" class="part-icon-bars">

Avantprojecte de llei d'ocupació pública catalana

Consulta pública prèvia a l'elaboració de l’avantprojecte de llei d'ocupació pública catalana

Fase 2 de 2
Retorn 21/01/2022 - 21/02/2022
Fases del procés

159 propostes

El següent formulari filtra els resultats de la cerca dinàmicament quan es canvien les condicions de la cerca.

Origen
Considero necessari obrir la mobilitat a cossos i escales estancs, sense possibilitat de carrera...
Treballar x objectius trimestrals amb supervisió, fer redistribució d'efectius ( hi ha serveis...
 • Creat el
  09/01/2022
 • Número de comentaris: 1
Per evitar incompliment sistemàtic de l’obligació de convocar oposicions cal l’aprovació de...
 • Creat el
  09/01/2022
 • Número de comentaris: 6
Per evitar l’incompliment sistemàtic de l’obligació de convocar concursos generals de trasllats,...
 • Creat el
  09/01/2022
 • Número de comentaris: 0
Als cossos generals de la Generalitat els concursos generals de trasllats únicament inclouen el...
 • Creat el
  09/01/2022
 • Número de comentaris: 0
 • Creat el
  09/01/2022
 • Número de comentaris: 5
 • Creat el
  09/01/2022
 • Número de comentaris: 3
 • Creat el
  09/01/2022
 • Número de comentaris: 5
Per tal de “rejovenir” la plantilla caldrà q la llei reservi un mínim del 50% d’oferta pública a...
 • Creat el
  09/01/2022
 • Número de comentaris: 8
Cal regular urgentment el sistema de carrera professional horitzontal (l’avaluació de...
 • Creat el
  09/01/2022
 • Número de comentaris: 0
No tinc clar si és una proposta que milloraria o no la gestió, però per si està en el debat: es...
 • Creat el
  09/01/2022
 • Número de comentaris: 0
L’EAPC podria becar a persones menors de 30 anys q manquin de recursos econòmics i tinguin un bon...
 • Creat el
  09/01/2022
 • Número de comentaris: 1
 • Creat el
  09/01/2022
 • Número de comentaris: 0
 • Creat el
  09/01/2022
 • Número de comentaris: 1
Sí, cal reforçar els mecanismes per garantir l’ètica i professionalitat. Però probablement el q...
 • Creat el
  09/01/2022
 • Número de comentaris: 2
En el marc de les lleis estatals 20/2021 i EBEP: a les convocatòries d concurs-oposició q derivin...
 • Creat el
  11/01/2022
 • Número de comentaris: 4
Als concursos oposició cal valorar la superació de proves en processos selectius anteriors....
 • Creat el
  12/01/2022
 • Número de comentaris: 2
 • Creat el
  12/01/2022
 • Número de comentaris: 0
La Generalitat, actualment, incompleix de forma flagrant els terminis per a la provisió de llocs...
Es proposa que els processos de selecció siguin:Realitzats a nivell autonòmic, tot i afectar als...
Les proves de selecció s'enfoquin a les matèries i competències del lloc de treball: Els examens...
 • Creat el
  16/01/2022
 • Número de comentaris: 6
Establim l'obligació de fer proves psicotècniques similars a les que fa la Unió Europea per als...
Eliminem la possibilitat d'establir una taxa als processos de selecció ja que desincentiva la...
Establim un òrgan extern i independent, similar al Síndic, pel control de l'assetjament laboral...
Permetem que als funcionaris se'ls reconegui la major part de les compatibilitats excepte pel cas...
Obliguem a publicar els salaris a les convocatòries dels processos per a major...
La constant aprovació de normativa, dins del dret públic, fa que moltes vegades haguem d'estar...
 • Creat el
  16/01/2022
 • Número de comentaris: 3
En un món globalitzat com vivim és necessari establir l'obligació de puntuar addicionalment el...
Establim un període d'un any per poder demanar l'excedència voluntària per interès...
La jornada laboral dels funcionaris hauria de ser per a tots la mateixa.No té cap justificació...
No té cap tipus de sentit que els dies d'afers o vacances, per ex per antigüitat, es regulin de...
S'hauria d'establir l'obligació de fer unes proves similars a les de les oposicions per tal de...
Molts funcionaris, especialment de l'Administració local, no tenen clar qui és el seu superior...
Caldria aclarir les compensacions econòmiques dels funcionaris que assisteixen a tribunals...
 • Creat el
  16/01/2022
 • Número de comentaris: 0
Regular de forma clara, per a tothom, el següent:
Les hores extraordinàries i el preu o la...
 • Creat el
  16/01/2022
 • Número de comentaris: 0
Regular i clarificar els canvis de jornada per una necessitat permanent del servei. Especialment...
 • Creat el
  16/01/2022
 • Número de comentaris: 0
Moltes vegades es manipulen els resultats de les proves dels processos fent-les el mateix dia.El...
 • Creat el
  16/01/2022
 • Número de comentaris: 2
 • Creat el
  16/01/2022
 • Número de comentaris: 2
Els “processos d’estabilització” a correcuita no seran la solució “màgica” q resoldrà de manera...
Cal afegir al catàleg de drets dels empleats públics, el dret a l’orientació i assessorament...
 • Creat el
  16/01/2022
 • Número de comentaris: 5
Complir amb l’art. 59 del RDL 5/2015, de 30 octubre i reservar una quota no inferior al 7% de les...
Impulsar processos d’ocupació pública específics per a persones amb DI, desenvolupar temaris...
 • Creat el
  17/01/2022
 • Número de comentaris: 0
Facilitar la inscripció de les persones amb discapacitat intel·lectual als diferents processos...
 • Creat el
  17/01/2022
 • Número de comentaris: 0
Incentivar ell treball amb suport per garantir que les persones amb DI puguin aprendre insitu de...
 • Creat el
  17/01/2022
 • Número de comentaris: 0
Cal que la nova llei de funció pública contempli la creació de borses de treball per aquelles...
 • Creat el
  17/01/2022
 • Número de comentaris: 5
Adquirir compromisos formatius amb les persones amb DI. Cal que l’Administració incentivi...
 • Creat el
  17/01/2022
 • Número de comentaris: 0
Pel que fa a les places no cobertes convocades per al compliment de la quota cal que es reservin...
 • Creat el
  17/01/2022
 • Número de comentaris: 1
Aplicar sistemàticament la reserva de places per a persones amb discapacitat a les convocatòries...
Assegurar que la informació sobre convocatòries d’accés a la funció pública arribi a les persones...
 • Creat el
  17/01/2022
 • Número de comentaris: 0
Incloure a persones amb DI que ja hagin accedit a la funció pública i equips professionals en...
 • Creat el
  17/01/2022
 • Número de comentaris: 0
Cal que les persones amb DI puguin comptar amb suports especialitzats, ja siguin professionals de...
 • Creat el
  17/01/2022
 • Número de comentaris: 0
Implementar polítiques de discriminació positiva a l’hora d’assignar destinacions tenint en...
 • Creat el
  17/01/2022
 • Número de comentaris: 0
Cal un sistema àgil de selecció, sense primeres proves on pugui incidir la valoració subjectiva...
Unificar normativa de funció pública.. Cal detallar els terminis màxims que l'Administració...
 • Creat el
  17/01/2022
 • Número de comentaris: 1
Aplicar la carrera professional, que els treballadors puguin millorar a la mateixa plaça que...
Avaluar els caps de departament que dirigeixen els grups de treballadors per tal que no...
 • Creat el
  17/01/2022
 • Número de comentaris: 4
Actualment les oportunitats d’ascens i les expectatives de progrés són limitades o nul·les per a...
 • Creat el
  17/01/2022
 • Número de comentaris: 3
Simplificar els tràmits i processos administratius exigits al ciutadà i dotar de major capacitat...
 • Creat el
  17/01/2022
 • Número de comentaris: 0
 • Creat el
  17/01/2022
 • Número de comentaris: 0
Quant a les proves de selecció, cal que siguin el més objectives possible, ràpides de corregir i...
Cal que es prengui seriosament la reducció de la temporalitat en l’ocupació pública i que es...
 • Creat el
  17/01/2022
 • Número de comentaris: 3
Pel que fa a la carrera professional, és necessari que es desenvolupi, que s’apliqui i que...
 • Creat el
  17/01/2022
 • Número de comentaris: 1
 • Creat el
  17/01/2022
 • Número de comentaris: 1
Agrupar los cuerpos auxiliar administrativo y administrativo en un solo cuerpo administrativo,...
Obligatoriedad de convocar concursos generales de cada cuerpo anualmente y resolverlos en el...
 • Creat el
  17/01/2022
 • Número de comentaris: 3
Jornada laboral de 35 horas todo el año.
Incrementar la posibilidad de teletrabajar a más de dos días semanales.
Promociones internas solo por concurso o con pruebas no eliminatorias.
Des de l'1 de gener la situació d'un funcionari que passa a ocupar un lloc superior en...
 • Creat el
  17/01/2022
 • Número de comentaris: 1
Informació més completa quan es pública el listat de places ofertades per tal que els aspirants...
Que les places singulars de provisió per concurs específic de mèrits i capacitats, que s'ocupen...
Els serveis prestats en qualsevol dels cossos d'administració general, s'haurien de valorar en la...
 • Creat el
  18/01/2022
 • Número de comentaris: 1
Revertir la nova Llei d'Estabilització ja que dificulta i castiga la mobilitat i promoció dels...
Proposta:
Fer efectiu als "aptes sense plaça" com a funcionaris i que se'ns reconeguin les...
Integrar, equiparar o promoure la mobilitat dels funcionaris estatuaris del cos administratiu de...
 • Creat el
  18/01/2022
 • Número de comentaris: 0
És molt important conservar la diversitat de cossos, ja que aporten coneixements específics al...
Actualment el fet de disposar d'un doctorat no puntua més mèrits que tenir el nivell C2 de...
Si es vol incentivar l'arribada de més perfils científics i tecnològics potser una mesura és que...
 • Creat el
  18/01/2022
 • Número de comentaris: 2
No té sentit que dintre d'un grup hi hagi nivells que tinguin la possibilitat de millorar de grau...
El gaudiment de les vacances s'hauria de fer en el mateix període que aquestes es meriten ja que...
S'han de crear per tots els cossos (generals i específics) borses d'interins amb requisits...
 • Creat el
  18/01/2022
 • Número de comentaris: 0
S'han de diferenciar qui aconsegueix plaça per opo a qui és pel concurs/regal. NO pot ser que...
 • Creat el
  18/01/2022
 • Número de comentaris: 8
Actualment, s'incorpora personal per a cobrir vacants sense coneixements bàsics com organització...
 • Creat el
  18/01/2022
 • Número de comentaris: 0
 • Creat el
  18/01/2022
 • Número de comentaris: 4
S'ha de desplegar l'Ebep en matèria de promoció funcionarial.
 • Creat el
  18/01/2022
 • Número de comentaris: 1
Actualment, qualsevol funcionari per promoció interna només pot accedir al cos immediatament...
 • Creat el
  18/01/2022
 • Número de comentaris: 5
Per elaborar la nova llei serà útil analitzar q han fet altres administracions. Són interessants,...
 • Creat el
  18/01/2022
 • Número de comentaris: 1
Desenvolupar l'EBEP: Facilitant la carrera professional dels funcionaris de carrera, poder...
 • Creat el
  18/01/2022
 • Número de comentaris: 3
Major transparència en les seleccions del personal publicades a l’ATRI mitjançant procediments en...
 • Creat el
  18/01/2022
 • Número de comentaris: 2
Destinataris: Per cossos d'administració especial A1, A2 que requereixen expertesa, presenten...
 • Creat el
  18/01/2022
 • Número de comentaris: 0
La creació de borses de treball és un procés que requereix molt de temps i no totes les...
La proposta és implementar amb tecnologia blockchain el currículum únic de l'empleat públic.Es...
Tot i ser un perfil força nou a l'administració pública, el tècnic en turisme necessita un...
 • Creat el
  19/01/2022
 • Número de comentaris: 0
Cessament del personal interí que ocupi llocs de funcionari que d’acord amb la RLT s’han de...
 • Creat el
  19/01/2022
 • Número de comentaris: 2
 • Creat el
  19/01/2022
 • Número de comentaris: 0
Constitució de borses de treball vinculades als processos d’oposicions i q caduquen amb caràcter...
 • Creat el
  19/01/2022
 • Número de comentaris: 0
 • Creat el
  19/01/2022
 • Número de comentaris: 8