" class="part-icon-bars">

Avantprojecte de llei d'ocupació pública catalana

Consulta pública prèvia a l'elaboració de l’avantprojecte de llei d'ocupació pública catalana

Fase 2 de 2
Retorn 21/01/2022 - 21/02/2022
Fases del procés

159 propostes

El següent formulari filtra els resultats de la cerca dinàmicament quan es canvien les condicions de la cerca.

Origen
Per evitar incompliment sistemàtic de l’obligació de convocar oposicions cal l’aprovació de...
 • Creat el
  09/01/2022
 • Número de comentaris: 6
Obligació de passar processos selectius transparents i objectius abans de ser Interí. Sinó ens...
Establim un període d'un any per poder demanar l'excedència voluntària per interès...
Actualment, qualsevol funcionari per promoció interna només pot accedir al cos immediatament...
 • Creat el
  18/01/2022
 • Número de comentaris: 5
Regulació del sistema de concurs com a excepcional, no com a via per a l´estabilització. La...
 • Creat el
  20/01/2022
 • Número de comentaris: 9
Obligatoriedad de convocar concursos generales de cada cuerpo anualmente y resolverlos en el...
 • Creat el
  17/01/2022
 • Número de comentaris: 3
La 1a fase de l'oposició serà un exàmen, que una vegada superat es pot tenir superat per sempre....
 • Creat el
  20/01/2022
 • Número de comentaris: 2
 • Creat el
  09/01/2022
 • Número de comentaris: 0
El procés podria ser sistemàtic, de convocatòria anual, àgil i ràpid.Per exemple: 1r filtre,...
Actualment, s'incorpora personal per a cobrir vacants sense coneixements bàsics com organització...
 • Creat el
  18/01/2022
 • Número de comentaris: 0
Hola! Mi propuesta a nivel de Educación es realizar anualmente o cada dos años concursos de...
Bon dia,Penso que s'hauria de valorar la possibilitat que un interí, quan hagi fet un any de...
Cal que es prengui seriosament la reducció de la temporalitat en l’ocupació pública i que es...
 • Creat el
  17/01/2022
 • Número de comentaris: 3
Pel que fa a les places no cobertes convocades per al compliment de la quota cal que es reservin...
 • Creat el
  17/01/2022
 • Número de comentaris: 1
Jornada laboral de 35 horas todo el año.
Oferir un sistema concurs oposició on es posi en valor l'experiència i l'esforç i el sacrifici de...
No té cap tipus de sentit que els dies d'afers o vacances, per ex per antigüitat, es regulin de...
La constant aprovació de normativa, dins del dret públic, fa que moltes vegades haguem d'estar...
 • Creat el
  16/01/2022
 • Número de comentaris: 3
Actualment les oportunitats d’ascens i les expectatives de progrés són limitades o nul·les per a...
 • Creat el
  17/01/2022
 • Número de comentaris: 3
Caldria aclarir les compensacions econòmiques dels funcionaris que assisteixen a tribunals...
 • Creat el
  16/01/2022
 • Número de comentaris: 0
Revertir modificació Llei de la funció pública operada per la Llei 2/2021, del 29 de desembre,...
 • Creat el
  19/01/2022
 • Número de comentaris: 5
És necessari una bona planificació de les plantilles per garantir un servei públic de qualitat....
 • Creat el
  20/01/2022
 • Número de comentaris: 0
Establim un òrgan extern i independent, similar al Síndic, pel control de l'assetjament laboral...
Avaluar els caps de departament que dirigeixen els grups de treballadors per tal que no...
 • Creat el
  17/01/2022
 • Número de comentaris: 4
Quant a les proves de selecció, cal que siguin el més objectives possible, ràpides de corregir i...
Estaria bé que existís la mobilitat entre les diferents administracions per poder apropar-se a...
Seria realment necessari que totes les administracions públiques tinguessin un mateix criteri...
 • Creat el
  20/01/2022
 • Número de comentaris: 0
Adquirir compromisos formatius amb les persones amb DI. Cal que l’Administració incentivi...
 • Creat el
  17/01/2022
 • Número de comentaris: 0
Des de l'Associació Catalana de Professionals de l'Antropologia reivindiquem aquest perfil...
 • Creat el
  20/01/2022
 • Número de comentaris: 3
Es proposa que els processos de selecció siguin:Realitzats a nivell autonòmic, tot i afectar als...
 • Creat el
  16/01/2022
 • Número de comentaris: 2
 • Creat el
  09/01/2022
 • Número de comentaris: 1
 Revertir modificació operada per la Llei 2/2021, de 29 de desembre, de mesures...:<2. Es...
 • Creat el
  19/01/2022
 • Número de comentaris: 3
Evitar l'estancament durant dècades dels funcionaris en un mateix lloc de treball, promoure la...
 • Creat el
  20/01/2022
 • Número de comentaris: 2
La jornada laboral dels funcionaris hauria de ser per a tots la mateixa.No té cap justificació...
Als cossos generals de la Generalitat els concursos generals de trasllats únicament inclouen el...
 • Creat el
  09/01/2022
 • Número de comentaris: 0
Als concursos oposició cal valorar la superació de proves en processos selectius anteriors....
 • Creat el
  12/01/2022
 • Número de comentaris: 2
Cal abordar els processos de selecció, la unificació dels sistemes de provisió, i la seva...
Penso que els anys que porti un interí de serveis prestats li haurien de comptar per a la...
La nova llei d'ocupació pública hauria de regular que l'Escola d'Administració Pública (EAPC) és...
 • Creat el
  19/01/2022
 • Número de comentaris: 0
Facilitar la inscripció de les persones amb discapacitat intel·lectual als diferents processos...
 • Creat el
  17/01/2022
 • Número de comentaris: 0
Que les places singulars de provisió per concurs específic de mèrits i capacitats, que s'ocupen...
Que els càrrecs de secretari i administrador de centres públics passin a ser ocupats per Personal...
Incrementar la posibilidad de teletrabajar a más de dos días semanales.
S'ha de desplegar l'Ebep en matèria de promoció funcionarial.
A Barcelona, en data 20 de gener de 2022 la Junta de Govern del Col·legi de Professionals de la...
 • Creat el
  20/01/2022
 • Número de comentaris: 0
Des de l'1 de gener la situació d'un funcionari que passa a ocupar un lloc superior en...
 • Creat el
  17/01/2022
 • Número de comentaris: 1
Flexibilitzar els requisits per gaudir d'una excedència voluntària per interès particular o...
 • Creat el
  20/01/2022
 • Número de comentaris: 0
Els processos de selecció haurien de basar-se en la titulació i el resultat de les proves...
 • Creat el
  19/01/2022
 • Número de comentaris: 0
No tinc clar si és una proposta que milloraria o no la gestió, però per si està en el debat: es...
 • Creat el
  09/01/2022
 • Número de comentaris: 0
Estaria bé que l'EAPC tornès a publicar els temaris per l'estudi d'oposicions per facilitar...
Cal un sistema àgil de selecció, sense primeres proves on pugui incidir la valoració subjectiva...
Sí als objectius de la nova llei, però no es tracta només de regular, cal compliment d´allò...
Regular de forma clara, per a tothom, el següent:
Les hores extraordinàries i el preu o la...
 • Creat el
  16/01/2022
 • Número de comentaris: 0
Us trametem en document adjunt les aportacions de l’Oficina Antifrau de Catalunya a la consulta...
Tot i ser un perfil força nou a l'administració pública, el tècnic en turisme necessita un...
Que el personal de l'Administració Pública pugui fer els cursos del Consorci per a la Formació...
Desenvolupament en la nova llei de la promoció interna prevista en la DT 3a, apartat 3,...
Cal regular urgentment el sistema de carrera professional horitzontal (l’avaluació de...
 • Creat el
  09/01/2022
 • Número de comentaris: 0
Els “processos d’estabilització” a correcuita no seran la solució “màgica” q resoldrà de manera...
S'hauria de consolidar el grau des de la primera plaça que ocupes i no des de l'inferior. Si en...
Cal afegir al catàleg de drets dels empleats públics, el dret a l’orientació i assessorament...
 • Creat el
  16/01/2022
 • Número de comentaris: 5
Per garantir un servei públic i de qualitat és bàsic acabar amb la temporalitat que fa anys està...
En el marc de les lleis estatals 20/2021 i EBEP: a les convocatòries d concurs-oposició q derivin...
 • Creat el
  11/01/2022
 • Número de comentaris: 4
Cal que la nova llei de funció pública contempli la creació de borses de treball per aquelles...
 • Creat el
  17/01/2022
 • Número de comentaris: 5
Per a l'accés a l'ocupació pública, l'acreditació de les capacitats dels aspirants en l'entorn...
 • Creat el
  20/01/2022
 • Número de comentaris: 3
Obliguem a publicar els salaris a les convocatòries dels processos per a major...
Molts funcionaris, especialment de l'Administració local, no tenen clar qui és el seu superior...
Per elaborar la nova llei serà útil analitzar q han fet altres administracions. Són interessants,...
 • Creat el
  18/01/2022
 • Número de comentaris: 1
Hi ha gent que fa més de 15 anys que està a l'administració com interina i s'ha promocionat, com...
 • Creat el
  19/01/2022
 • Número de comentaris: 8
Poder conèixer abans de confirmar la participació la puntuació (encara que sigui aproximada), per...
S'han de crear per tots els cossos (generals i específics) borses d'interins amb requisits...
 • Creat el
  18/01/2022
 • Número de comentaris: 0
Prioritzar sempre el treball públic. Garantir que l'administració pública sigui pública i de...
 • Creat el
  19/01/2022
 • Número de comentaris: 0
El gaudiment de les vacances s'hauria de fer en el mateix període que aquestes es meriten ja que...
Revertir la nova Llei d'Estabilització ja que dificulta i castiga la mobilitat i promoció dels...
La nostra administració peca de personal incompetent. Una manera de guanyar respecte podria ser...
Implementar polítiques de discriminació positiva a l’hora d’assignar destinacions tenint en...
 • Creat el
  17/01/2022
 • Número de comentaris: 0
Processos selectius justos, amb garantia dels principis d´igualtat, mèrit i capacitat, amb...
Considero necessari obrir la mobilitat a cossos i escales estancs, sense possibilitat de carrera...
Gent que porta 15 anys i que ha estat al servei del departament d'Educació ocupant les places que...
En un món globalitzat com vivim és necessari establir l'obligació de puntuar addicionalment el...
Proposta:
Fer efectiu als "aptes sense plaça" com a funcionaris i que se'ns reconeguin les...
Agrupar los cuerpos auxiliar administrativo y administrativo en un solo cuerpo administrativo,...
Seguir l'ordre cronològic del terme, és a dir, començar el procés per la fase de concurs, amb la...
 • Creat el
  21/01/2022
 • Número de comentaris: 2
Treballar x objectius trimestrals amb supervisió, fer redistribució d'efectius ( hi ha serveis...
Vetllar per un principi d'equitat i de transparència. Tenir en consideració que es tracta d'un...
Per tal de “rejovenir” la plantilla caldrà q la llei reservi un mínim del 50% d’oferta pública a...
 • Creat el
  09/01/2022
 • Número de comentaris: 8
La Generalitat, actualment, incompleix de forma flagrant els terminis per a la provisió de llocs...
S'hauria d'establir l'obligació de fer unes proves similars a les de les oposicions per tal de...
La proposta és implementar amb tecnologia blockchain el currículum únic de l'empleat públic.Es...
 • Creat el
  12/01/2022
 • Número de comentaris: 0
Destinataris: Per cossos d'administració especial A1, A2 que requereixen expertesa, presenten...
 • Creat el
  18/01/2022
 • Número de comentaris: 0
Cessament del personal interí que ocupi llocs de funcionari que d’acord amb la RLT s’han de...
 • Creat el
  19/01/2022
 • Número de comentaris: 2
Complir amb l’art. 59 del RDL 5/2015, de 30 octubre i reservar una quota no inferior al 7% de les...
Establim l'obligació de fer proves psicotècniques similars a les que fa la Unió Europea per als...
Respectar igualtat,mèrit i capacitat prioritzant el concurs oposició,amb % equilibrat de fase...
S'han de diferenciar qui aconsegueix plaça per opo a qui és pel concurs/regal. NO pot ser que...
 • Creat el
  18/01/2022
 • Número de comentaris: 8