies (i professorat) respecte als resultats de l'avaluació amb alumnat...
La figura de l'orientador s'hauria de contemplar en totes les etapes educatives i tots els...
La creació d'un departament dins dels serveis educatius de zona d'on depenguin tots els...
És molt important que hi hagi un estudi de cada centre per poder veure quina és la dotació...
Que a cada institut o centre es fes una jornada de coneixença a partir dels professionals...
Regular el personal d'OE segons el perfil i necessitats reals. Hi ha hagut pujada de casos NESE i...
Regular i garantir el compliment de l'horari com a orientador educatiu. Dins de l’autonomia de...
Fitxar una ratio d'orientadors per centre en funció del nombre d'alumnes al centre, sense que la...